Kritiky.cz > Recenze knih > Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků

Petr Kadlík: Bejvávalo aneb 111 zapomenutých příběhů z časů našich prababiček a pradědečků

Bejvavalo
Bejvavalo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V sou­vis­los­ti s loň­ským výro­čím 100 let od vzni­ku Československa se nás zmoc­ni­la jaká­si nos­tal­gie – že teh­dy byl svět jed­no­duš­ší, pře­hled­něj­ší a lidé se k sobě cho­va­li lépe – pros­tě „bývá­va­lo líp“. Jenže bylo tomu sku­teč­ně tak?  Co když jsou naše před­sta­vy, ovliv­ně­né pří­ho­da­mi dob­ré­ho vojá­ka Švejka a fil­my pro pamět­ní­ky, kde se boha­tý továr­ník zami­lo­val do chudé dív­ky a všech­no dob­ře dopadlo, pros­tě myl­né? Že teh­dej­ší doba měla své pro­blémy a nectnos­ti se dočte­te v půvab­né kni­ze Petra Kadlíka Bejvávalo. Dává pro­stor výpo­vě­dím lidí, kte­ří žili v době před sto lety – his­to­ri­kům a novi­ná­řům a umož­ňu­je nám pří­mý vhled účast­ní­ků teh­dej­ších udá­los­tí.

Vydavatel inter­ne­to­vé­ho maga­zí­nu www.bejvavalo.cz vybral z tisí­cov­ky zde uve­řej­ně­ných člán­ků sto jede­náct, kte­ré shro­máž­dil do kni­hy, uka­zu­jí­cí spo­leč­nost na pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí ve všech jejích podo­bách.  Můžete si pře­číst člán­ky o módě, man­žel­ství, rodi­čov­ství, zdra­ví a medi­cí­ně, ale i kuchy­ni, auto­mo­bi­lech, zbra­ních, význam­ných osob­nos­tech nebo o Rusku a vzta­hu Čechů k této zemi. Možná i vy bude­te žas­nout nad téma­ty, kte­rá naši před­ci řeši­li nebo se vám nao­pak budou zdát vel­mi podob­ná těm, kte­rá řeší­me nyní. Tak tře­ba: „Slepice je dnes tvor, k němuž se sou­stře­ďu­je vel­ký zájem, zvláš­tě nyní v zimě, kdy dra­ho­ta vajec dostou­pi­la neslý­cha­né výše. Není divu, že cho­va­jí nyní sle­pi­ce i hos­po­dy­ně, kte­rým se o tom druh­dy nezdá­lo. A prá­vě pro­to také není divu, že také mno­há se nese­tká­vá s tím úspě­chem, kte­rý by oče­ká­va­la,“ píše nezná­mý autor ve Šťastném domo­vě v roce 1916 a radí hos­po­dyň­kám, jaký­mi způ­so­by lze docí­lit vydat­né snůš­ky. Tehdejší tisk slou­žil hlav­ně jako zdroj nových infor­ma­cí a pou­če­ní, funk­ce zábav­ní byla až dru­hot­ná. Takto ape­lo­val Dr. K. Malý v roce 1916 v kni­ze Žena, její krá­sa a život pohlav­ní: „Šněrovačka jest zlem, jemuž nebu­de uči­ně­na v žen­ském svě­tě pří­trž, dokud hlav­ní zákla­dy zdra­vo­vě­dy a pra­vé kra­so­vě­dy nesta­nou se majet­kem žen­ské­ho rozu­mu. Šněrovačka či kor­set má slou­ži­ti úče­lu dvo­jí­mu: Zdánlivě krá­su těla zvý­šit! a krý­ti těles­né vady.“ Některé názo­ry pat­ří dnes mezi pře­ko­na­né, při jejichž čte­ní se neu­brá­ní­me úsmě­vu, jiné pla­ti­ly dob­ře teh­dy, jako dnes. A někte­ré pro­šly vývo­jem, tře­ba jako ty, uve­de­né v roce 1902 v České hos­po­dy­ni: „Hlavními pří­či­na­mi zká­zy zubů jsou poží­vá­ní hor­kých jídel, pití stu­de­ných nápo­jů neb obé záro­veň, špat­né ošet­řo­vá­ní zubů ved­le poží­vá­ní slad­kých věcí.“
Texty, uve­de­né v kni­ze, dopl­ňu­jí tema­tic­ké dobo­vé foto­gra­fie a inze­rá­ty.
Velmi pří­nos­né je sle­do­vat vývoj čes­ké­ho jazy­ka, číst líbi­vou češ­ti­nu a obra­ty, kte­ré dnes již z živé­ho jazy­ka zce­la vymi­ze­ly.
Pokud hle­dá­te hez­ký dárek pod vánoč­ní stro­me­ček, tře­ba pro babič­ku či dědeč­ka, nehle­dej­te, už jste našli.


  • Bejvávalo aneb 111 zapo­me­nu­tých pří­bě­hů z časů našich pra­ba­bi­ček a pra­dě­deč­ků
  • Autor: Petr Kadlík
  • Počet stran: 392
  • Rok vydá­ní: 2019
  • Nakladatel: CPress
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media, a.s.
  • Hodnocení: 100 %

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39699 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72259 KB. | 25.05.2024 - 22:52:12