Kritiky.cz > Recenze knih > Návrat Krále Šumavy - komiks

Návrat Krále Šumavy - komiks

DSC 0466
DSC 0466
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po úspěš­ném čte­nář­ském ohla­su na kni­hu Návrat krá­le Šumavy od spi­so­va­te­le Davida Jana Žáka vyda­lo nakla­da­tel­ství Labyrint tři díly komik­so­vé­ho zpra­co­vá­ní pří­bě­hu o zají­ma­vém osu­du Josefa Hasila, čle­nů jeho rodi­ny, spo­lu­pra­cov­ní­ků i pro­tiv­ní­ků z řad STB. To vše v kuli­sách spo­le­čen­ských změn od roku 1948 až po odjezd do Ameriky v roce 1953. V krát­kém obdo­bí něko­li­ka let pomá­hal Josef Hasil při pře­cho­du stát­ních hra­nic v oblas­ti Šumavy nejen v době služ­by u Sboru národ­ní bez­peč­nos­ti, ale pře­de­vším jako agent ame­ric­ké zpra­vo­daj­ské služ­by CIC. Mnoha lidem pomohl zacho­vat si život, pro mno­ho lidí se spo­lu­prá­ce s ním sta­la osud­nou. Příběh sice při­po­mí­ná scé­nář pro fil­mo­vý pří­běh akč­ní­ho hrdi­ny, ale zob­ra­zu­je také dobo­vou atmo­sfé­ru, kte­rá sta­vě­la lidi do kri­zo­vých situ­a­cí.

DSC 0468

Převést napí­na­vé situ­a­ce do komik­so­vé ver­ze byla jis­tě výzva. Na scé­ná­ři se podí­lel Ondřej Kavalír a Vojtěch Mašek. Oba mají lite­rár­ní zku­še­nos­ti a posta­va hlav­ní­ho hrdi­ny je svou odva­hou i život­ní­mi zku­še­nos­ti muse­la inspi­ro­vat. V prv­ním díle nazva­ném „Na čáře“ je zachy­ce­no obdo­bí od roku 1948 až po útěk Hasila do Německa. Je to začá­tek váha­vé ces­ty mla­dé­ho klu­ka, kte­rý má sice pověst suk­nič­ká­ře, ale není to prázd­ná hla­va bez citu, kte­rá plní bez­myš­len­ko­vi­tě roz­ka­zy svých nad­ří­ze­ných. Druhý díl nazva­ný „Agent cho­dec“ zachy­cu­je dob­ro­druž­né obdo­bí, kdy Hasil, ve spo­lu­pra­ci s CIC, pro­vá­dí rizi­ko­vé pře­vo­dy lidí přes hra­ni­ce. Proti tomu je nově vyprá­vě­ný pří­běh plu­kov­ní­ka Viktora Fišera a jeho židov­ské ženy Hany. Napínavé scé­ny ile­gál­ních pře­cho­dů se stří­da­jí s roz­ho­vo­ry mezi agen­ty a násled­ně dochá­zí ke scé­nám zatý­ká­ní, kte­ré nemi­ne ani čle­ny Hasilovy rodi­ny. V tom­to díle se čas­to stří­dá pro­stře­dí a pro lep­ší ori­en­ta­ci v ději je výho­dou zna­lost romá­nu od spi­so­va­te­le Žáka. Ta pomů­že i při čte­ní posled­ní­ho dílu tri­lo­gie, nazva­né „Opona se zata­hu­je“. Po roce 1950 se při­ost­řu­je situ­a­ce u stát­ních hra­nic a začí­ná se budo­vat „ železná opo­na“. CIC i STB mají ve hře agen­ty na obou stra­nách. Scény z jed­ná­ní na ústře­dí obou orga­ni­za­cí se opět stří­da­jí s napí­na­vým sle­do­vá­ním agen­tů nebo ile­gál­ní­mi pře­cho­dy hra­nic. Podivná doba má dopad nejen do rodi­ny Josefa Hasila, ale také do osu­du rodi­ny Fišera.

DSC 0470

Autoři tri­lo­gie odved­li vel­ký kus prá­ce. Románová před­lo­ha obsa­hu­je vel­ké množ­ství námě­tů, pro­to bylo nut­né peč­li­vě vybí­rat a při tom zacho­vat napě­tí i dobo­vou atmo­sfé­ru. Komiksový kres­líř Karel Osoha zvo­lil čer­no­bí­lé ilu­stra­ce. Působí to dob­ře “retro“ a při­po­mí­ná to i čer­no­bí­lou fil­mo­vou ver­zi Krále Šumavy. Líbí se mi také vel­ké kres­by šumav­ské kra­ji­ny, kte­rá půso­bí tajem­ně i poe­tic­ky záro­veň. Černobílá kres­ba však má i své nevý­ho­dy, pro­to­že pro posta­vy je nut­né dodr­žet jejich cha­rak­te­ris­tic­ké rysy a to se občas nepo­da­ři­lo. Interiéry vyšet­řo­va­cích míst­nos­tí CIC a STB se pří­liš neli­ší, ale to by se dalo pova­žo­vat jako záměr­né. Střídání scén v růz­ných časo­vých obdo­bích i loka­li­tách je sice vět­ši­nou slov­ně ozna­če­no, ale občas také není uve­de­no. V tex­tu mi také schá­zí oslo­ve­ní nebo více infor­ma­cí o jed­na­jí­cích oso­bách. Připadá mi, že auto­ři scé­ná­ře tro­chu počí­ta­li s tím, že pří­běh je dosta­teč­ně zná­mý. Mně osob­ně hod­ně pomoh­la zna­lost romá­no­vé ver­ze. Každopádně mě kres­ba zau­ja­la, je dosta­teč­ně akč­ní a autor se nebo­jí ani intim­něj­ších scé­nám.

Komiks Návrat krá­le Šumavy je pou­ta­vým čte­ním o výji­meč­ném lid­ském osu­du a okol­nos­tech vzni­ku „želez­né opo­ny“.

60 %

Foto: Karolína Černá & Nakladatelství Labyrint


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41250 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72083 KB. | 13.04.2024 - 06:23:34