Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > MULAN

MULAN

52 mulan dtlr2 240ce r709f 26.089363
52 mulan dtlr2 240ce r709f 26.089363
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud jste dosta­li chuť shléd­nout film na poza­dí čín­ské legen­dy plný akč­ních bojo­vých scén, neza­po­me­nu­tel­né a kou­zel­né pří­ro­dy, a až do posled­ní­ho detai­lu pro­pra­co­va­ných kos­tý­mů a líče­ní, urči­tě si nenech­te ujít MULAN, pří­běh čín­ské váleč­ni­ce na moti­vy kres­le­né iko­nic­ké Disney pohád­ky.  

Hlavní hrdin­kou je mla­dá dív­ka Hua Mulan, z kte­ré se sta­ne voják, z vojá­ka vůd­ce a z vůd­ce nako­nec i vel­ká legen­da. Hua Mulan je nej­star­ší dce­rou vel­mi ctě­né­ho císař­ské­ho bojov­ní­ka, kte­rý má své roky slá­vy již dáv­no za sebou, neboť nyní je sám mrzá­kem, ale dob­rým man­že­lem a milu­jí­cím otcem dvou dcer.

Z prv­ních zábě­rů se o Mulan doví­dá­me, že není jen tak oby­čej­nou dív­kou, ale dív­kou s vel­mi vzác­ným darem, díky němuž doká­že dělat neu­vě­ři­tel­né věci a v očích lidí z rod­né ves­ni­ce se tak může jevit spí­še jako čaro­děj­ni­ce, kte­rou by bylo nej­lep­ší zapu­dit a vyhnat ze své­ho spo­le­čen­ství.

Samotný děj se roz­bí­há v oka­mži­ku, kdy čín­skou zemi pus­to­ší a ničí nájezd­ní­ci ze seve­ru sna­ží­cí se dobýt císař­ský palác a podro­bit si veš­ke­ré oby­va­tel­stvo v zemi. Z toho důvo­du vydá­vá císař vel­mi kru­té naří­ze­ní, že z kaž­dé rodi­ny musí jít jeden muž slou­žit do čín­ské armá­dy a brá­nit tak svou zem a své­ho císa­ře.

Otec Mulan však nemá žád­né­ho syna, sám je mrzá­kem a nezbý­vá mu, než se ctí bojo­vat sám. Ovšem než tak uči­ní, zaujme jeho mís­to jeho star­ší dce­ra v přestro­je­ní za muže, bojov­ní­ka. Riskuje tak své odha­le­ní a pří­pad­ný roz­su­dek smr­ti, pokud by se při­šlo na to, že v armá­dě je žena niko­liv muž.

Jsme svěd­ky vel­mi nároč­né ces­ty mla­dé dív­ky, kte­rá krok za kro­kem zdo­lá­vá jed­not­li­vé nástra­hy osu­du na ces­tě stát se bojov­ni­cí, kte­ré se poda­ří pře­ci jen nako­nec se dostat mezi ostat­ní muže do výcvi­ku, kde se nau­čí nejen bojo­vat, ale hlav­ně vyu­ží­vat svou vnitř­ní sílu a sku­teč­né doved­nos­ti.

Mulan se postup­ně plní dáv­ný sen a po vel­mi nároč­né ces­tě se sku­teč­ně sta­ne ctě­ným bojov­ní­kem, kte­rý zachrá­ní život císa­ře a celou čín­skou říši před útla­kem nájezd­ní­ku. Díky tomu dosáh­ne zaslou­že­né­ho respek­tu a uzná­ní  nejen císa­ře a celé­ho náro­da, ale i oby­va­tel z rod­né ves­ni­ce, kde jí ješ­tě done­dáv­na opo­vr­ho­va­li.

Nejdojemnější je však po dlou­hé době setká­ní Mulan s otcem, za kte­ré­ho nastou­pi­la nebez­peč­nou ces­tu bojov­ní­ka, čímž vlast­ně nako­nec smy­la veš­ke­rou hanbu, jež na ně uva­li­la doha­zo­vač­ka man­že­la, u níž před svým odjez­dem neob­stá­la. Otec, nyní, co zachrá­ni­la nejen jeho a císa­ře, ale i celý čín­ský národ, může být na ní svou dce­ru nále­ži­tě hrdý.

A prá­vě ztvár­ně­ní toho­to vel­mi sil­né­ho pou­ta mezi otcem a nej­star­ší dce­rou, ve kte­ré se svým způ­so­bem vidí a je vnitř­ně dost zkla­mán, že nemů­že jeho dce­ra uplat­nit svůj vzác­ný dar a sna­ží se jí chrá­nit tím, že dá před­nost rozu­mu a roz­mlou­vá jí ces­tu váleč­ní­ka a domlou­vá jí, aby se sta­la počest­nou dív­kou a hod­nou man­žel­kou budou­cí­ho man­že­la.

To co rozum chá­pe jako nej­lep­ší ces­tu, se však ve sku­teč­ném živo­tě jeví jako vel­ká kata­stro­fa, jež před­zna­me­ná­vá její sku­teč­né mís­to „ve vesmí­ru“.

Celý fil­mo­vý pří­běh se ode­hrá­vá v nád­her­né a oku laho­dí­cí sce­né­rie divo­ké asij­ské pří­ro­dy, kde si oko divá­ka při­jde na své, včet­ně impo­zant­ní pro­hlíd­ky císař­ské­ho palá­ce s jeho roz­sáh­lý­mi pozem­ky.

A prá­vě pro toto ztvár­ně­ní pří­ro­dy, úchvat­né­ho bohat­ství samot­né­ho císař­ství a doko­na­le pro­pra­co­va­ných kos­tý­mů do sebe­men­ších detai­lů si ten­to film zís­kal veš­ke­rou mojí pozor­nost. 

Nejvíce se mi však líbi­lo zob­ra­ze­ní úchvat­né­ho ptá­ka Fénixe, z něhož oči doslo­va pře­chá­ze­ly. Zjevil se vždy, když byla Mulan na pokra­ji svých sil a vše už chtě­la vzdát, tak se obje­vil on, aby jí při­po­mněl, že se má vzcho­pit a bojo­vat až do samot­né­ho kon­ce. Tvůrci ho ztvár­ni­ly do podo­by „čín­ských dra­ků“, jež s leh­kos­tí a barev­nou grá­cií plul po oblo­ze a sna­žil se upou­tat pozor­nost a uká­zat Mulan nový směr, pod­po­řit ji.

S fil­mem Mulan si na své při­jdou nejen milov­ní­ci krás­né divo­ké pří­ro­dy, ale i ti, co milu­jí úžas­né bojo­vé scé­ny, dopl­ně­né skvě­lý­mi tri­ky a „cir­ku­so­vý­mi“ kous­ky, jež s leh­kos­tí zvlá­da­la hlav­ní před­sta­vi­tel­ka Mulan, že se někdy zdá­lo, že umí „létat“.

Legenda na moti­vy kres­le­né pohád­ky se mi moc líbi­la a dopo­ru­ču­ji se na ní podí­vat, neboť je to o jed­né mla­dé ženě, jež díky své píli, vytr­va­los­ti, hou­žev­na­tos­ti a odda­nos­ti rodi­ně doká­za­la uspět v muž­ském svě­tě a zís­kat si tak zaslou­že­né­ho uzná­ní.

 

MULAN

Dobrodružný/Drama/Akční

USA, 2020, sto­páž 116 minut

Režie: Niki Caro

Scénář: Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek, Elizabeth Martin

Kamera: Mandy Walker

Hudba: Harry Gregson-Wiliams

Hrají: Crystal Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee, Rosalind Chao, Utkarsh Ambudkar, Tzi Ma, Yoson An, Ron Yuan, Roger Yuan, Jimmy Wong, Pei-pei Cheng.


Podívejte se na hodnocení Mulan na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery"24. března 2024 MARVELS aneb "Marvelovka pro teenagery" Marvels je volným pokračováním filmu Captain Marvel z roku 2019, ale milovníky "Marvelovek" si asi zas až tolik moc nezíská a nepotěší. Tento film si spíše užijí a oblíbí mladí teanageři, […] Posted in Filmové recenze
  • STVOŘITEL25. února 2024 STVOŘITEL Akčně laděné sci-fi STVOŘITEL je film, který nikoho neurazí a naopak příjemně naladí na skvěle strávený večer. Pokud však očekáváte thriller plný napětí, bojových scén, kde jste neustále […] Posted in Filmové recenze
  • STRÁŽCI GALAXIE: VOLUME 313. srpna 2023 STRÁŽCI GALAXIE: VOLUME 3 Strážci Galaxie jsou moje srdcová záležitost a na závěrečnou marvelovku uzavírající tuto oblíbenou trilogii, jsem se moc těšila. VOLUME 3, ostatně stejně jako dva předchozí díly, rozhodně […] Posted in Filmové recenze, Filmy
  • Červená nit osudu-příběh o hrdinství, hloupé sázce a osudové lásce29. dubna 2024 Červená nit osudu-příběh o hrdinství, hloupé sázce a osudové lásce Máte rádi romány Mirky Skočílkové?  Chcete si přečíst silný a nezapomenutelný příběh o jedné osudové lásce? Tak neváhejte a pusťte se do čtení tohoto příběhu s názvem Červená nit […] Posted in Recenze knih
  • SKRYTÁ ČÍSLA28. dubna 2024 SKRYTÁ ČÍSLA Na filmovém plátně se čas od času objeví snímek, jež vychází nejen z historických událostí, ale snaží se přiblížit i osudy významných lidí, jež v životě něco skutečně dokázali ve prospěch […] Posted in Filmové recenze
  • Animovanou muzikálovou pohádku "PŘÁNÍ" si děti ihned zamilují8. dubna 2024 Animovanou muzikálovou pohádku "PŘÁNÍ" si děti ihned zamilují Na animovanou a skvěle zhudebněnou pohádku PŘÁNÍ se nejvíce těšily hlavně moje děti, jež si jí již koncem roku zamilovaly v kině, a nyní jí konečně mají k dispozici i ke shlédnutí na […] Posted in Filmové recenze
  • Chudáčci: Fascinující surrealistická podívaná plná osobitého humoru a hlubokých myšlenek8. dubna 2024 Chudáčci: Fascinující surrealistická podívaná plná osobitého humoru a hlubokých myšlenek Na film "Chudáčci", jež se pyšní titulem čtyř Oskarů (tj. za Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli, Nejlepší návrh kostýmů, Nejlepší výprava , Nejlepší masky a vlasový styling), a […] Posted in Filmové recenze
  • Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny27. března 2024 Duna: Část druhá – demonstrace moderní filmařiny Režisér Denis Villeneuve patří k mým největším oblíbencům. Zmizení považuji za jeden z nejlepších filmů o únosech dětí, ne-li za ten úplně nejlepší. Do zlatého fondu sci-fi žánru pak řadím […] Posted in Filmové recenze
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • scale (1)9. března 2024 Poslední opravna hudebních nástrojů Ve filmovém světě mám kromě jiného ráda i dokumentární snímky, jež mapují historické události, výzmané osobnosti, vynálezy anebo kuriozity, jež stojí za to, aby se dostali do podvědomí […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55306 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72355 KB. | 24.05.2024 - 12:49:41