Kritiky.cz > Recenze her > Overload - Descent remake

Overload - Descent remake

Over
Over
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Kdo zapá­t­rá v his­to­rii a vrá­tí se až do roku 1994 jis­tě si vzpo­me­ne na hru s názvem Descent. Šlo teh­dy o jed­nu z prvo­tin tzv. oprav­do­vých 3D her v plném pro­sto­ru. Byl to tako­vý klon hry Doom a letec­ké­ho simu­lá­to­ru. Forma pohle­du z kok­pi­tu rake­ty a létá­ní v 3D blu­diš­ti plném tune­lů a uza­vře­ných pro­stor zjed­no­du­še­ně řeče­no včet­ně vyhle­dá­vá­ní a niče­ní nepřá­tel, dopl­ňo­vá­ní ener­gie, nábo­jů ve sta­no­ve­ném časo­vém limi­tu. Vizuál už teh­dy byl oprav­du zají­ma­vý a vjem zpra­co­vá­ní vol­nos­ti v pro­sto­ru ješ­tě více umoc­ňo­val atmo­sfé­ru této zají­ma­vé a na teh­dej­ší dobu ori­gi­nál­ní hry.

Snimek obrazovky 1
Hlavní menu

Ani dva­krát nepře­kva­pí fakt, že se na vývo­ji hry Overload podí­le­li vývo­já­ři prá­vě zmi­ňo­va­né hry Descent. Jde vskut­ku o tako­vý rema­ke původ­ní hry. Ovšem nemu­sí­te se obá­vat, že by nedo­šlo k řadě vylep­še­ní.

Co nám tedy Overload nabí­zí. Solidní pří­bě­ho­vou linii, kte­rá má rov­nou 15 misí, krás­nou gra­fi­ku plnou explo­zí a výbuchů a čis­té akce dneš­ní doby a co je urči­tě veli­ce dob­ře i pod­po­ru vir­tu­ál­ní rea­li­ty. Škoda, že zatím pou­ze na Oculus VR. V zása­dě tu pří­běh zas až tak moc nehle­dej­te jed­ná se o čis­to­krev­nou stří­leč­ku z důvo­du vzpou­ry robo­tic­kých těžeb­ních stro­jů u pla­ne­ty Saturn, kte­ří zača­li likvi­do­vat lid­ské posád­ky mís­to těže­ní. A masa­kr to tedy je. Můžete si ho užít vylo­že­ně na maxi­mum. Samozřejmě nechy­bí mož­nost si zvo­lit obtíž­nost, na kte­rou si trouf­ne­te. Nečekejte, že to bude až tak jed­no­du­ché.

Nepřátelé jsou roz­lič­ní, nej­ví­ce je útoč­ní­ků, co vás ostře­lu­jí neu­stá­le, pak tzv ostře­lo­va­či, dále robo­tič­tí kle­pe­ťá­ci a nechy­bí ani bojov­ní­ci typu kami­ka­ze při­le­pit se na vás a odpá­lit. Objeví se i tam, kde by jste je neče­ka­li. Jejich inte­li­gen­ce je veli­ce sluš­ná, tak­že je moc dob­ře, že hra umož­ňu­je prů­běž­né uklá­dá­ní. Kolikrát se dosta­ne­te totiž do tako­vé vřa­vy, že je během chvil­ky po vás. A neu­stá­le začí­nat od začát­ku by bylo oprav­du vel­mi vyčer­pá­va­jí­cí. Vítaná je mož­nost vylep­šo­vá­ní vaší bojo­vé lodě stej­ně jako i jed­not­li­vých zbra­ní. Hudba je veli­ce pří­jem­ná a dob­ře sedí k tomu­to typu hry a vylo­že­ně vás vta­hu­je do děje a bojov­nos­ti.

Snimek obrazovky 9

Jak to u typu těch­to her bývá, po čase se samo­zřej­mě stá­vá ste­re­o­typ­ní, někdy dochá­zí k nepře­hled­ným situ­a­cím. Je to pros­tě stří­leč­ka kaž­dým cou­lem v tro­chu poza­po­me­nu­tém for­má­tu. Na ovlá­dá­ní je také potře­ba si zvyk­nout, není to tak jed­no­du­ché, jak se zdá.

Potěší vydá­ní na téměř všech­ny her­ní plat­for­my a to PC, Xbox, Playstation 4, macOS.

Hodnocení: 8 z 10

  • + pro nos­tal­gi­ky Descentu povin­nost
  • + rozum­ná dél­ka hry
  • + Pěkné gra­fic­ké zpra­co­vá­ní a kva­lit­ní pod­ma­ni­vá hud­ba
  • + pod­po­ra VR (zatím pou­ze na Oculus)
  • + pod­po­ra mul­tipla­yer hry
  • - po čase urči­tý ste­re­o­typ
  • - někdy nepře­hled­né
  • -nepod­po­ru­je PS VR

Foto: Revival Productions, LLC


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,97745 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71770 KB. | 29.02.2024 - 07:27:35