Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Premiéry v kinech 27.8.2015

Premiéry v kinech 27.8.2015

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dneska do kin jdou čty­ři fil­my. Od doku­men­tu po akč­ní film.

 • Bláznivá dovo­le­ná
  Další gene­ra­ce Griswoldů v tom zase lítá. Dospělý Rusty Griswold (Helms) krá­čí ve sto­pách své­ho otce a v nadě­ji na posí­le­ní rodin­ných pout se roz­hod­ne pře­kva­pit svou ženu Debbie (Applegate) a jejich dva syny ces­tou zpět do Ameriky, do rodin­né­ho „oblí­be­né­ho zábav­ní­ho par­ku“ Walley World.
 • Cesta vzhů­ru
  Cesta vzhů­ru vyprá­ví o uma­nu­tos­ti, o zdo­lá­vá­ní vlast­ních a obec­ně lid­ských limi­tů, ale také o kom­pro­mi­sech a ceně, kte­rou mohou mimo­řád­né osob­ní výko­ny stát. Radek Jaroš si jako prv­ní Čech a tepr­ve pat­nác­tý člo­věk na svě­tě spl­nil horo­le­zec­ký sen a zce­la uni­kát­ně za pří­tom­nos­ti kame­ry vystou­pil na posled­ní z nej­vyš­ších hor svě­ta K2, kte­rá mu chy­bě­la do tzv. Koruny Himálaje. Film se tak pro divá­ka stá­vá mimo­řád­nou pří­le­ži­tos­tí absol­vo­vat spo­leč­ně s Radkem a jeho horo­le­zec­ký­mi přá­te­li Miskou a Trávou stras­tipl­nou ces­tu na osmi­ti­sí­co­vý vrchol a stát se na malou chví­li doslo­va sou­čás­tí expe­di­ce na K2. Štíty vele­hor jsou najed­nou dostup­ný­mi i pro ty, kte­ří hory sice obdi­vu­jí, ale něco podob­né­ho by nikdy sami nepod­nik­li. Diváci tak mohou díky fil­mu auten­tic­ky pro­ží­vat oba­vy i úle­vu hlav­ních hrdi­nů, pocí­tit tíhu kaž­dé­ho kro­ku i dechu v nepřed­sta­vi­tel­né nad­moř­ské výš­ce a snad i nako­nec poro­zu­mět majestát­né krá­se, za jejíž dotek se mnoh­dy pla­tí tou nej­vyš­ší cenou. Na roz­díl od horo­le­zec­kých fil­mů jsou sou­čás­tí děje dal­ší para­lel­ní posta­vy mimo expe­di­ci, rodin­ní pří­sluš­ní­ci Radka Jaroše. Film sle­du­je jejich mnoh­dy zou­fa­lou sna­hu vypo­řá­dat se s vlast­ním stra­chem o něko­ho blíz­ké­ho, pocho­pit ho ane­bo se ale­spoň s nepo­cho­pe­ním jeho nebez­peč­né záli­by pokou­šet vyrov­nat. V Cestě vzhů­ru nejde o pou­hou doku­men­ta­ci his­to­ric­ké­ho úspě­chu čes­ké­ho horo­le­zec­tví, ale též o šir­ší pohled na lid­ské zdo­lá­vá­ní extrém­ních pře­ká­žek, a to nejen ve fyzic­kém slo­va smys­lu.
 • Hitman: Agent 47
  Agent 47 (Rupert Friend) není oby­čej­ný člo­věk, před­sta­vu­je vyvr­cho­le­ní dese­ti­le­tí trva­jí­cí­ho taj­né­ho gene­tic­ké­ho výzku­mu. Stojí na kon­ci vývo­jo­vé řady, jeho exis­ten­ce nava­zu­je na čty­ři­cet šest před­cho­zích klo­no­va­ných agen­tů obda­ře­ných neu­vě­ři­tel­nou silou, rych­los­tí, vytr­va­los­tí a inte­li­gen­cí. Agent 47 je elit­ním a doko­na­lým zabi­já­kem, kte­rý byl pomo­cí gene­tic­kých expe­ri­men­tů vyšlech­těn jako doko­na­lý vra­žed­ný stroj. Jeho nad­chá­ze­jí­cím cílem je kor­po­ra­ce, kte­rá má v úmys­lu zmoc­nit se vytvo­ře­né­ho genu a pomo­cí něj vytvo­řit armá­du zabi­já­ků, jejichž schop­nos­ti před­čí dokon­ce i vlast­nos­ti agen­ta 47. Uspěje? Nebo se sta­ne její kořis­tí a zdro­jem dal­ší zká­zy? Ve svém osa­mě­lém boji se 47 spo­jí s Katiou van Dees (Hannah Ware), mla­dou ženou, kte­rá je schop­ná zod­po­vě­dět vět­ši­nu otá­zek týka­jí­cích se jeho půvo­du a záro­veň stře­ží tajem­ství umož­ňu­jí­cí odha­lit a pře­de­vším zni­čit nepřá­tel­skou spik­le­nec­kou kor­po­ra­ci. Vše smě­řu­je k závě­reč­né epic­ké bitvě, v níž pro­ti nim sto­jí v čele armá­dy pro­tiv­ní­ků lsti­vý John Smith (Zachary Quinto).
 • Pride
  Píše se rok 1984. Britskou pre­mi­ér­kou je Margaret Thatcherová, pře­zdí­va­ná Železná lady. Za dob její vlá­dy vrcho­lí v zemi nepo­ko­je hor­ní­ků. Během Gay Pride v Londýně se sku­pi­na akti­vis­tů roz­hod­ne pomo­ci jejich rodi­nám a uspo­řá­da­jí pro ně sbír­ku. Odborový svaz hor­ní­ků se ale zdrá­há jejich pomoc při­jmout. Důvod je pros­tý. Neradi by čeli­li obvi­ně­ní, že hor­nic­ký svaz ote­vře­ně sym­pa­ti­zu­je s gay hnu­tím. Aktivisté se ale roz­hod­nou jejich roz­hod­nu­tí igno­ro­vat a vyda­jí se pří­mo do men­ší ves­ni­ce ve Wallesu, kde hod­la­jí pře­dat výtě­žek pří­mo rodi­nám. A tím začí­ná mimo­řád­ný pří­běh dvou odliš­ných komu­nit, kte­rý nako­nec vyús­tí v pře­kva­pi­vé part­ner­ství.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66426 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72371 KB. | 25.05.2024 - 12:31:08