Kritiky.cz > Domácí rady > Peníze na vlastní bydlení? Financování není žádný problém!

Peníze na vlastní bydlení? Financování není žádný problém!

img a288564 w1727 t1499088623
img a288564 w1727 t1499088623
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Plánujete zakou­pe­ní bytu pro vlast­ní potře­by, nebo poří­ze­ní nemo­vi­tos­ti jako mož­nost dlou­ho­do­bé inves­ti­ce? Chcete rekon­stru­o­vat stá­va­jí­cí­ho byd­le­ní, chce­te novou kou­pel­nu, nebo kuchy­ni?
         Pokud máte vlast­ní pro­střed­ky, je situ­a­ce poměr­ně jed­no­du­chá. V pří­pa­dě, že pení­ze nezbý­va­jí, je potom nut­né poo­hlíd­nout se na finanč­ním trhu nad mož­nos­tí finan­co­vá­ní. Naštěstí už to v dneš­ní době není tako­vý pro­blém. Navíc si může­me dokon­ce vybrat z mno­ha výhod­ných pro­duk­tů.

kalkulačka
 

        Jakou vybrat půjčku?

 
         Nejlepší půjč­ka bude záro­veň ta, kte­rá pro vás bude ta nej­vý­hod­něj­ší. Určitě je dob­ré jako prv­ní krok pou­žít růz­né inter­ne­to­vé srov­ná­va­če. Zde si snad­no vybe­re­te pro­dukt, kte­rý vám vyho­vu­je. Navíc máte jis­to­tu, že se jed­ná o oprav­du nej­vý­hod­něj­ší úvě­ro­vý pro­dukt, kte­rý je aktu­ál­ně k dis­po­zi­ci. A to jak s ohle­dem na pří­pad­né úro­ko­vé saz­by, tak i dal­ší poplat­ky, nebo i s ohle­dem na pod­mín­ky samot­né­ho splá­ce­ní.

         Pokud nejste v úvě­rech pří­liš zběh­lí, důle­ži­té je při hle­dá­ní nej­vhod­něj­ší­ho řeše­ní mys­let na úro­ko­vou sazbu. Dobrým uka­za­te­lem je pro vás také RPSN, kte­ré udá­vá to, kolik pro­cent z cel­ko­vé část­ky roč­ně pře­pla­tí­te. Dále nepře­hléd­ně­te růz­né poplat­ky, na kte­ré bude­te upo­zor­ně­ni. Bývají to zejmé­na poplat­ky za vyří­ze­ní, ově­ře­ní a také poplat­ky za vede­ní půjč­ky.
 
domek

        Z jakých produktů tedy můžeme vybírat?

 
         Úvěry mohou být úče­lo­vé i neú­če­lo­vé, k dis­po­zi­ci jsou hypo­té­ky, může­te vyu­žít i sta­veb­ní­ho spo­ře­ní a v nepo­sled­ní řadě růz­ných rych­lo­úvě­rů. 
 
 

?   Hypoteční úvěr

 
         Hypoteční úvěr je finanč­ní pro­dukt, při kte­rém je vyža­do­vá­no zří­ze­ní zástav­ní­ho prá­va k nemo­vi­tos­ti. Jde o pro­dukt pro řeše­ní byto­vých potřeb a je úče­lo­vý.

?   Americká hypotéka

 
         Oproti prv­ní­mu pro­duk­tu je tzv. Americká hypo­té­ka úvěr neú­če­lo­vý. Výhodou Americké hypo­té­ky je tedy hlav­ně to, že úvěr může­me vyu­žít k jaké­mu­ko­li úče­lu, ať už finan­co­vá­ní byd­le­ní, vyba­ve­ní bytu, náku­pu auto­mo­bi­lu. V nepo­sled­ní řadě je mož­né vyu­ži­tí pro­duk­tu jako inves­ti­ci do vzdě­lá­vá­ní, nebo jako finanč­ní injek­ci při počí­na­jí­cím pod­ni­ká­ní.

rekonstrukce

?   Stavební spoření

 
         I když boom sta­veb­ní­ho spo­ře­ní již dáv­no opa­dl, stá­le se jed­ná o výhod­ný a dob­ře vyu­ži­tel­ný finanč­ní pro­dukt. Účastník sta­veb­ním spo­ře­ní se pode­psá­ním smlou­vy zavá­že k pra­vi­del­ným vkla­dům u sta­veb­ní spo­ři­tel­ny. Kromě úro­ků z vkla­dů dostá­vá účast­ník pra­vi­del­nou stát­ní pod­po­ru. Při vypr­še­ní plat­nos­ti smlou­vy pak může ulo­že­né a zhod­no­ce­né pro­střed­ky vyu­žít jak na finan­co­vá­ní byd­le­ní, rekon­struk­ce a náku­py vyba­ve­ní, tak i na dal­ší potře­by např. Financování stu­dia, nebo tře­ba na pěk­nou dovo­le­nou. 
         Současně za spl­ně­ní pod­mí­nek zís­ká­vá kli­ent mož­nos­ti poskyt­nu­tí úvě­ru ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní, kte­rý bývá výhod­ně­ji úro­če­ný než­li kla­sic­ká hypo­té­ka. Prostředky tak­to zís­ka­né, se pou­žít pou­ze na finan­co­vá­ní byd­le­ní. Stavebním spo­ře­ním se zabý­vá např. Raiffeisen sta­veb­ní spo­ři­tel­na, Wüestenrot, Modrá pyra­mi­da, nebo Stavební spo­ři­tel­na České spo­ři­tel­ny.

?   Rychlá bankovní půjčka

 
         Jak již název napo­ví­dá, jed­ná se o tzv. Rychloúvěr, uni­kát­ní úvě­ro­vý pro­dukt urče­ný zejmé­na pro nena­dá­lé situ­a­ce. Využijete ho např. když se vám roz­bi­je tele­vi­ze a vy nechce­te při­jít o oblí­be­ný seri­ál. Rychloúvěr je na niž­ší část­ky a vyří­dí­te jej s mini­mem dokla­dů.  A hlav­ně bez ruči­te­le. Výhodou je, že tyto pro­duk­ty jsou nabí­ze­ny onli­ne, vyří­dí­te je v pohod­lí domo­va a býva­jí schvá­le­ny během něko­li­ka minut. Tyto půjč­ky jsou neú­če­lo­vé a jak již bylo řeče­no, může­te je tedy vyu­žít k jaké­ko­li potře­bě. Nevýhodou bývá krát­ká doba splá­ce­ní a poměr­ně vyso­ký úrok.

?   Refinancování

 
         Pokud již máte úvěr od jiné spo­leč­nos­ti, ale při­pa­dá vám najed­nou nevý­hod­ný, nemu­sí­te si to nechat líbit a ome­zo­vat se. Není totiž nic snaz­ší­ho než vaši stá­va­jí­cí půjč­ku pře­vést jinam a nechat ji refi­nan­co­vat. S pře­vo­dem se obrať­te na finanč­ní odbor­ní­ky, kte­ří vám jis­tě rádi pomo­hou a v brz­ké době již bude­me moci začít čer­pat všech nových výhod.

Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59786 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72030 KB. | 13.04.2024 - 14:45:38