Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Brendan Gleeson: Cesta od dublinských divadelních kruhů po světová filmová plátna

Brendan Gleeson: Cesta od dublinských divadelních kruhů po světová filmová plátna

Photo © Film Four
Photo © Film Four
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Brendan Gleeson se naro­dil v irském Dublinu a od útlé­ho věku se rád učil, zejmé­na četl kla­sic­ké tex­ty ve tří­dě i mimo ni. Velkou pozor­nost věno­val irským dra­ma­ti­kům, napří­klad Samuelu Beckettovi, což ho nako­nec při­ved­lo k účin­ko­vá­ní ve stře­do­škol­ské insce­na­ci hry „Čekání na Godota“ a k tomu, že v hodi­nách dra­ma­tic­ké výcho­vy na střed­ní ško­le věno­val vel­kou pozor­nost detai­lům. Po ukon­če­ní dva­nác­té tří­dy strá­vil něko­lik let na Dublinském shake­spea­rov­ském fes­ti­va­lu a na radu tam­ní­ho reži­sé­ra se vydal do Londýna, kde se zúčast­nil kon­kur­zu na herec­ké ško­ly. Brzy nato byl pozván na kon­kurz do Královské shake­spea­rov­ské spo­leč­nos­ti ve Stratfordu nad Avonou a strá­vil něko­lik sezón opět v Anglii na jeviš­ti. Poté se ve svých pět­a­tři­ce­ti letech roz­ho­dl zúčast­nit se kon­kur­zů do fil­mů ve Velké Británii a začal si budo­vat vel­mi sluš­ný živo­to­pis, v němž hrál mno­ho růz­ných roz­ma­ni­tých postav.

V původ­ním scé­ná­ři fil­mu „V Bruggách“ (2008) jsou posta­vy Raye a Kena Britové, ale když se na scé­ně obje­vi­li Colin Farrell a Gleeson, byly posta­vy změ­ně­ny na Iry, aby vyho­vo­va­ly jejich při­ro­ze­né­mu cítě­ní.

Pro navo­ze­ní poci­tu svá­teč­ní­ho obdo­bí byla v někte­rých uli­cích Brugg vánoč­ní výzdo­ba pone­chá­na až do kon­ce břez­na. Městská rada vyda­la ofi­ci­ál­ní sdě­le­ní pro oby­va­te­le Brugg, ve kte­rém vysvět­li­la důvod, proč se tak sta­lo.

„Herci vám vždyc­ky řek­nou, že je vět­ší zába­va hrát padou­chy. Často jsou to prá­vě zlo­čin­ci, kte­rým je to jed­no. Na chláp­ko­vi, kte­ré­mu je všech­no jed­no, je něco neo­by­čej­ně svůd­né­ho a hrát tako­vé­ho chláp­ka je straš­ně posi­lu­jí­cí, pro­to­že se nemu­sí­te bát násled­ků svých činů.“
„Je to tak,“ říká. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší, Brendane Gleesone!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89007 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72410 KB. | 28.05.2024 - 02:30:57