Kritiky.cz > Recenze her > Mothergunship

Mothergunship

moter
moter
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čas na recen­zi hry Mothergunship. Musím uznat, že jsem si hra­ní uží­val. Proto vám nyní vysvět­lím, proč bys­te si ji měli vyzkou­šet.

 

Základní infor­ma­ce:

Hra vznik­la v roce 2018 ve spo­lu­prá­ci čes­ké­ho stu­dia Grip Digital a ame­ric­ké­ho Terrible Posture Games. Je dostup­ná na Microsoft Windows, Xbox One a PlayStation 4. Jedná se o FPS stří­leč­ku se sty­lem postří­lej, co můžeš 😊.

Jaký je cíl hry?

V Mothergunship je cíl napros­to jas­ný.  Na pla­ne­tu Zemi pro­bí­há mimo­zem­ská inva­ze a vy ji máte za úkol odra­zit. Aby se vám to ale poved­lo, musí­te zni­čit celou mimo­zem­skou vesmír­nou flo­ti­lu, a to loď po lodi. V kaž­dé lodi je řada růz­ných míst­nos­tí pře­pl­ně­né vel­kém množ­stvím nepřá­tel.  Abyste je všech­ny doká­za­li zlik­vi­do­vat, bude­te potře­bo­vat hod­ně, ale oprav­du hod­ně zbra­ní. Tyto zbra­ně si může­te s pomo­cí růz­ných sou­čás­tek vyro­bit na „craf­tí­cích“ sta­ni­cích, kte­ré jsou růz­ně roz­pro­stře­ny na kaž­dé nepřá­tel­ské lodi. Na kaž­dou misi si s sebou může­te vzít zpra­vi­dla čty­ři až šest sou­čás­tek, ze kte­rých si na začát­ku vyro­bí­te prv­ní zbra­ně. Po spl­ně­ní úrov­ně se váš pro­fil a všech­ny zís­ka­né zbra­ně ulo­ží   a vy je tak může­te pou­žít v dal­ším leve­lu. Přicházíte o ně jen v pří­pa­dě, když zemře­te. To vám potom nepři­jde nic jiné­ho, než si z „naspo­ře­ných“ sou­čás­tek vyro­bit novou a úro­veň zopa­ko­vat. Navíc se po dohrá­ní kaž­dé mise obtíž­nost zvy­šu­je, a tak se vám může dost čas­to stát, že bude­te jed­nu úro­veň opa­ko­vat něko­li­krát. Naštěstí tu exis­tu­jí i ved­lej­ší mise, kte­ré vám pomo­hou doce­la rych­le vaše „úspo­ry“ vrá­tit zpět na nohy.  Nevýhodou v Mothergunship ovšem je, že se nepřá­te­lé vel­mi čas­to opa­ku­jí.

Jak vypa­da­jí míst­nos­ti v kaž­dé nepřá­tel­ské lodi?

Z kaž­dé míst­nos­ti vede zpra­vi­dla něko­lik výcho­dů. Nejužitečnějším je obchod, ve kte­rém si může­te upgra­do­vat (vylep­šit) vaše dosa­vad­ní zbra­ně, nebo dopl­nit zdra­ví. Mimo to, je na kon­ci někte­rých leve­lů boss, kte­rý vás „vyzkou­ší“ jak dob­ře umí­te uhý­bat stře­lám a stří­let do sla­bých míst.

Je v Mothergunship něja­ký pří­běh?

Levely spo­ju­je pří­běh, kte­rý vás jis­tě poba­ví. Postavy, kte­ré se na lodi obje­vu­jí se mezi sebou čas­to háda­jí a škád­lí, což je někdy vtip­né.  V kon­t­rol­ní míst­nos­ti je něko­lik mož­nos­tí. V jed­né čás­ti si může­te vylep­šit vaše zdra­ví, ská­ká­ní a rych­lost za nasbí­ra­né zku­še­nos­ti. V jiné je dostup­ný mul­tipla­yer, ve kte­rém může­te koo­pe­ro­vat onli­ne s vašim kama­rá­dem.

Hodnocení:

+

  • Multiplayer
  • Vtipné hláš­ky postav
  • Jednoduchý sys­tém
  • Výroba vlast­ních zbra­ní
  • Hudba
  • Nekonečné nábo­je

-

  • Opakující se nepřá­te­lé
  • Malá roz­ma­ni­tost pro­stře­dí
  • Nekonečné nábo­je
  • Přestože je to spo­lu­prá­ce čes­ké fir­my s ame­ric­kou  hra neob­sa­hu­je češ­ti­nu

8/10

 


Foto: Grip Digital, Terrible Posture Games, Versus Evil


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34358 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71845 KB. | 18.07.2024 - 12:22:25