Kritiky.cz > Recenze knih > Ať žijí duchové – zpívání s piánkem

Ať žijí duchové – zpívání s piánkem

AtZijiDuch
AtZijiDuch
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Jak hod­no­tit něco, co vlast­ně nemů­že­te posou­dit? Ne, oprav­du nejsem zba­ve­na kogni­tiv­ních funk­cí nebo neschop­na myš­len­ko­vých pocho­dů, ale pokud obdr­ží­te věc zpo­la funkč­ní, nut­ně se to musí na vašem názo­ru pode­psat. Rodinnou kome­dii Ať žijí ducho­vé s hity Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře zná ze střed­ní gene­ra­ce téměř kaž­dý a když tyto osvěd­če­né melo­die vychá­zí v kniž­ní podo­bě s malým pián­kem, roz­hod­ne­te se zpro­střed­ko­vat tuto zna­lost i vašim dětem.

Ovšem po vyba­le­ní nepo­ško­ze­né zásil­ky zjis­tí­te, že po zpro­voz­ně­ní hra­je na pián­ku pou­ze čer­ná klá­ve­sa čís­lo 4 a z barev­ných pou­ze 2, 3, 10 a 11, tak­že váš reper­toár je poně­kud ome­ze­ný. O vadu bate­rií se zřej­mě nejed­ná, pro­to­že hra­jí­cí klá­ve­sy mají zvuk čis­tý, jas­ný a hla­si­tý. Tolik k pián­ku. Snad jen ješ­tě poznám­ka, že je kni­ze při­pev­ně­no oprav­du fes­tov­ně, tak­že snad jedi­ně odře­zat. Navíc nejde nijak mani­pu­lo­vat s hla­si­tos­tí a bate­rie lze vymě­nit pou­ze za pomo­cí malé­ho šrou­bo­váč­ku, kte­rý není sou­čás­tí bale­ní. Ne všich­ni naku­pu­jí náby­tek v Ikea a nejsou tak vyba­ve­ni širo­kou šká­lou klí­čů, šrou­bo­vá­ků a dal­ších kutil­ských vychy­tá­vek.

V kni­ze najde­te dva­náct osvěd­če­ných melo­dií z fil­mu Ať žijí ducho­vé včet­ně hitů Hajný je lesa pán nebo Pramen zdra­ví z Posázaví. Každá dvoj­stra­na je urče­na jed­né pís­ni, kde najde­te text a noty, kte­ré jsou bohu­žel pou­ži­tel­né pou­ze s výše zmí­ně­ným pián­kem, pro­to­že se jed­ná o čís­li­ce v barev­ném koleč­ku. Ilustrace jsou krás­né, text dob­ře čitel­ný, stej­ně jako „noty“, leč bez pián­ka kni­ha nedá­vá smy­sl a je vcel­ku k niče­mu. V ide­ál­ním pří­pa­dě si lze stis­kem jed­né klá­ve­sy poslech­nout rov­nou celou píseň, což v našem pří­pa­dě byl kus č. 4 Zavolejte strá­že.

Nápad není špat­ný a pro men­ší děti urči­tě atrak­tiv­ní for­ma, jak se nau­čit nové pís­nič­ky, ovšem pro­ve­de­ní poně­kud pokul­há­vá, tak­že snad jen dopo­ru­če­ní pro rodi­če: Vyzkoušejte pián­ko v obcho­dě nebo přes e-shop nakup­te s dosta­teč­nou časo­vou rezer­vou na výmě­nu za bez­vad­ný kus. Těžko pak dítě­ti vysvět­lo­vat pod roz­sví­ce­ným stro­meč­kem, že se ke  zvu­kům koled se svou hudeb­ní pro­duk­cí nemů­že při­dat, pro­to­že se někde sta­la chy­ba.


  • Název kni­hy:      Ať žijí ducho­vé
  • Autor:                   Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř
  • Ilustrace:             Bára Buchalová
  • Rok vydá­ní:        2019
  • Nakladatelství: Fragment (Albatros Media)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30570 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72054 KB. | 22.04.2024 - 10:35:44