Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nový svět

Nový svět

NovySvet
NovySvet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vztah indi­án­ky Pocahontas (Q’orianka Kilcher) a ang­lic­ké­ho kapi­tá­na Johna Smithe (Colin Farrell) roz­pou­tá vál­ku dvou svě­tů o nový národ...

Terrence Malick pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší fil­ma­ře sou­čas­nos­ti, kte­ré­mu dost lidí pře­zdí­vá „ fil­mo­vý bás­ník „. Jeho fil­my jsou filo­zo­fic­ké, obsa­hu­jí jis­tou for­mu sym­bo­li­ky, mají vel­mi poma­lé tem­po a pře­de­vším Malick je ten fil­mař, kte­rý vyprá­ví pře­de­vším vizu­ál­ní strán­kou. Už dle těch­to pár infor­ma­cí je jas­né, že Malick je ten tvůr­ce, kte­rý není pro kaž­dé­ho. I pro­to se jeho fil­my jako Strom živo­ta nebo prá­vě Nový svět dočká­va­jí smí­še­ných reak­cí. Na dru­hou stra­nu se ovšem dočká­va­jí i nad­še­ných opráv­ně­ných reak­cí i přes­to, že Nový svět do jis­té míry oprav­du není pro kaž­dé­ho.

Nový svět je zalo­žen na sku­teč­ných his­to­ric­kých udá­los­tech, kon­krét­ně na reál­ném vzta­hu indi­án­ky Pocahontas a ang­lic­ké­ho kapi­tá­na Johna Smitha. Tento pří­běh se dočkal zpra­co­vá­ní i napří­klad v disneyov­ce Pocahontas, Nový svět s ním ale má pra­má­lo spo­leč­né­ho. Jde dost mož­ná ovšem o jeden z vizu­ál­ně nej­krás­něj­ších fil­mů všech dob a pře­de­vším o jed­nu z nej­lep­ších pra­cí kame­ra­ma­na Emmanuela Lubezskiho. Ten u Nového svě­ta polo­žil základ pro svou spo­lu­prá­ci s Malickem a spo­leč­ně s Lubezskiho schop­nost­mi a Malickovým citem vznik­la vizu­ál­ně doko­na­lá zále­ži­tost, kte­rá je geni­ál­ní ukáz­kou fil­mo­vé řeči.

Nový svět je ovšem doko­na­lý i v jiných oblas­tech. Jde o úžas­ný roman­tic­ký film s výteč­ným scé­ná­řem a skvě­lým obsa­ze­ním. Scénářem, kdy dia­lo­gy sku­teč­ně zní jako z něja­ké bás­ně. Skvělé obsa­ze­ní, kdy krom Colina Farrella, Christophera Plummera nebo Christiana Balea září pře­de­vším objev v podo­bě Q´orianky Kilcher jako Pocahontas. Malick je v pří­pa­dě Nového svě­ta mis­trem tem­pa, kte­rý přes­ně ví v jakém tem­pu nadá­le postu­po­vat. Nový svět záro­veň půso­bí vel­ko­le­pě a to i přes­to, že stál pou­hých 30 mili­o­nů dola­rů (ani tak­to rela­tiv­ně malý roz­po­čet ovšem film neza­chrá­nil od toho, že se dle oče­ká­vá­ní stal finanč­ním pro­pa­dá­kem). A také je tu výteč­ný soun­d­track Jamese Hornera, kte­rý dost mož­ná pat­ří mezi nej­lep­ší soun­d­trac­ky v kari­é­ře toho­to feno­me­nál­ní­ho skla­da­te­le.

Malick se neza­pře v cíle­ní na pří­běh, kte­rý se točí kolem vzta­hu člo­vě­ka k pří­ro­dě a prů­ka­zu své filo­zo­fic­ké pova­hy. Přitom ovšem nejde o otrav­nou sna­hu, kte­rou chce tvůr­ce sebe­ví­ce pro­dat své názo­ry. Malickovo filo­zo­fic­ké vní­má­ní svě­ta je půso­bi­vé a vel­mi snad­no se z Malicka v rám­ci Nového svě­ta může stát jaký­si fil­mo­vý guru. Ten film emo­ci­o­nál­ně fun­gu­je nejen díky skvě­le vyob­ra­ze­né hlav­ní roman­ci a sku­teč­né­mu sil­né­mu pří­bě­hu Pocahontas, ale i prá­vě skr­ze Malickovo este­tic­ké a filo­zo­fic­ké vní­má­ní.

Nový svět je chytrou podí­va­nou, kte­rá je po este­tic­ké strán­ce napros­to doko­na­lá a má skvě­lé výko­ny, kdy pře­de­vším fun­gu­je stě­žej­ní roman­ce. Zároveň není vylo­že­ně nevděč­ným, přes­to ovšem může půso­bit zdlou­ha­vým, poma­lým a do sebe zahle­dě­ným způ­so­bem. Je to ale sku­teč­ně prav­da? Nový svět roz­hod­ně není vylo­že­ně divác­ky vděč­nou podí­va­nou, což ovšem samo o sobě nezna­me­ná nic nega­tiv­ní­ho. Dost mož­ná je navíc u Nového svě­ta lep­ší se tak tro­chu pře­stat zamýš­let nad kaž­dým jed­not­li­vým aspek­tem a ten film si jed­no­du­še užít a pro­ží­vat ho jako celek. A jakmi­le divák uvi­dí tu skvě­lou kame­ru v při­taž­li­vém pro­stře­dí, zapo­slou­chá se do uším laho­dí­cí­ho soun­d­trac­ku a časem defi­ni­tiv­ně téhle úžas­né zále­ži­tos­ti pro­pad­ne, tepr­ve v ten moment si divák uvě­do­mí, že svůj sou­boj s tímhle fil­mem vyhrál.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © New Line Cinema


Podívejte se na hodnocení Nový svět na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,56795 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71734 KB. | 13.07.2024 - 03:06:00