Kritiky.cz > Recenze knih > Pláž v Chorvatsku - romantická plavba zalitá sluncem a letní pohodou

Pláž v Chorvatsku - romantická plavba zalitá sluncem a letní pohodou

129355 350 0 fit 1
129355 350 0 fit 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete léto a Chorvatsko? Chcete zažít pří­jem­nou plav­bu s tro­chou vzru­še­ní? Máte rádi romá­ny Julie Caplinové? Další kni­ha z její­ho pera s názvem Pláž v Chorvatsku vás ten­to­krát pře­ne­se na krás­nou pláž a ješ­tě krás­něj­ší jach­tu. 

Maddie je tři­ce­ti­le­tá žena, kte­rá vystu­do­va­la ději­ny umě­ní. Prozatím nena­šla vhod­nou prá­ci, aby se ve svém obo­ru uplat­ni­la. Přijme tedy bri­gá­du, kde bude pra­co­vat na luxus­ní jachtě v Chorvatsku u lidí z mód­ní­ho prů­mys­lu. Tuto prá­ci jí na léto nabíd­la její kama­rád­ka Nina, jenž má bra­t­ra Nicka. Ten tam jede se svou pří­tel­ky­ní Tarou. Velice krás­nou, ale roz­maz­le­nou a aro­gant­ní dív­kou, kte­rá doká­že všem pořád­ně zne­pří­jem­nit celou plav­bu. Nick pochá­zí z far­mář­ské rodi­ny a vlast­ně se ani k Taře neho­dí. Postupně to na lodi začí­ná skří­pat a Nick se musí roz­hod­nout, jak to s ním vlast­ně bude dál. Uvědomí si, že Tara není vůbec ta pra­vá? Bude to nako­nec plav­ba, kte­rá více lidem z ní změ­ní život? Pojďte spo­leč­nou se mnou pro­žít pří­jem­nou plav­bu po cha­tě. Čeká vás výbor­né jíd­lo, plno slu­níč­ka, pří­jem­ný vítr ve vla­sech i veli­ce růz­no­ro­dá sku­pin­ka boha­tých lidí.

Román Julie Caplinové mě opět nezkla­mal. Když jsem vidě­la v edič­ním plá­nu vyda­va­tel­ství Grada, že má vyjít dal­ší pří­jem­né čte­ní této báječ­né autor­ky, nevá­ha­la jsem. Prostě jí musím mít doma. A i se tak sta­lo. Styl, jakým autor­ka popi­su­je různá mís­ta vhod­ná na výlet mě pros­tě baví. I když jsem v tom mís­tě tře­ba neby­la, doká­žu si to bar­vi­tě před­sta­vit, jak to tam asi vypa­dá. Po pře­čte­ní jejích knih mám chuť sba­lit batoh a vyra­zit tam, poznat hlav­ní posta­vy kni­hy. Na titul­ní strán­ce kni­hy je krás­ná pláž, v poza­dí domy a výbor­ný drink, kte­rý vás nutí jej ochut­nat.

Čtenáři se díky této kni­ze dozví, jak to asi cho­dí v bran­ži mode­lin­gu, jakým způ­so­bem ženy drží die­ty, pří­pad­ně je trá­pí růz­né poru­chy pří­jmu potra­vy, jako je např. buli­mie. Autorka se této pro­ble­ma­ti­ky dotkla a mys­lím si, že je to veli­ce dob­ře, jeli­kož je to nemoc, kte­rá není na prv­ní pohled vidět a měla by se léčit jako kaž­dá jiná nemoc.

Mám moc ráda romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren, restau­ra­cí i růz­ných desti­na­cí, kam může­te ces­to­vat, pozná­vat jejich kul­tu­ru, dále také jejich spe­ci­a­li­ty. Kniha má 360 stran, je zakon­če­na epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním autor­ky všem, co se na kni­ze nějak podí­le­li. Pohodové čte­ní, kte­ré si může­te zaba­lit k vodě, vás bude bavit od začát­ku až do kon­ce. Lehce se v tex­tu ztra­tí­te a bude­te mít pocit, že se sku­teč­ně na jed­né luxus­ní jachtě nachá­zí­te. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je urči­tě pozi­tiv­ní a dopo­ru­čím ho všem milov­ní­kům Julie Caplinové, dále také všem váš­ni­vým ces­to­va­te­lům, roman­tic­kým duším, a nejen jim. Vtipný pří­běh o lás­ce, štěs­tí i ces­to­vá­ní vás chyt­ne od prv­ní stra­ny. Pokud jste tedy tuto novin­ku nečet­li, urči­tě nevá­hej­te a naprav­te to. Věřte, že nebu­de­te lito­vat.

Autor: Julie Caplinová

Přeložila: Michaela Klevisová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 360

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-2935-5


Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64317 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71718 KB. | 18.06.2024 - 00:10:41