Kritiky.cz > Recenze knih > Netradiční průvodce uměním

Netradiční průvodce uměním

20220711 162246 1
20220711 162246 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Umění pro­vá­zí lid­stvo odne­pa­mě­ti. Tvůrci do obra­zů vtisk­li odraz své duše, momen­tál­ní nála­du i to, co je tíži­lo, zne­po­ko­jo­va­lo či těši­lo. První umě­lec­ké dílo vznik­lo před více než 30 000 lety. Naše úhly pohle­du na daný výtvor se vždy liší v závis­los­ti na tom, z jaké­ho pro­stře­dí pochá­zí­me a jaké máme zku­še­nos­ti.

Umění má moc v nás vyvo­lá­vat poci­ty i ovliv­nit naše uva­žo­vá­ní nebo názor. Nejstarším dílům býval při­pi­so­ván magic­ký cha­rak­ter, těm poz­děj­ším vzdě­lá­va­cí a este­tic­ký. V této pub­li­ka­ci jsme postup­ně sezna­mo­vá­ni se 100 zají­ma­vý­mi díly, od pra­vě­ké Willendorfské venu­šeSálu býků až po Autoportrét Chucka Close i Světelné odsou­ze­ní Mony Hatoumové.

Susie Hodgeová je autor­kou více než 70 pub­li­ka­cí, mimo jiné Stručného pří­bě­hu umě­ní, Stručného pří­bě­hu moder­ní­ho umě­ní, Stručného pří­bě­hu žen v umě­ní či Stručného pří­bě­hu archi­tek­tu­ry.

Zde se věnu­je dílům zná­mým i méně slav­ným. U někte­rých z nich význam jen odha­du­je, jin­de si je svou inter­pre­ta­cí jis­tá. Nalezneme tu význam­né mal­by jako Svatbu man­že­lů Arnolfiniových Jana van Eycka, Alegorii jara Sandra Botticelliho, Zahradu pozem­ských rozko­ší Hieronyma Bosche, Snídani v trá­vě Edouarda Maneta, Židli v Arles s dým­kou od Vincenta van Gogha, Perzistenci pamě­ti Salvadora Dalího či Guernicu Pabla Picassa.

Co chtěl říci Rembrandt van Rijn svým Autoportrétem v bare­tu, Johannes Vermeer Dívkou s per­lou či Edward Hopper Nočními ptá­ky? Jaký význam mají Dvě posta­vy Francise Bacona, Nádvoří domu v Delftu Pietera de Hoocha nebo Poutník nad mořem mlhy Caspara Davida Friedricha? Objevují se i tako­vé arte­fak­ty jako dře­vě­ný Totem nezná­mé­ho auto­ra 1. polo­vi­ny 19. sto­le­tí, Fontána od Marcela Duchampa, Dům Rachel Whitereadové i Východní západ­ní kruh Richarda Longa.

Susie Hodgeová vychá­zí ze svých dlou­ho­do­bých zku­še­nos­tí i zna­los­tí a mno­ho infor­ma­cí pro­po­ju­je a dává do sou­vis­los­tí. Odhaluje tak poza­dí vzni­ku jed­not­li­vých děl i auto­ro­vy pohnut­ky. Rozbor je vždy v roz­sa­hu jed­né stra­ny a dopl­ňu­je ho foto­gra­fie. Zabývá se nejen obra­zy, nýbrž i socha­mi a foto­gra­fie­mi.

Oceňuji sna­hu o inter­pre­ta­ci děl, jejichž pra­vý význam nikdy nezjis­tí­me a nad jejichž posel­stvím sto­jí za to se poza­sta­vit. Některé výtvo­ry jsou vše­o­bec­ně zná­mé, jiné upřed­nost­ňu­je až sama autor­ka. Její jazyk je sviž­ný, sro­zu­mi­tel­ný a rych­le při­táh­ne pozor­nost k tex­tu. Ve výbě­ru se ocit­lo nejen umě­ní vše­o­bec­ně zná­mé, nýbrž i moder­ní tvor­ba, vyvo­lá­va­jí­cí pole­mi­ku. Tu zná­má odbor­ni­ce voli­la s roz­mys­lem a sna­hou uká­zat pře­sah i moc lid­ské fan­ta­zie. Musím rov­něž pochvá­lit sku­teč­nost, že se zná­má spi­so­va­tel­ka roz­hod­la vyzdvih­nout ženy jako autor­ky. V této kni­ze jich je cel­kem osm­náct.

Autor: Susie Hodgeová

Název: Umění: objas­ně­no

Nakladatelství: Grada

Datum vydá­ní: 16. 3. 2022

ISBN: 978-80-271-3316-1

Formát: 148×210 mm

Počet stran: 216

Hodnocení: 90 %

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93267 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71890 KB. | 25.07.2024 - 14:30:02