Kritiky.cz > Speciály > Old Shatterhand - Scénář a režie

Old Shatterhand - Scénář a režie

OldShatter
OldShatter
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

První may­ov­ku pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti CCC Film pro­vá­ze­ly hned od začát­ku těž­kos­ti. V celém pro­ce­su pří­prav vlá­dl cha­os a nemohl za to nikdo jiný než sám šéf. Artur Brauner, nesmír­ně aktiv­ní a kre­a­tiv­ní osob­nost, byl sou­čas­ně vedou­cím stu­dia, fil­mo­vým pro­du­cen­tem, sce­náris­tou a obchod­ním part­ne­rem mno­ha dis­tri­buč­ních firem, reži­sé­rů a her­ců. Všechno chtěl dělat sám a o všem musel roz­ho­do­vat - to chod spo­leč­nos­ti pořád­ně zdr­žo­va­lo, pro­to­že šéf nemohl být na třech mís­tech sou­čas­ně.

Jako sce­náris­tu se Braunerovi poda­ři­lo zís­kat pro­slu­lé­ho auto­ra Daniela Mainwaringa (1902-1977), kte­rý byl sice veli­ce dob­rý zna­lec wes­ter­nu, ale o exis­ten­ci Karla Maye neměl ani poně­tí. Podle původ­ní­ho plá­nu měla Daliah Lavi hrát Vinnetouovu sest­ru Nšo-či. Pak se ale Brauner dozvě­děl, že tato posta­va zemře ve fil­mu Vinnetou, kte­rý prá­vě natá­čel Horst Wendlandt a musel ji ze scé­ná­ře vyškrt­nout. Když si šéfdra­ma­turg Gerhard F. Hummel pře­če­tl osno­vu scé­ná­ře, byl v šoku. Scénář neměl s pří­běhy Karla Maye nic spo­leč­né­ho a navíc se obá­val, že pře­krou­ce­né cha­rak­te­ry hlav­ních postav poško­dí dobrou pověst prá­vě se roz­bí­ha­jí­cí série may­o­vek. Vedení Constantinu scé­nář odmít­lo, a tak se Brauner musel s Mainwaringem roz­lou­čit.

Brauner byl odká­zán na výbor­né­ho maďar­ské­ho sce­náris­tu Ladislase Fodora (1898-1978). Fodor byl pil­ný, ruti­no­va­ný autor, zachrán­ce mno­ha nevy­da­ře­ných pro­jek­tů a vyznal se v kaž­dém fil­mo­vém žán­ru, ale ke vší smů­le ani on o Karlu Mayovi nikdy nesly­šel. 23. čer­ven­ce 1963 napsal šéfdra­ma­turg Hummel pro­du­cen­tu Braunerovi ote­vře­ný dopis: „Dříve než pan Fodor napí­še 110-stránkový scé­nář, aniž by měl správ­nou před­sta­vu o hrdi­nech z knih Karla Maye, důraz­ně mu dopo­ru­ču­je­me, aby jeden den odpo­čí­val a pře­če­tl si román Petrolejový princ, kte­rý ješ­tě dnes posí­lá­me expre­sem.“ Fodor údaj­ně kni­hu pře­če­tl a pus­til se do psa­ní nové­ho scé­ná­ře. Začátkem září posla­lo vede­ní spo­leč­nos­ti Constantin Braunerovi tele­gram, v němž se píše, že ani scé­nář pana Fodora nespl­ňu­je oče­ká­vá­ní pří­z­niv­ců Karla Maye, má být urych­le­ně pře­pra­co­ván a zaslán k posou­ze­ní do Constantin-Filmu.

Situace byla váž­ná, neboť ter­mín natá­če­ní se neza­dr­ži­tel­ně blí­žil. Artur Brauner anga­žo­val slo­ven­ské­ho sce­náris­tu a prů­kop­ní­ka izra­el­ské kine­ma­to­gra­fie Leopolda Laholu (1918-1968), kte­ré­ho pově­řil i vede­ním režie. V Jugoslávii už pro­bí­ha­la stav­ba prv­ních kulis, ale nikdo s urči­tos­tí nevě­děl, zda vůbec budou ve fil­mu pou­ži­ty. Z Ameriky při­le­těl James Burke (1886-1968), budou­cí před­sta­vi­tel plu­kov­ní­ka Huntera, aby Laholovi pomohl s tvor­bou dal­ších dia­lo­gů. Dne 23. září 1963, kdy bylo ofi­ci­ál­ně zahá­je­no natá­če­ní fil­mu Old Shatterhand, došlo k dal­ší, ten­to­krát už posled­ní výmě­ně sce­náris­ty. Do Jugoslávie při­le­těl Robert A. Stemmle, aby pří­mo na mís­tě vypra­co­val nový scé­nář. Měl se při­tom držet moti­vů Ladislase Fodora a rad Artura Braunera. Na kon­ci vše­ho sna­že­ní před­lo­žil vcel­ku obstoj­ný pří­běh.

Více na Kritiky.cz
„Totem“ KVIFF 2023 recenze: pozorně sledované rodinné drama Lily Avilésové Mladá dívka prožívá den narozeninové oslavy svého umírajícího otce ve filmu Totem, jemně ...
Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jense...
Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec Lámete si hlavu, co dobrého může vaše dítě či váš partner pokud má bezlepkovou či bezlak...
Microsoft změnil název Xbox Live. Předplatitelská služba se... Microsoft změnil název Xbox Live. Předplatitelská služba se nyní nazývá Xbox network. Nový ...
Resident Evil Film inspirovaný úspěšnou počítačovou hrou…. Tak tuto větu jsme v poslední době mohli s...

Ani výběr vhod­né­ho reži­sé­ra se neo­be­šel bez kom­pli­ka­cí. Brauner se roz­ho­dl nato­čit film v holly­wo­od­ském for­má­tu, pro­to se zpr­vu poo­hlí­žel po ame­ric­kých reži­sé­rech. Ani jed­no­mu z oslo­ve­ných auto­rů se však nelí­bi­la výše nabí­ze­né­ho hono­rá­ře a ome­ze­ný čas na pří­pra­vu. Angažoval tedy zmí­ně­né­ho Leopolda Laholu, kte­rý měl pověst talen­to­va­né­ho tvůr­ce se slib­nou budouc­nos­tí. Kromě toho ovlá­dal osm jazy­ků a byl nad­še­ným čte­ná­řem romá­nů Karla Maye. Dne 9. srp­na 1963 uza­vřel s Braunerem smlou­vu a doho­dl se na hono­rá­ři 20.000 DM. Avšak brzy bylo zřej­mé, že Lahola na svůj úkol nesta­čí. Podle vedou­cí­ho pro­duk­ce Georga Reuthera i ostat­ních čle­nů fil­mo­vé­ho štá­bu byl vel­mi poma­lý, nesou­stře­dě­ný a neroz­hod­ný, zce­la bez ambi­cí nato­čit kva­lit­ní dob­ro­druž­ný film. Producent zve­dl slu­chát­ko a zavo­lal staré­mu pří­te­li Carolu Hellmanovi, zda neví o něja­kém zku­še­ném reži­sé­ro­vi, kte­rý by byl scho­pen za pár dní natá­čet. Hellman si vzpo­mněl na argen­tin­ské­ho reži­sé­ra ital­ské­ho půvo­du Huga Fregonese (1908-1987), kte­rý zrov­na pobý­val v Římě a neměl co na prá­ci. Dne 18. září 1963, pou­hých pět dní před začát­kem natá­če­ní, pode­psal Fregonese smlou­vu a nešťast­ný Leopold Lahola byl pro­puš­těn.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Old Shatterhand


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Old Shatterhand - Průběh natáčení5. srpna 2018 Old Shatterhand - Průběh natáčení Natáčení filmu Old Shatterhand začalo 23. září 1963 v Národním parku Krka. U Skradinských vodopádů vystavěli filmaři misijní stanici, v níž pobýval pod ochranou Lata Nalguta malý Tom […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964)3. srpna 2018 Old Shatterhand - Old Shatterhand (1964) Po úspěšné premiéře Pokladu na Stříbrném jezeře chtěli také další producenti natočit vlastní film o Vinnetouovi. Jenže Horst Wendlandt si chytře pojistil práva na všechny romány Karla Maye […] Posted in Speciály
  • Old Shatterhand9. ledna 2023 Old Shatterhand Old Shatterhand je western z roku 1964. Film z řady německých filmů Karla Maye režíroval Hugo Fregonese. Hrají v něm Lex Barker a Pierre Brice. Děj Po tom, co bílí bandité spolu s […] Posted in Speciály
  • Vinnetou18. prosince 2021 Vinnetou Winnetou 1. díl je celovečerní film natočený podle stejnojmenného románu Karla Maye (film Karl May) v režii Haralda Reinla. V hlavních rolích se představí Lex Barker a Pierre Brice, Mario […] Posted in Speciály
  • Slovenský dabing filmových mayovek16. srpna 2018 Slovenský dabing filmových mayovek Při zakoupení autorských práv k filmu Vinnetou - Poslední výstřel a Poklad Inků se vedení Čs. filmu rozhodlo, že k oběma filmům bude kromě českého dabingu vyroben také dabing slovenský, […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let2. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z devadesátých let Pověst českého dabingu utrpěla v devadesátých letech, kdy po revoluci dorazila záplava cizojazyčných filmů a seriálů. Potřeba rychle zpřístupnit velké množství titulů si vynutila vznik […] Posted in Speciály
  • Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let1. srpna 2018 Český dabing filmových mayovek - Dabing z šedesátých až osmdesátých let Český dabing z šedesátých let se na úspěchu mayovek podílel měrou více než vrchovatou. Dabingu se tehdy věnovaly skutečné herecké osobnosti, obvykle členové Národního divadla a jiných […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích mezi Texasem a Novým Mexikem mladý Vinnetou. Dobyvatelé ze všech končin světa pronikali do dalších a […] Posted in Spoilery
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět Vinnetoua, Old Shatterhanda, Ribannu, Castlepoola a padoucha Forrestera, ale jen 4.416 z nich […] Posted in Speciály
  • Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum13. července 2018 Vinnetou - Rudý gentleman - Suma sumárum Komparsisté dostávali za jeden natáčecí den odměnu ve výši 16 marek, specialisté si denně přišli na 53 marek a kaskadérům bylo vypláceno 160 marek za jeden pád. Pronájem jugoslávské […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14411 s | počet dotazů: 267 | paměť: 69935 KB. | 29.11.2023 - 19:18:38