Kritiky.cz > Recenze knih > Noční agent

Noční agent

430818083 10223356098002785 4931330241740661381 n
430818083 10223356098002785 4931330241740661381 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha Noční agent mě zau­ja­la nejen skvě­le pro­pra­co­va­nou obál­kou, ale i tím, že na moti­vy této kni­hy vzni­kl i vel­mi popu­lár­ní seri­ál na Netflixu. 

„Tajemství je jako virus. Přichází nepo­zo­ro­vá­no a nezva­ně a stej­ně bez­o­hled­ně jako virus doká­že lid­ské živo­ty brát.“

Hlavním hrdi­nou je Peter Sutherland, kte­rý bez­má­la celý rok pra­co­val u FBI v Bílém domě, tak­že vel­mi důvěr­ně znal všech­ny zrád­né zákru­ty živo­ta v cen­t­ru ame­ric­ké poli­ti­ky a veš­ke­ré­ho dění.

V Bílém domě dostal svůj vlast­ní pra­cov­ní stůl, kde mohl hrát - byť jen vel­mi malič­kou - svo­jí vlast­ní roli. Byl totiž agen­tem noč­ní smě­ny, kdy jeho nej­vět­ší pri­o­ri­tou bylo hlí­dal zazvo­ně­ní tele­fo­nu. Nic víc, nic míň.

A prá­vě na tenhle oka­mžik Peter čekal celých 284 nocí. Šlo o noč­ní akci a na dru­hé stra­ně slu­chát­ka se ozva­la Rose Larkinová, jež evi­dent­ně neby­la žád­ná pro­fe­si­o­nál­ka postu­pu­jí­cí pod­le pře­dem daných poky­nů.

Z toho­to tele­fo­nic­ké­ho hovo­ru Peter zachy­til, že se jed­ná o vel­mi zou­fa­lou dív­ku, kte­ré někdo popra­vil strý­ce s tetou, od nichž před­tím dosta­la čís­lo na tuto nou­zo­vou lin­ku, kde má říct, že „Orel měl prav­du“. Nyní se však sama oci­tá v ohro­že­ní živo­ta, neboť po ní jdou neo­hro­že­ní zabi­já­ci, kte­ří jí chtě­jí coby jedi­né­ho svěd­ka odstra­nit. Rose Larkinová evi­dent­ně potře­bu­je něčí oka­mži­tou pomoc.

Peter Sutherland, oko­lím vní­mán spí­še jako syn zkom­pro­mi­to­va­né­ho agen­ta, kte­rý pro­dal taj­né infor­ma­ce Rusům, se oci­tá upro­střed vyšet­řo­vá­ní toho­to slo­ži­té­ho pří­pa­du, i když na svou vlast­ní pěst, neboť nelze niko­mu věřit. Navíc se zdá, že ho na kaž­dič­kém kro­ku pro­ná­sle­du­je jeho vlast­ní minu­lost a strach z toho, že by mohl selhat stej­ně tak jako jeho otec.

„Peter líp než kdo­ko­li jiný věděl, že vyzra­ze­ná tajem­ství mohou stát život, přes­to se však nedo­ká­zal zba­vit nut­ka­vých otá­zek. Co může být na tomhle pří­pa­du tak výji­meč­né­ho, že ho upro­střed noci vyra­zí řešit samot­ná per­so­nál­ní ředi­tel­ka? K čemu ve sku­teč­nos­ti slou­ží jeho nou­zo­vá lin­ka? Proč tu umí­ra­jí lidé?“

Do vyšet­řo­vá­ní pří­pa­dů se pouš­tí po boku Rose, s kte­rou se doko­na­le dopl­ňu­jí, a tak tro­chu to na poza­dí vel­mi nebez­peč­ných udá­los­tí začí­ná mezi nimi nápad­ně jis­k­řit.

S postu­pem času zjiš­ťu­jí, že pokud chtě­jí oba vyváz­nout živi, musí odha­lit vyso­ko zavr­ta­né­ho krtka/zrádce, kte­rý evi­dent­ně pra­cu­je pro Rusy, najít a ukrýt čer­ve­nou kni­hu od jis­té­ho Antona Novikova se zázna­my z taj­ných setká­ní, kde se plá­no­va­ly pod­vrat­né akce pro­ti Americe. Zrádce může být prak­tic­ky kdo­ko­liv, a pro­to není rad­no niko­mu věřit, ani lidem v nej­bliž­ším oko­lí, a spo­lé­hat se pou­ze sami na sebe.

V zádech však mají rus­ké­ho agen­ta, kte­rý chce zís­kat nejen Červenou kni­hu, ale nadob­ro uml­čet všech­ny poten­ci­o­nál­ní svěd­ky.

„Ten člo­věk se jme­nu­je Dimitri Sokolova a jeho kole­go­vé mu říka­jí „stakan“, tedy skle­ni­ce, pro­to­že doká­že být napros­to nená­pad­ný, tak­že máte pocit, jako by byl prů­hled­ný jako sklo. Je to zlo­duch a je nej­vyš­ší čas, aby ho někdo koneč­ně zasta­vil. Rusové se svých nepřá­tel zba­vo­va­li, co si pama­tu­ju, jen­že Dimitri se napros­to utr­hl z řetě­zu. Ví, že hle­dá­te čer­ve­nou kni­hu a neza­sta­ví se, dokud Vás nedo­sta­ne.“

Podaří se jim unik­nout a zabrá­nit mu v zís­ká­ní Červené kni­hy? A co všech­no budou muset obě­to­vat, aby odha­li­li zrád­ce z řad nej­moc­něj­ších? Je Peter při­pra­ven a odhod­lán dělat správ­né věci bez ohle­du na to, jak závaž­né do pro něj může mít důsled­ky? Dokáže nako­nec pře­stat utí­kat před svou vlast­ní minu­los­tí a posta­ví se jí koneč­ně čelem? Tak to už si bude­te muset pře­číst sami v kni­ze „Noční agent.“

Kniha „Noční agent“ je str­hu­jí­cí, tak tro­chu i poli­tic­ký, thriller, jež vás nebu­de šet­řit vel­kou dáv­kou napě­tí a akč­ních scén. Při čte­ní vám bude doslo­va běhat mráz po zádech, neboť jde jen těž­ko před­ví­dat, odkud při­jde dal­ší neče­ká­va­ný úder!

Matthex Quirk ve svém díle doká­zal čte­ná­ři pěk­ně vykres­lit, jak v his­to­rii tak i v sou­čas­né době, pohled na vzta­hy mezi Amerikou a Ruskem a mocen­ským intri­ka­ře­ním pomo­cí svých „taj­ných“ agen­tů a „akcí“.

„Noční agent“ je napí­na­vý detek­tiv­ní thriller, kte­rý vás chyt­ne a nepus­tí do posled­ní strán­ky, neboť z kaž­dé z nich ve vás pod­ně­cu­je obrov­skou zvě­da­vost a nezdol­nou tou­hu při­jít ono­mu záhad­né­mu zrád­ci na kobyl­ku....

 

Noční agent

Napsal: Matthew Quirk

Překlad: Jan Sládek

Vydalo: Nakladatelství JOTA, s.r.o.

V Brně roku 2024

Vydání prv­ní

Počet stran: 431

ISBN: 978-80-7689-320-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU"12. června 2024 Dvakrát zakázaný román "KNIHA OSUDU" "Knihu osudu" od autorky Parínúš Saníí si v sobě ponesu asi velmi dlouho, neboť předkládá velmi silný příběh jedné iránské ženy, jež se snažila vzepřít zakořeněným tradicím, a pokud možno […] Posted in Recenze knih
  • Noc 12. – šokující zločin v maloměstě3. dubna 2024 Noc 12. – šokující zločin v maloměstě Kriminální filmy a thrillery jsou hodně častým důvodem k mojí filmové spokojenosti. Témata, jež tento temný žánr reflektuje jsou jednoduše atraktivní a mají velký divácký potenciál. V […] Posted in Filmové recenze
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Dozvuky – sveďme to na okupanty21. března 2024 Dozvuky – sveďme to na okupanty Filmfanatic dlouhodobě propaguje polskou kinematografii. Jednoduše proto, že naši severní sousedé točí opravdu skvělé filmy a postupem času prokázali kvalitu i v žánrech, které nestojí jen […] Posted in Filmové recenze
  • Out of Darkness – pravěký survival horor19. března 2024 Out of Darkness – pravěký survival horor V hororovém žánru je celkem obtížné přijít s něčím netradičním. Nejsnazší cestou alespoň k nějaké originalitě však zůstává, nabídnout divákům netradiční prostředí. To se tvůrcům Out of […] Posted in Filmové recenze
  • Připoutaná15. března 2024 Připoutaná "Připoutaná" od spisovatelky Adele Parksové mi doslova pěkně zamotala hlavu a chvílema jsem si říkala, zda by tohle vůbec bylo možné, aby se něco takového mohlo někdy někde někomu […] Posted in Recenze knih
  • Temný případ – Noční krajina4. března 2024 Temný případ – Noční krajina Filmfanatic má pro Temné případy slabost hned od začátku série. První byla posledním seriálem, který mě donutil přijmout klasický televizní řád a týden co týden vyhlížet novou epizodu. […] Posted in TV Recenze
  • STVOŘITEL25. února 2024 STVOŘITEL Akčně laděné sci-fi STVOŘITEL je film, který nikoho neurazí a naopak příjemně naladí na skvěle strávený večer. Pokud však očekáváte thriller plný napětí, bojových scén, kde jste neustále […] Posted in Filmové recenze
  • Jetski – žraločí ploutev za vodním skútrem11. ledna 2024 Jetski – žraločí ploutev za vodním skútrem Módu žraločích filmů odstartoval v roce 1975 legendární Steven Spielberg s ikonickými Čelistmi. Nemusíte spouštět pátrání ve filmových archivech, Filmfanatic vám garantuje, že i téměř po […] Posted in Filmové recenze
  • To se mi snad zdá – celebrita snů4. ledna 2024 To se mi snad zdá – celebrita snů Kdysi dávno býval hereckým esem. Dnes je přinejlepším rozporuplnou figurou, která se občas vytasí se zajímavou (a zhusta bizarní) filmovou rolí. Řeč je o Nicolasi Cageovi, jenž tentokrát […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,87793 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71706 KB. | 14.07.2024 - 19:12:05