Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo

Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo

Pirati
Pirati
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podle pověs­ti kři­žu­je Karibikem tajem­ná loď s čer­ný­mi plach­ta­mi a pro­kle­tou posád­kou, kte­rá je vede­na kapi­tá­nem tak zvrá­ce­ným, že jej samo peklo vyplivlo zpět.

Jednoho veče­ra při­plu­je Černá per­la do pří­sta­vu Port Royal, kte­rý nej­pr­ve totál­ně roz­stří­lí svý­mi děly a násled­ně une­se guver­né­ro­vu dce­ru Elizabeth (Keira Knightley). Ta jim má pomo­ci zlo­mit pro­kle­tí, kte­ré se nad Černou per­lou vzná­ší. Will Turner (Orlando Bloom), míst­ní kovář a vel­mi dob­rý šer­míř, je však do Elizabeth, své kama­rád­ky z dět­ství, zami­lo­ván a tak se roz­hod­ne Perlu pro­ná­sle­do­vat. Pravděpodobně by ji nikdy nena­šel, kdy­by čirou náho­dou nepo­tkal kapi­tá­na Jacka Sparrowa. Jack Sparrow (Johny Depp) jako jedi­ný ví, jak Perlu najít a jako její býva­lý kapi­tán má se svým samozva­ným nástup­cem rov­něž nevy­ří­ze­né účty. Tak naše karib­ské dob­ro­druž­ství samo­zřej­mě tepr­ve začí­ná.

Černá per­la je vyni­ka­jí­cí pirát­ský film s pohád­ko­vým náde­chem, ve kte­rém nechy­bí poklad, pus­té ost­ro­vy, opič­ky, pev­nost, šer­mír­ny, úno­sy lodí i lidí a pro­kle­tí pirá­ti, kte­ří ve svi­tu Luny vypa­da­jí jako kost­liv­ci. Přestože nejde vylo­že­ně o kome­dii najde­me zde i spous­tu zda­ři­lých gagů. Za všech­ny jme­nuj­me napří­klad kuri­oz­ní při­stá­ní kpt. Sparrowa s jeho člu­nem, chtěl jsem říct lodí, hned v úvo­du fil­mu. Filmové efek­ty jsou vel­mi zda­ři­lé. Když napří­klad kpt. Barbossa (Geoffrey Rush)pře­chá­zí ze stí­nu kaju­ty do měsíč­ní­ho svi­tu a postup­ně se mu obli­čej mění na kost­ru, je to vel­mi půso­bi­vé.

Přestože je film údaj­ně nato­čen na moti­vy atrak­ce z Disney par­ku, my co zná­me ale­spoň jeden díl Monkey Islandu si o tom mys­lí­me své. Podobnost s tou­to čtyř­díl­nou adven­tu­rou ze stej­né­ho pro­stře­dí je tak vel­ká, že už při čte­ní prv­ní zmín­ky o Pirátech z Karibiku jsem si mys­lel, že jsou nato­če­ni pod­le Monkey Islandu. Pokud tomu tak není, jedi­né vysvět­le­ní, kte­ré mě napa­dá, je, že byla pod­le Monkey Islandu vytvo­ře­na ta Disneyovská atrak­ce 🙂


Podívejte se na hodnocení Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51928 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72719 KB. | 19.04.2024 - 17:59:23