Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Natáčení filmu Extraction 2 s Chrisem Hemsworthem v hlavní roli v Praze končí

Natáčení filmu Extraction 2 s Chrisem Hemsworthem v hlavní roli v Praze končí

Ex2
Ex2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Extraction 2, pokra­čo­vá­ní akč­ní­ho fil­mu Netflixu s Chrisem Hemsworthem v hlav­ní roli, kte­ré se od loň­ské­ho lis­to­pa­du natá­če­lo na okra­ji Prahy, ofi­ci­ál­ně skon­či­lo v České repub­li­ce. Datum uve­de­ní sním­ku na Netflixu neby­lo ozná­me­no, pro­to­že film míří do post­pro­duk­ce, ale prav­dě­po­dob­ně bude mít pre­mi­é­ru na pře­lo­mu let 2022 a 2023.

Hvězdný Hemsworth opus­til Prahu kon­cem minu­lé­ho měsí­ce, zatím­co zbý­va­jí­cí her­ci a štáb včet­ně reži­sé­ra Sama Hargravea minu­lý týden dokon­či­li natá­če­ní závě­reč­ných scén pro Extraction 2. Česká pro­duk­ce se uza­vře­la 6. dub­na.

Extraction 2 je pokra­čo­vá­ním ságy o žol­dá­ko­vi Tyleru Rakeovi v podá­ní Hemswortha, kte­rý v prv­ním fil­mu zachrá­nil syna indic­ké­ho dro­go­vé­ho bos­se. Podrobnosti o záplet­ce pokra­čo­vá­ní jsou zatím skoupé na slo­vo, ale pod­le rané ver­ze scé­ná­ře měl Rake osvo­bo­dit gru­zín­ské­ho gan­gs­te­ra z přís­ně stře­že­né­ho věze­ní.

Podrobnosti o obsa­ze­ní pokra­čo­vá­ní jsou rov­něž skoupé na slo­vo, ačko­li Adam Bessa a Rayna Campbell se údaj­ně do pokra­čo­vá­ní vra­ce­jí a při­po­ju­jí se k nováč­kům Justinu Howellovi, Patricku Newallovi, Tinatinu Dalakišvilimu, Tornike Gogrichiani, Tornike Bziavě a Andro Japaridzemu.

Hvězda MMA Megan Andersonová natá­če­la scé­ny pro Extraction 2 také v Praze.

Pražské loka­ce pro Extraction 2 neby­ly zve­řej­ně­ny, ale zahr­nu­jí ven­kov­ské loka­li­ty na okra­ji měs­ta, kte­ré v létě natá­če­li Joe a Anthony Russoovi, kte­ří v Praze natá­če­li bloc­kbus­ter The Gray Man od Netflixu. V posled­ních týd­nech se vel­ká část natá­če­ní ode­hrá­va­la v býva­lé věz­ni­ci.

Produkce fil­mu pro­bí­ha­la pře­de­vším mimo Prahu, s krát­kou pře­stáv­kou v natá­če­ní během vánoč­ních svát­ků.

Extraction 2 se krát­ce natá­čel také v sou­sed­ním Rakousku, při­čemž scé­na honič­ky s vrtu­l­ní­kem se natá­če­la v cen­t­ru Vídně.

Očekávejte, že Extraction 2 se na obra­zov­kách Netflixu obje­ví během příští­ho roku.

Hlavní foto: reži­sér Sam Hargrave a hlav­ní hvězda Chris Hemsworth na pla­ce fil­mu Extraction 2 pro­střed­nic­tvím Facebooku / Extrafilms.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65890 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72339 KB. | 20.05.2024 - 05:16:22