Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Táta je doma 2 - 65 %

Táta je doma 2 - 65 %

TTJD2
TTJD2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před dvě­ma roky byla  kome­die Táta je doma, v němž spo­lu hrá­li Mark Wahlberg(Dusty) a Will Ferrell(Brad) dvo­ji­ci otců sou­pe­ří­cích o otcov­ství, dob­ře při­ja­ta u divá­ků. Není tedy nic div­né­ho, že se scé­náris­ta a reži­sér Sean Anders pus­til do dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu o dvo­ji­ci pove­de­ných tatín­ků a jejich rodin. Ponechal opět roze­hrát množ­ství komic­kých scén, ve kte­rých domi­nu­jí sta­rost­li­ví tať­ko­vé Dusty a Brad. Jejich neu­stá­lé sou­pe­ře­ní je nahra­ze­no hra­ným přá­tel­stvím a pře­hna­nou sna­hou o spo­lu­prá­ci při výcho­vě dětí. Přestože se sna­ží, nejsou spo­ko­je­né ani man­žel­ky ani děti. Aby se to neplet­lo, na vánoč­ní svát­ky při­je­dou na návště­vu ješ­tě dědeč­ko­vé, a to vánoč­ní poho­dě roz­hod­ně nepo­mů­že. Vrší se kom­pli­ka­ce, pro­sa­ku­jí sta­ré i sou­čas­né křiv­dy, tra­pa­sy stří­da­jí dal­ší malé­ry. Přes všech­ny pro­blémy je však jas­né, že tu nejde o žád­nou trage­dii.

Sean Anders je doce­la šikov­ný pozo­ro­va­tel běž­ných život­ních situ­a­cí, kte­ré umí „ope­p­řit“ doce­la drs­ným humo­rem, ale sou­čas­ně se sna­ží posta­vám jejich lid­skou důstoj­nost a cit­li­vost. Osvědčenou herec­kou dvo­ji­ci dopl­nil o zná­mé fil­mo­vé hvězdy. Především je to Mel Gibson, kte­rý vstu­pu­je do pří­bě­hu jako drs­ný tatí­nek Dustyho. Jestli jsem Gibsonův břit­ký humor a akč­nost v sérii fil­mů Smrtonosná zbraň obdi­vo­va­la, pak v této kome­dii je jeho výkon mdlý a vypa­dá to, že mu ani role drs­né­ho dědeč­ka nese­dí. Možná ješ­tě tak může zaujmout jeho jmé­no napsa­né na fil­mo­vém pla­ká­tu nebo v rekla­mě. Proti tomu obsa­ze­ní Johna Lithgowa do role vše­ob­jí­ma­jí­cí­ho dědeč­ka neši­ky Brada je dobrou tre­fou. Herecká zku­še­nost je patr­ná a kaž­dou scé­nu doká­že roze­hrát až do drob­ných detai­lů.  Dokázal svou ener­gii dáv­ko­vat bláz­ni­vé nad­še­ní i smu­tek přes­ně jak na lékár­nic­kých vahách.  K výraz­né čtve­ři­ci muž­ských hrdi­nů sice pat­ří i jejich něž­né polo­vič­ky, ale bez nich by se film dal snad­no nato­čit. Muži jsou pro Seana Anderse nej­spíš pro vyprá­vě­ní zají­ma­věj­ší a umí jim napsat dia­lo­gy a akce. Ve fil­mu jsou také důle­ži­té dět­ské posta­vy, kte­ré pre­zen­tu­jí kri­tic­ký pohled na svět dospě­lých a jis­tou dáv­ku naiv­ních před­stav o živo­tě.

Film je nato­če­ný ve sviž­ném tem­pu a nabí­zí i dra­ma­tic­ké momen­ty. Když se do díla pus­tí neši­ka Brad, pak může zapar­ko­vat sně­ho­vá fré­za i na stře­še domu. Nápady Sean Anders nešet­ří a kro­mě her­ců zaměst­nal i par­tu kaska­dé­rů. Ale to ke sty­lu bláz­ni­vé kome­die pro celou rodi­nu pat­ří.

I když je film pre­zen­to­ván jako kome­die, zob­ra­zu­je situ­a­ce s nad­hle­dem a sou­čas­ně odha­lu­je spo­le­čen­ské zlo­zvy­ky a pře­tvář­ku. Potěší i dél­ka 100 minut, kte­rá „slu­ší“ kome­dii.


Podívejte se na hodnocení Táta je doma 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62885 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72247 KB. | 22.05.2024 - 17:09:05