Kritiky.cz > Recenze knih > Ofélie podruhé – Záchrana já dospívajících dívek

Ofélie podruhé – Záchrana já dospívajících dívek

20220822 115806
20220822 115806
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Terapeutka ado­lescen­tek, Mary Pipherová, je kul­tur­ní antro­po­lož­ka a kli­nic­ká psy­cho­lož­ka, jež se zamě­řu­je na léčbu trau­mat u žen i dopa­dy kul­tu­ry na dušev­ní zdra­ví. V češ­ti­ně jí vyšla kni­ha o spo­ko­je­ném zrá­ní Ženy plu­jí na sever.

Na této pub­li­ka­ci spo­lu­pra­co­va­la s dce­rou Sarou, kte­rá jí pomoh­la dopl­nit mno­hé infor­ma­ce. První vydá­ní spat­ři­lo svět­lo svě­ta v roce 1994, od té doby se však mno­hé změ­ni­lo. Proto nyní vyšla tato aktu­a­li­zo­va­ná ver­ze.

Kniha ve své době ovliv­ni­la mno­ho žen, dívek, rodi­čů, tera­pe­u­tů i růz­ných orga­ni­za­cí. Tentokrát porov­ná­vá, co se pro dív­ky změ­ni­lo i co zůsta­lo stej­né, a zkou­má dopad ame­ric­ké kul­tu­ry na jejich živo­ty.

Text je psán odbor­ně, přes­to sro­zu­mi­tel­ně a čti­vě. Obsahuje mno­ho pří­pa­dů z autor­či­ny pra­xe, na nichž je vysvět­le­no mno­ho zají­ma­vých sku­teč­nos­tí. Zabývá se vzta­hy dívek s mat­kou a otcem, roz­vo­dem, depre­sí a sebe­po­ško­zo­vá­ním, úzkos­tí, ano­rexií, buli­mií, dro­ga­mi a alko­ho­lem, sexu­ál­ním nási­lím a zku­še­nost­mi. Zdůrazňuje význam naslou­chá­ní a navr­hu­je meto­dy prá­ce s pro­blé­mo­vý­mi mla­dý­mi žena­mi i mož­nos­ti léč­by.

Přestože je dílo zamě­ře­no na oblast Ameriky, domní­vám se, že má co říci i nám. Všem pomů­že lépe pocho­pit vlast­ní pohnut­ky i cho­vá­ní ostat­ních. Nalezla jsem v něm odpo­vě­di na mno­ho otá­zek ohled­ně zdra­vé­ho psy­chic­ké­ho vývo­je a pomoh­lo mi zamys­let se nad sou­čas­nou situ­a­cí. Zjistila jsem, že sleč­ny tam i u nás čelí obdob­ným pro­blé­mům jako kde­ko­li jin­de na svě­tě. Přestože se jed­ná o nároč­ná i cit­li­vá téma­ta, autor­ky o nich pojed­ná­va­jí s úctou a respek­tem ke všem zúčast­ně­ným.

Knížka je urče­na dospí­va­jí­cím dív­kám, rodi­čům, tera­pe­u­tům i vyu­ču­jí­cím a nabí­zí uce­le­ný pohled na psy­chi­ku ado­lescen­tek.

 

Autor: Mary Pipherová, Sara Pipherová Gilliamová

Název: Ofélie podru­hé

Záchrana já dospí­va­jí­cích dívek

Nakladatelství: Grada Publishing, a. s. pod znač­kou Alferia

Datum vydá­ní: 25. 5. 2022

ISBN: 978-80-271-3211-9

Formát: 156×235 mm

Stran: 320

Věk: od 13 let

Jazyk: češ­ti­na

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50747 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72247 KB. | 22.05.2024 - 03:44:52