Kritiky.cz > Horory > Surveillance (2006)

Surveillance (2006)

rp Surveillance06.jpg
rp Surveillance06.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Armand Assante v roli zása­do­vé­ho leč dosti neob­lí­be­né­ho šéfa bez­peč­nost­ní služ­by, kte­rý skrý­vá nejed­no tajem­ství…

Poté co Dennise vyho­dí ze ško­ly, ukrad­ne auto své­ho spo­lu­žá­ka a je chy­cen poli­cí za rych­lou jízdu. Dostane dru­hou šan­ci, v rám­ci náprav­né­ho pro­gra­mu nastou­pí jako pomoc­ník bez­peč­nos­tí služ­by v obchod­ním domě. K jeho smů­le jí šéfu­je drs­ný Harley, kte­rý neto­le­ru­je žád­né chy­by, neu­stá­le si z něj uta­hu­je a jak vid­no všich­ni zaměst­nan­ci obchoďá­ku (i samot­ná ředi­tel­ka) z něj mají strach. Dennis si nechá zeza­čát­ku vše líbit, jenomže všech­no má své meze. Postupně totiž začne pood­ha­lo­vat oprav­do­vou Harleyho tvář – je to člo­věk, kte­rý se neští­tí vůbec niče­ho a pokud se mu někdo zne­lí­bí, nevá­há jej odstra­nit z ces­ty. Jenže jak to doká­zat a sám při­tom nezmi­zet z povrchu zem­ské­ho? 

Slovenský název: Smrtiaci dohľad
Režie: Fritz Kiersch
Rok výro­by: 2006
Délka: 90 min
Země: USA
Hrají:
Armand Assante …(Harley)
Nick Cornish …(Dennis)
Laurie Fortier …(Claire)
Robert Rusler …(Ben Palmer)
…a dal­ší

Čas od času zabrou­sím i do kri­mi thrille­rů, kte­ré koke­tu­jí i s horo­ro­vým žánrem. Je sice prav­da, že v prv­ní polo­vi­ně fil­mu jsem nena­šel abso­lut­ně nic, co by nazna­čo­va­lo důvod proč je ten­to film zařa­zen i do horo­ro­vé­ho žán­ru, ale jak se postup­ně záplet­ka roz­plé­ta­la, zača­lo to dávat smy­sl. Rád se podí­vám na něco neo­kou­ka­né­ho (poin­ta fil­mu sice zrov­na dva­krát ori­gi­nál­ní není), tak­že jsem si Surveillance doce­la uží­val. Drsný Armand Assante, kte­rý je tahou­nem fil­mu se s nikým a ničím moc nepá­ral, což nám doka­zo­val již od prv­ních minut.

Jeho posta­va byla přes­ně tím typem, kte­rý mám ve fil­mech rád. Arogantní, zása­do­vý, násil­nic­ky, agre­siv­ní šéf bez­peč­nos­tí služ­by, kte­rý svým pří­stu­pem budil hrů­zu nejen u zákaz­ní­ků, ale i zaměst­nan­ců obchod­ní­ho domu. Navíc skrý­val nejed­no tajem­ství, ale to pro­zra­zo­vat nebu­du. Divák si musí počkat až na samot­ný závěr. Je ovšem prav­dou, že s někým tako­vým bych zrov­na moc dělat nechtěl. Zvláště když člo­vě­ka buze­ru­je oprav­du za kaž­dou blbost. Jelikož se však vět­ši­na děje točí oko­lo sle­do­vá­ní kamer, chy­tá­ní zlo­dě­jů a troj­ú­hel­ní­ku Harley, Dennis, ředi­tel­ka obchoďá­ku, někte­ří se začnou nej­spíš nudit.

Atmosféra nám tu totiž nena­bíd­ne zrov­na moc napja­tých situ­a­cí. Spíše si tvůr­ci dáva­li zále­žet na té akč­ní a tak tro­chu oši­di­li tu psy­cho­lo­gic­kou strán­ku. Postupné pood­ha­lo­vá­ní Harleyho osob­nos­ti vyvr­cho­lí prá­vě již zmí­ně­ným finá­le, jen­že z pohle­du horo­ro­vé­ho fan­dy toho bylo troš­ku málo. I tak si ovšem mys­lím, že nepří­liš nároč­ný divák nebu­de zkla­mán, pokud si potře­bu­je u něče­ho oddych­nout. I sto­páž byla při­ja­tel­ná, tak­že já to vidím na kla­sic­ký prů­měr. Jen si mys­lím, že tvůr­ci moh­li ješ­tě tro­chu při­tvr­dit a závěr ješ­tě více vyšper­ko­vat.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22435 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71468 KB. | 23.06.2024 - 06:29:58