Kritiky.cz > Články > Policejní akademie 7: Moskevská mise

Policejní akademie 7: Moskevská mise

PAMoskva
PAMoskva
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Policejní aka­de­mie 7: Moskevská mise je ame­ric­ký celo­ve­čer­ní film z roku 1994. Jedná se o sed­mý díl série Policejní aka­de­mie, kte­rý však násle­do­val pět let po ostat­ních fil­mech této série. Od ostat­ních fil­mů se liší i v mno­ha dal­ších detai­lech. V původ­ním ang­lic­kém názvu také chy­bí čís­lov­ka 7 a zůsta­lo v něm jen něko­lik postav z prv­ních šes­ti fil­mů. Je pova­žo­ván za nej­hor­ší film série a je také pro­za­tím posled­ní.

Obsah filmu

Počítačová hra The Game je celo­svě­to­vě vel­mi úspěš­ná a dis­tri­bu­u­je ji rus­ký pod­ni­ka­tel a celo­stát­ně zná­má posta­va pod­svě­tí Konstantin Konali, kte­ré­mu se zatím vždy daři­lo vyhý­bat se trest­ní­mu stí­há­ní. Konali má v úmys­lu dále roz­ši­řo­vat svou moc. Boris Jelcin je tím­to sta­vem vel­mi rozzlo­ben a pově­řu­je veli­te­le mos­kev­ské poli­cie Rakova, aby pro­blém vyře­šil. Rakov se obrá­tí na veli­te­le Lassarda, šéfa poli­cej­ní ško­ly v jed­nom z vel­kých ame­ric­kých měst, pro­to­že Konali tam již půso­bil.

Operace v Moskvě se zúčast­ní:

 • Velitel Lassard
 • Kapitán Harris
 • Kapitán Callahanová
 • Seržant Tackleberry
 • Seržant Jones
 • Kadet John Webster

Kadet John Webster je nej­lep­ší ve tří­dě, zís­kal řadu oce­ně­ní, ačko­li je tepr­ve kade­tem, a má se zúčast­nit jako soud­ní zna­lec. Kvůli náhod­né počí­ta­čo­vé hře je však ze sezna­mu vyne­chán kadet Kyle Connors. Místo toho je nyní na sezna­mu sám Connors, ačko­li byl ve sku­teč­nos­ti prá­vě vyho­zen z aka­de­mie kvů­li stra­chu z výšek. Connors tedy nedo­sta­ne od veli­te­le pro­pouš­tě­cí papí­ry, jak se oče­ká­va­lo, ale sta­ne se čle­nem týmu, kte­rý jede do Moskvy.

O ame­ric­ké poli­cis­ty se má posta­rat poru­čík Talinskij, kte­rý vede oddě­le­ní orga­ni­zo­va­né­ho zlo­či­nu mos­kev­ské poli­cie. Překladatelkou je atrak­tiv­ní poli­cist­ka Katrina, kte­rá Connorse oka­mži­tě zaujme.

Když nastou­pí do auta, dojde k zámě­ně: Lassard omy­lem nastou­pí do špat­né­ho auta, jehož ces­tu­jí­cí si sple­te s rodi­nou veli­te­le Rakova. Talinsky ho už nemů­že zasta­vit. Lassard jede s rodi­nou na pohřeb a strá­ví s nimi i něko­lik dal­ších dní. Je bez­rad­ný, pro­to­že nedo­ká­že komu­ni­ko­vat ani se svý­mi hos­ti­te­li.

Talinsky se sna­ží Lassardovu nepří­tom­nost uta­jit, pro­to­že je za něj zod­po­věd­ný a nemohl jeho zmi­ze­ní zabrá­nit. Pověřuje hote­lo­vé­ho por­tý­ra, aby pou­žil trik, díky němuž se ostat­ní Američané nedo­sta­nou do poko­je. Pro Talinského jsou ame­rič­tí poli­cis­té stej­ně nežá­dou­cí a chce se jich co nej­rych­le­ji zba­vit.

Konali plá­nu­je dal­ší pře­vrat a nají­má pro­gra­má­to­ra Adama Sharpa, aby napro­gra­mo­val novou hru nazva­nou Nová hra, kte­rá mu umož­ní pří­stup ke všem počí­ta­čo­vým sys­té­mům na svě­tě. Američtí poli­cis­té zasa­hu­jí do prá­ce Konaliho posko­ků a pro­zkou­má­va­jí jeho oko­lí. Proto vydá roz­kaz k jejich zavraž­dě­ní. Během návštěvy Gorkého par­ku se jeho muži poku­sí Jonese zastře­lit, ale nepo­da­ří se jim to.

Během taj­né ope­ra­ce v kasi­nu je Konali okouz­len Callahanovou, kte­rá se vydá­vá za zpě­vač­ku, a domlu­ví si s ní schůzku. Connorsovi se poda­ří na Konaliho zapů­so­bit a je jím najat. Je nasa­zen na prá­ci v Konaliho skla­diš­ti a obje­ví Adama, kte­rý mu řek­ne o Nové hře. Hra je téměř hoto­vá.

Tip, kte­rý pro­zra­dil Konali o pře­vo­du peněz na balet­ním před­sta­ve­ní, se uká­že jako faleš­ný. Akce kon­čí cha­o­sem. Rakov je vel­mi rozzlo­be­ný a poli­cis­té mají opus­tit zemi. Při odjez­du je Callahan une­sen Konaliho nohsle­dy. Pomocí navá­dě­cí­ho zaří­ze­ní se jim poda­ří auto sle­do­vat.

Konali se střet­ne s Callahanem. Když se dozví, že poli­cie již pou­ží­vá Novou hru, jede do své­ho skla­du, aby otes­to­val pří­stup. Ostatní vtrh­nou do budo­vy a zjis­tí prav­du o hře. Konali však kapi­tá­na Harrise pře­mů­že a poda­ří se mu unik­nout. Ve své restau­ra­ci se náho­dou setká­vá s Lassardem. Myslí si, že ho chce Lassard napad­nout, a začne šer­míř­ský sou­boj, kte­rý Lassard vyhra­je.

Při slav­nost­ním cere­mo­ni­á­lu je Lassardovi pře­dá­na medai­le a vítěz­ství je osla­ve­no.

Zajímavosti

Film byl jed­ním z prv­ních ame­ric­kých fil­mů nato­če­ných ve spo­lu­prá­ci s býva­lým Sovětským sva­zem. Díky tomu se vět­ši­na natá­če­ní moh­la ode­hrá­vat na původ­ních mís­tech pří­mo v Moskvě. Tato neob­vyk­lá okol­nost zajis­ti­la mimo jiné povo­le­ní k natá­če­ní na mos­kev­ském letiš­ti, což per­so­nál letiš­tě udi­vi­lo. Výrobní tým se však také opa­ko­va­ně setká­val s pro­blémy. Scéna v Gorkého par­ku, kde se Konaliho gan­gs­te­ři sna­ží zavraž­dit Jonese, ved­la k zása­hu poli­cie, pro­to­že mik­ro­fon Michaela Winslowa rušil poli­cej­ní vysí­lač­ku. Policisté však zna­li minu­lé fil­my Policejní aka­de­mie, a tak zůsta­li a sle­do­va­li zby­tek natá­če­ní.
Natáčení pro­bí­ha­lo mimo jiné i během rus­ké ústav­ní kri­ze v roce 1993, tak­že celý tým musel jeden natá­če­cí den zůstat v hote­lu, pro­to­že v uli­cích byla armá­da a natá­če­lo se. Filmový tým byl také pod drob­no­hle­dem armá­dy a poli­cie. Teprve ukáz­ky zvu­ko­vé imi­ta­ce Michaela Winslowa pak zajis­ti­ly, že půso­bi­li věro­hod­ně a moh­li pokra­čo­vat.
Některé čás­ti fil­mu byly nato­če­ny s vel­ký­mi nákla­dy. Například balet­ní scé­na byla nato­če­na se sku­teč­ným špič­ko­vým balet­ním sou­bo­rem a asi 800 kom­par­zis­ty. Píseň, kte­rou ve scé­ně na lodi zpí­vá Leslie Easterbrook ali­as Debbie Callahan, nahrá­la již dří­ve v nahrá­va­cím stu­diu.
Obálka s šekem, kte­rou poli­cis­té pře­vez­mou od Konaliho v diva­dle, je adre­so­vá­na cha­ri­ta­tiv­ní orga­ni­za­ci Sunshine Kids. Herec G. W. Bailey, kte­rý hra­je kapi­tá­na Harrise, vede od roku 2001 nada­ci Sunshine Kids, orga­ni­za­ci pro děti s rako­vi­nou.

Podobnosti a rozdíly s jeho předchůdci

Film se od svých před­chůd­ců liší v řadě detai­lů. Zmínit je tře­ba:
- Všechny před­cho­zí fil­my byly vydá­vá­ny v roč­ních inter­va­lech, zatím­co ten­to film byl vydá­ván pět let.
- V úvod­ních titul­cích se na roz­díl od všech ostat­ních fil­mů již nezob­ra­zu­je pano­ra­ma měs­ta, ve kte­rém se Policejní aka­de­mie ode­hrá­vá. Nové úvod­ní titul­ky zob­ra­zu­jí pou­ze logo Policejní aka­de­mie na čer­ném poza­dí.
- Chybí také mod­rý nápis Policejní aka­de­mie. V tom­to pís­mu se stá­le obje­vu­jí pou­ze slo­va „Policejní aka­de­mie“. Zbytek titul­ků je napsán moder­něj­ším pís­mem.
- Další změ­nou vzhle­du je, že vlaj­ka Akademie má základ­ní čer­ve­nou bar­vu. Až do šes­té­ho fil­mu byla vlaj­ka vždy mod­rá. Ve tře­tím fil­mu byla čer­ve­ná dokon­ce bar­vou nepřá­tel­ské aka­de­mie veli­te­le Mausera. Vlajka kozác­kých jezd­ců v závě­reč­ných titul­cích je však opět mod­rá.
- Děj fil­mu se ode­hrá­vá v Moskvě. Jedná se tak o dru­hý film ode­hrá­va­jí­cí se mimo nejme­no­va­né měs­to, kte­ré je dějiš­těm všech ostat­ních fil­mů. Pátý film se ode­hrá­val v Miami, čtvr­tý film obsa­hu­je scé­nu ode­hrá­va­jí­cí se v Anglii.
- Poprvé je padouch jas­ně pojme­no­ván hned na začát­ku a lze ho brát ale­spoň z polo­vi­ny váž­ně.
- Poprvé a napo­sle­dy se anta­go­nis­ta z řad poli­cie (opět Thaddeus Harris) musí obe­jít bez pomoc­ní­ka.
- Napodobování Bruce Leeho dopl­ně­né o bojo­vé umě­ní, kte­ré Larvell Jones před­vá­děl v kaž­dém fil­mu od dru­hé­ho dílu, zde chy­bí.
- Žádný jiný film se nespo­lé­há na tak malé herec­ké obsa­ze­ní. V dří­věj­ších fil­mech se roz­ma­ni­tost postav čas­to vyu­ží­va­la k tomu, aby se děj mohl ode­hrá­vat na růz­ných mís­tech. Omezený počet postav v tom­to fil­mu zna­me­ná, že jed­not­li­vé posta­vy čas­to jed­na­jí zce­la osa­mo­ce­ně.
- Poprvé od čtvr­té­ho fil­mu je sou­čás­tí děje opět poli­cej­ní výcvik, i když pro dal­ší vývoj udá­los­tí není důle­ži­tý.
- Způsob natá­če­ní se od před­cho­zích fil­mů výraz­ně liší v tom, že gagy jsou zamě­ře­ny spí­še na děti. První fil­my Policejní aka­de­mie byly ješ­tě fil­my pro tee­nage­ry.


 • Photo © Warner Bros. Pictures
 • Zdroj: Německá Wikipedie
Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach27. července 2021 Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach Policejní akademie 5: Nasazení: Miami Beach je americký celovečerní film z roku 1988, pátý díl série. V něm jsou zbývající hlavní hrdinové vysláni na policejní veletrh v Miami, kde má být […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie 4: Občanská patrola21. července 2021 Policejní akademie 4: Občanská patrola Policejní akademie 4: Občanská patrola je americký celovečerní film z roku 1987. Jedná se o čtvrtý film ze série Policejní akademie. Ve skutečnosti měl být natočen hned po svém předchůdci. […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie12. července 2021 Policejní akademie Policejní akademie je americká komedie z roku 1984, kterou režíroval Hugh Wilson jako svůj režijní debut a kterou distribuovala společnost Warner Bros. Pictures. Jeho příběh sleduje novou […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku16. července 2021 Policejní akademie 3: Znovu ve výcviku Policejní akademie 3: Zpátky ve výcviku je americká komedie z roku 1986, kterou režíroval Jerry Paris. Jedná se o třetí díl série Policejní akademie a pokračování filmu Policejní akademie […] Posted in Speciály
 • Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let.12. ledna 2021 Policejní akademie - Nejslavnější policejní komedie 80. let. Starostka amerického města otevřela dveře Policejní akademie nové generaci policistů: přijat je každý, kdo o to požádá, bez ohledu na výšku, váhu, věk, pohlaví, rasu, vyznání či vzdělání. […] Posted in Retro filmové recenze
 • Policejní akademie 2: První nasazení13. července 2021 Policejní akademie 2: První nasazení Policejní akademie 2: První nasazení je americká komedie z roku 1985, kterou režíroval Jerry Paris. Jedná se o druhý díl série Policejní akademie a pokračování filmu Policejní […] Posted in Speciály
 • Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení27. února 2022 Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení M*A*S*H je americký válečný komediálně-dramatický televizní seriál, který se vysílal na stanici CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako první původní spin-off seriál […] Posted in Speciály
 • Star Trek: Nemesis - Poslední mise kapitána Picarda28. března 2024 Star Trek: Nemesis - Poslední mise kapitána Picarda Picard (nestárnoucí Patrick Stewart) se chystá na svou poslední misi, při níž mu ještě bude asistovat W. T. Riker (Jonathan Frakes), který se mezitím stačil oženit s poradkyní Deannou Troi […] Posted in Retro filmové recenze
 • Bradyovi a neuvěřitelný příběh písně 'Girl'30. prosince 2023 Bradyovi a neuvěřitelný příběh písně 'Girl' Jedním z nejslavnějších momentů seriálu Bradyovi bylo vystoupení Davyho Jonese z kapely The Monkees s písní "Girl" v epizodě "Getting Davy Jones". Zajímavé je, že píseň "Girl" nebyla […] Posted in Zajímavosti
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73902 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72005 KB. | 14.06.2024 - 21:39:05