Kritiky.cz > Články > Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin.

Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Brána smr­ti nabí­zí divá­kům zce­la jiný pohled na smrt, než je běž­né. Většina lidí má ze smr­ti strach, je to pro ni téma depre­siv­ní a scho­vá­vá se před ní. V seri­á­lu však pozná­me, že lidé napříč his­to­rií i kul­tu­ra­mi vět­ši­nou pojí­ma­jí život a smrt jako pro­mě­ny věč­né­ho bytí. K pokra­čo­vá­ní živo­ta po smr­ti se hlá­sí i mno­zí moder­ní věd­ci a odbor­ní­ci – zjiš­ťu­jí, že po smr­ti je to vlast­ně mno­hem zají­ma­věj­ší. Zároveň v seri­á­lu najde­me inspi­ra­ci, jak se vypo­řá­dat s odcho­dem blíz­kých, jak se při­pra­vit na vlast­ní smrt i jak vlast­ně žít.

„Jde o nej­dů­le­ži­těj­ší téma v lid­ském živo­tě, přes­to se kolem něj cho­dí po špič­kách. Strach ze smr­ti umož­ňu­je mani­pu­lo­vat s lid­mi. A pro­to si mys­lí­me, že by jej veřej­no­práv­ní tele­vi­ze měla lidem uka­zo­vat, aby se pře­sta­li bát. Aby se na smrt podí­va­li jako na brá­nu, kte­rou se nejen odchá­zí, ale také při­chá­zí. Protože zku­še­nos­ti lidí napříč časem, kul­tu­ra­mi a ide­o­lo­gi­e­mi uka­zu­jí, že setká­ní se smr­tí bývá impul­sem k netu­še­né kva­li­tě živo­ta,“ odpo­ví­dá dra­ma­turg Antonín Trš na otáz­ku, proč se pus­ti­li do tak­to slo­ži­té­ho téma­tu. A k tomu, zda natá­če­ní nějak změ­ni­lo jeho vlast­ní pohled na umí­rá­ní, dodá­vá: „Ano, urči­tě změ­ni­lo. Přestat se bát je osvo­bo­zu­jí­cí.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65083 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71952 KB. | 25.04.2024 - 05:55:59