Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Poslední prázdniny - Last Holiday

Poslední prázdniny - Last Holiday

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někteří Američané mají oprav­du zvlášt­ní sny. Například hlav­ní hrdin­ka kome­die Poslední prázd­ni­ny tou­ží po tom, dostat se do kar­lo­var­ské­ho luxus­ní­ho grand­ho­te­lu Puppu (asi neví, jaké jsou tam ceny :)). Já osob­ně byd­lím něja­kých 20 kilo­me­t­rů od této gran­di­óz­ní budo­vy, a i když je to pěk­né mís­to, mám jiné sny, než tam strá­vit posled­ní dny své­ho živo­ta.

Usedlá Georgia (Queen Latifah) se dozví­dá, že jí zbý­va­jí tři, při tro­še štěs­tí čty­ři, týd­ny než zemře. Celý život byla tak­zva­nou „šedou myš­kou“, kte­rá si nedo­vo­li­la ohra­dit se pro­ti, byť sebe­vět­ší­mu, bez­prá­ví, její hlas byl nej­tiš­ší v kos­tel­ním sbo­ru a jedi­né, na co se zmoh­la před svým vysně­ným mužem Seanem (LL Cool J) bylo pořád­ně se praš­tit do hla­vy. Právě díky této neho­dě se ocit­la na CT a dok­tor (až dru­hý, ten prv­ní nedo­ká­zal dia­gnó­zu paci­ent­ce ozná­mit) jí musel sdě­lit zprá­vu, že už jí pří­liš času na tom­to svě­tě nezbý­vá. A tak se žena, jejímž nej­vět­ším život­ním vzru­še­ním bylo vytvá­ře­ní Knihy mož­nos­tí, ve kte­ré si sklá­da­la kolá­že toho, co by si přá­la a pla­ce­ní kupó­ny v super­mar­ke­tu, roz­hod­la vzít veš­ke­ré své úspo­ry a vyra­zit do Karlových Varů. Uvědomila si, že za těch pár dní, kte­ré jí zbý­va­jí musí stih­nout to, co si dlou­hé roky upí­ra­la.

V mém pří­pa­dě ťal námět Posledních prázd­nin do živé­ho. Osobně jsem dost vydě­še­ný z toho, že můj život nabíd­ne jen – prá­ci – tele­vi­zi – prá­ci – tele­vi­zi – víkend – prá­ci – tele­vi­zi… Stačí se roz­hléd­nout kolem sebe. Všichni ti unudě­ní lidé kolem vás byli mla­dí a měli své sny a drti­vá vět­ši­na z nich se vzda­la ide­jí o jejich spl­ně­ní a smí­ři­la se s rela­tiv­ně sluš­ným mís­tem, kte­ré jim zajis­tí to, že budou mít co jíst, a kde byd­let a jed­nou roč­ně auto­bu­so­vou dovo­le­nou v Itálii. Poslední prázd­ni­ny prá­vě pro­ti tomu­to boju­jí a neu­stá­le vás upo­zor­ňu­jí na to, že se sice nemu­sí­te zčis­ta­jas­na sba­lit a od zákla­du změ­nit svůj dosa­vad­ní styl živo­ta, ale máte zku­sit na svých snech zapra­co­vat a nevzdat se jich po prv­ním neú­spě­chu. A nebo si ale­spoň dopřá­vat men­ší rados­ti, kte­ré vám zpes­t­ří jinak ste­re­o­typ­ní dny. Shrnuto – zkus­te dosáh­nout toho, že se na kon­ci své­ho živo­ta oto­čí­te a bude­te si moc říci: „Stálo to za to, užil jsem si to“.

Ve své pod­sta­tě nejsou Poslední prázd­ni­ny nějak výji­meč­nou kome­dií. Jsou narý­so­vá­ny tak, jak jsme zvyklí. Přes řadu zábav­ných gagů poma­lu smě­řu­je­me k morál­ně pouč­né­mu, lehce sen­ti­men­tál­ní­mu hap­pyen­du. Není těž­ké odhad­nout, jak to vše dopad­ne. Ale ono nejde o to, jest­li to dopad­ne tak, jak jsme háda­li. Mnohem důle­ži­těj­ší je, že minu­ty, kte­ré jsou při­pra­ve­ny mezi úvod­ní­mi titul­ky a závě­reč­ný­mi (v nichž se dozví­te, jak kdo z hlav­ních cha­rak­te­rů dopa­dl) jsou vypl­ně­ny jem­ným las­ka­vým humo­rem a pří­jem­ný­mi herec­ký­mi výko­ny, kte­rým vévo­dí úžas­ná Queen Latifah.

Z počát­ku ztvár­ňu­je zakřik­nout neprů­boj­nou ženu, ze kte­ré se postu­pem času stá­vá oso­ba, kte­rá si doká­že život uží­vat v jeho plné krá­se. Její podá­ní této trans­for­ma­ce je uvě­ři­tel­né a milé sle­do­vat. Neustále nabá­dá všech­ny v oko­lí, aby se sna­ži­li být šťast­ní a pokou­ší se povzbu­dit ale­spoň ostat­ní, když tuší, že ona nebu­de mít šan­ci spl­nit si to, v co dou­fa­la.

Člověk by čekal, že film s tím­to námě­tem na nás bude hnát vlny sen­ti­men­ta­li­ty v neu­tu­cha­jí­cí inten­zi­tě, ale není tomu tak. Ani onen troš­ku slad­ší konec není nesne­si­tel­ně roman­tic­ký. Je to tím, že hlav­ní tu není dív­ka, kte­rá si stě­žu­je na to, že její dny jsou u kon­ce, ale nao­pak žena, kte­rá chce posled­ní chví­le strá­vit, co nej­lé­pe.

Tím je poskyt­nut pro­stor pro kome­di­ál­ní momen­ty. Ale musím vás upo­zor­nit, že nepů­jde o žád­né kře­čo­vi­té a pře­hna­né gagy (tedy až na jeden, kte­rý se ode­hra­je na sjez­dov­ce), ale o jem­ný a las­ka­vý humor. To zna­me­ná, že nejsou při­chys­tá­ny žád­né extrém­ní momen­ty, ale leh­ké názna­ky a naráž­ky, mír­ný situ­ač­ní humor a uvol­ně­né dia­lo­gy. Rozhodně je to na míle vzdá­le­né vět­ši­ně dneš­ních kome­dií, kte­ré sáze­jí na bizard­ní cha­rak­te­ry, těles­né teku­ti­ny atd.. Drtivá vět­ši­na toho, co uvi­dí­te půso­bí dojmem, že by se to oprav­du moh­lo stát (až na výjim­ky).

Pokud se ale vyzná­te v Karlových Varech, pak vás asi pře­kva­pí, že hned za Puppem je lyžař­ské stře­dis­ko (byl jsem tam dva týd­ny před sle­do­vá­ním fil­mu a nevši­ml jsem si toho). Ale už ve fil­mu xXx si s geo­gra­fic­kou polo­hou Karlových Varů tak pohrá­li, že nás podob­né země­pis­né úle­ty nepře­kva­pí. Jistě potě­ší, že se v men­ších rolích Posledních prázd­nin obje­ví napří­klad roz­to­mi­lá Lucka Vondráčková a dal­ší čes­ké tvá­ře.

U Posledních prázd­nin jsem se pře­hna­ně nena­smál, ale bavil jsem se oprav­du pří­jem­ně. Film ply­ne poma­lej­ším tem­pem, ale díky milé­mu humo­ru a herec­kým výko­nům se nebu­de­te nudit. A nako­nec i ono morál­ní posel­ství, kte­ré je vám nená­sil­ně nabí­ze­no, při­jme­te a urči­tě se ale­spoň zamys­lí­te, že bys­te na svém živo­tě moh­li něco změ­nit.


Podívejte se na hodnocení Poslední prázdniny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,51243 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71834 KB. | 28.02.2024 - 17:55:05