Kritiky.cz > Články > Lída Baarová

Lída Baarová

P2035197
P2035197
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci se před­sta­vi­li hlav­ní tvůr­ci fil­mu Lída Baarová.

Producent fil­mu Peter Kovarčík před­sta­vil hlav­ní tvůr­ce nové­ho fil­mu, kte­rý se bude natá­čet během letoš­ní­ho roku. Scénárista Ivan Hubač napsal scé­nář, kte­rý zachy­cu­je krát­ké, ale důle­ži­té obdo­bí v živo­tě čes­ké hereč­ky. Titulní roli zahra­je Tatiana Pauhofová a její­ho obdi­vo­va­te­le Gebbelse ztvár­ní rakous­ký herc Karl Markovics. Další výraz­nou posta­vu význam­né­ho němec­ké­ho her­ce si zahra­je Gedeon Burkhard. Oba jme­no­va­ní se na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci před­sta­vi­li novi­ná­řům a jejich zájem o natá­če­ní byl patr­ný i v ocho­tě dis­ku­to­vat. Herečka Lída Baarová není v Rakousku a v Německu dneš­ní gene­ra­ci pří­liš zná­má, ale za vál­ky se těši­la vel­ké­mu divác­ké­mu zájmu a byla obdi­vo­vá­na jako význam­ná fil­mo­vá hvězda. Kromě kari­é­ry měla i dal­ší  vzta­hy ke kole­gům a k rodin­ným pří­sluš­ní­kům. Významný slo­ven­ský herec Martin Huba si zahra­je její­ho otce.

O Baarové se už nato­či­lo něko­lik doku­men­tár­ních fil­mů, a tak je pří­pra­va nové­ho hra­né­ho fil­mu oče­ká­va­ná s vel­kým napě­tím. Plánovaný roz­po­čet je 80 mili­o­nů korun a točit se bude 45 dnů. Ivan Hubač se na samot­ný scé­nář při­pra­vo­val 14 let. Natáčení bude pro­bí­hat v němec­kém a čes­kém jazy­ce. Kromě jme­no­va­ných her­ců se na fil­mu budou podí­let her­ci z obou zemí.

Producent by rád film uve­dl do kin kon­cem toho­to roku, ale reži­sér Filip Renč oče­ká­vá, že post­pro­duk­ce a dvo­jí jazy­ko­vá ver­ze by moh­la výro­bu fil­mu pro­táh­nout.

Účast na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci dne 3.2.2015:

Producent fil­mu Peter Kovarčík , reži­sér Filip Renč, Filip Albrecht, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Martin Huba, Klára Issová...

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní na part­ner­ském webu 10Mpix.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67702 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71663 KB. | 14.07.2024 - 22:23:08