Kritiky.cz > Recenze knih > Pandoktor a jeho děti - Příběh hrdinství Janusze Korczaka

Pandoktor a jeho děti - Příběh hrdinství Janusze Korczaka

20240514 123042
20240514 123042
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tisícům malých i vět­ších čes­kých čte­ná­řů, kte­ré zasáh­lo Tajemství v láhvi, vyprá­vě­jí­cí o sta­teč­né Ireně Sendlerové, vyšel nyní pří­běh obdi­vu­hod­né­ho člo­vě­ka, kte­rý se v před­cho­zí kni­ze jen mihl, a to o dok­to­ru Januszi Korczakovi, vlast­ním jmé­nem Henryk Goldszmit. Příběh vyprá­ví o moud­rém a sta­teč­ném muži, kte­rý odmí­tl opus­tit děti ze své­ho sirot­čin­ce, a šel s nimi do vyhla­zo­va­cí­ho tábo­ra Treblinka, kde byli všich­ni zavraž­dě­ni. Jeho obě­ta­vost a roz­hod­nu­tí zemřít spo­lu s dět­mi jsou důka­zem jeho hrdin­ství.

Příběh vyprá­ví pra­ba­bič­ka Fráňa, vždy když je malý Honzík nemoc­ný, a pokaž­dé, když pří­běh vyprá­ví sdě­lí malé­mu Honzíkovi něco nové­ho, o čem se v před­cho­zích vyprá­vě­ní nezmí­ni­la, a tak je to vždy pro Honzíka vel­mi zají­ma­vé. Kniha je vel­mi pěk­ně napsa­ná, nejed­ná se o pohád­ku, ale o pří­běh, kte­rý se ode­hrá­val před dru­hou svě­to­vou vál­kou, kdy pra­ba­bič­ka Fráňa byla siro­tek a popi­so­va­la vnu­ko­vi své zážit­ky ze sirot­čin­ce. Ilustrace jsou vel­mi krás­né a úpl­ně zapa­da­jí do výkla­du. Na posled­ních dvou stra­nách je popsá­no, kdo Janusz Korczak byl, a nalez­ne­te zde i pár krás­ných foto­gra­fií. Knížka se mi veli­ce líbi­la, je krás­ně napsa­ná nejen pro vět­ší čte­ná­ře, ale i pro dospě­lé.

V uli­ci Krochmalná čís­lo 92 stá­la vel­ká bílá budo­va s nápi­sem Sirotčinec. Tam Fráňa popr­vé uvi­dě­la panadok­to­ra. Stál u hlav­ní­ho vcho­du a čekal na děti, aby je při­ví­tal. Když to babič­ka vyprá­ví, říká: „Pandoktor se na nás usmí­val. Jakmile jsem ho zahléd­la, hned jsem vědě­la, že pan­dok­tor je dob­rý člo­věk.“ Tuhle část pří­bě­hu má moc ráda. Říká „pan­dok­tor“, jako by to bylo jed­no slo­vo.

Janusz Korczak (1878–1942) byl pol­ský lékař, spi­so­va­tel a peda­gog židov­ské­ho půvo­du zabý­va­jí­cí se výcho­vou opuš­tě­ných a zane­dba­ných dětí. Autor knih pro děti, např. Król Maciuś Pierwszy (Král Matýsek První), 1923 a mno­ha pub­li­ka­cí zamě­ře­ných na otáz­ku výcho­vy dětí, např. Jak kochać dziec­ko (Jak milo­vat dítě), 1919. Celý svůj život věno­val boji za prá­va dítě­te. Ani prv­ní a dru­há svě­to­vá vál­ka jej od této dráhy neod­vrá­ti­ly. Se svý­mi svě­řen­ci zemřel v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře Treblinka, ale jeho odkaz pat­ří k stá­le živým hod­no­tám sou­čas­né peda­go­gi­ky, pro niž se huma­nis­tic­ký vztah k dítě­ti neo­me­zu­je jen na sen­ti­men­tál­ní dob­ro­čin­nost, ale je zákla­dem celé­ho výchov­né­ho sys­té­mu (Cipro, 1984). Korczak je znám ve spo­ji­tos­ti s dru­hou svě­to­vou vál­kou, a s momen­tem, kdy se roz­ho­dl neo­pus­tit své svě­řen­ce ze sirot­čin­ce, a jít spo­leč­ně s nimi na posled­ní ces­tu do ply­nu.


  • Původní název: Jest taka his­to­ria. Opowieść o Januszu Korczaku
  • Počet stran: 72
  • Věk: od 9let
  • Datum vydá­ní: 06.05.2024
  • Ilustrátor: Jola Richter-Magnuszewská
  • Překladatel: Michala Benešová

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89145 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72217 KB. | 20.05.2024 - 19:02:14