Kritiky.cz > Recenze knih > Svět plný svátků - encyklopedie o svátcích, festivalech i oslavách celého světa

Svět plný svátků - encyklopedie o svátcích, festivalech i oslavách celého světa

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, proč jak se sla­ví fes­ti­val blá­ta, či jak se honí kolo sýra z kop­ce? Chcete poznat jed­not­li­vé svát­ky a fes­ti­va­ly, kte­ré se sla­ví tře­ba u našich sou­se­dů? Máte rádi ces­to­vá­ní ať už s bato­hem na zádech nebo prs­tem po mapě? Tak je prá­vě vám urče­na tato báječ­ná ency­klo­pe­die s názvem Svět plný svát­ků, jejíž autor­kou je Jitka Římánková a vyda­lo jí nakla­da­tel­ství Portál v Praze. 

Cestovatel Tomáš Svátek dělá své­mu jmé­nu čest a pro­to se vypra­ví po celém svě­tě pozná­vat všech­ny svát­ky, fes­ti­va­ly i zají­ma­vé osla­vy. Díky této ency­klo­pe­die se děti dozví, jaké svát­ky a fes­ti­va­ly exis­tu­jí po celém svě­tě a jakým způ­so­bem je lidé sla­ví v růz­ných kou­tech naší pla­ne­ty. Tomáš vytvo­řil ten nej­lep­ší deník těch nej­za­jí­ma­věj­ších oslav. Svátky mají vět­ši­nou nábo­žen­ský kon­text, fes­ti­va­ly jsou spí­še pro zába­vu, ať sezón­ní, umě­lec­ké či o jíd­le.

Každá z oslav je detail­ně zpra­co­va­ná s drob­ný­mi obráz­ky, nápa­dy, jak si svát­ky užít doma a dal­ší zají­ma­vos­ti.

Jaké zají­ma­vé osla­vy může­te v této kni­ze vidět? Jsou to např. osla­vy mezi­ná­rod­ní­ho dne žen, růz­né podo­by oslav Velikonoc, kvě­ti­no­vý fes­ti­val na Madeiře, jak se sla­ví  Rok draka v Číně, fes­ti­va­ly pou­ze pro děti, osla­va let­ní­ho slu­no­vra­tu, fes­ti­va­ly obřích lou­tek v Belgii a Francii, šnorch­lo­vá­ní v raše­li­ně ve Walesu a v Korei, fes­ti­va­ly jíd­la - Noc ředkvi­ček v Mexiku, osla­vy Halloweenu, fes­ti­val vel­blou­dů, váno­ce na mno­ho způ­sobů, den sv. Patrika, osla­vy maso­pus­tu, saku­ro­vá váni­ce v Japonsku a mno­ho a mno­ho dal­ších báječ­ných mož­ná někdy i bláz­ni­vých fes­ti­va­lů. Některé svát­ky sla­ví­me už dáv­no, jiné jsou nové.

Hned na prv­ní stra­ně, když ote­vře­te kni­hu, vás zaujme uce­le­ná mapa svě­ta s pik­to­gra­my jed­not­li­vých svát­ků, oslav či fes­ti­va­lů typic­kých pro daný stát. Na kon­ci kni­hy na vás čeká podrob­ný kalen­dář měsíc po měsí­ci, od led­na až do pro­sin­ce, dále pro­stor pro vlast­ní zázna­my zážit­ků ze svých oslav. Také obsah a podě­ko­vá­ní autor­ky těm, co se podí­le­li na této báječ­né ency­klo­pe­dii, kte­rá nesmí chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né rodi­ny. Kniha vám podrob­ně odpo­ví na vaše otáz­ky, proč se daný svá­tek sla­ví, jaký má vlast­ně význam a co mají při­tom lidé na sobě.

Tato pub­li­ka­ce je urče­na dětem od 9 let a jejich zví­da­vé rodi­če.

Kniha je oprav­du báječ­ná a nemě­la by chy­bět v žád­né rodi­ně, jeli­kož mít pově­do­mí o svát­cích a osla­vách u nás, sou­se­dů i v dale­ké cizi­ně by mělo pat­řit k základ­ních vědo­mos­tem kaž­dé­ho člo­vě­ka. Díky tomu může­me pocho­pit men­ta­li­tu jiných lidí, proč se tak cho­va­jí i proč se tak tře­ba oblé­ka­jí. Musím říci, že mě moc zau­ja­la a líbi­la se mi. Je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, s čet­ný­mi obráz­ky a obsa­hu­je mno­ho zají­ma­vos­tí. Mnohdy jsem krou­ti­la hla­vou a říka­la si, jaké růz­né fes­ti­va­ly se sla­ví. např. Festival blá­ta, kte­rý se koná v Jižní Koreii, by nám mož­ná pomohl vydo­vá­dět se, zařá­dit si, tak nějak upus­tit páru a při­tom si tak nějak odpo­či­nout a veš­ke­rý stres je rázem pryč.

Tato kni­ha zaujme jak děti, tak i dospě­lé, pro­to­že kaž­dý si tam najde to své, co ho zají­má. Autorka si vymys­le­la skvě­lé­ho prů­vod­ce, jímž je Tomáš Svátek a mys­lím si, že se do této kni­hy báječ­ně hodí. Na titul­ní strán­ce je jeden vel­ký obrá­zek spo­jen z malým obráz­ků růz­ných svát­ků. Vyvolá ve vás úsměv, detail­ně ho bude­te chtít pro­zkou­má­vat a pře­mýš­let, odkud ti lidé vlast­ně jsou  kde se tako­vé osla­vy kona­jí.

Několik slov o auto­ro­vi:

Jitka Římánková je gra­fič­ka, ilu­strá­tor­ka a ani­má­tor­ka, pro­to kni­hu o Tomáši Svátkovi nejen píše, ale i kres­lí. Její oblí­be­nou tech­ni­kou je kres­ba pas­tel­kou a vel­kým osob­ním zájmem je ces­to­vá­ní.

Autor: Jitka Římánková

Ilustrace: Jitka Římánková

Žánr:

Vydáno: 2020, Vydalo nakla­da­tel­ství Portál, Praha

Počet stran: 80

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-262-1593-6


Foto: PORTÁL, s.r.o


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83086 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71969 KB. | 24.07.2024 - 09:04:13