Kritiky.cz > Recenze knih > Příhody včeličky Emičky - nádherný příběh o včelách

Příhody včeličky Emičky - nádherný příběh o včelách

vcely
vcely
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky o vče­lách? Hledáte pohád­ko­vou kníž­ku pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí z jejich živo­ta? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Lenky Jakešové s názvem Příhody vče­lič­ky Emičky, kte­rou vyda­lo vyda­va­tel­ství Akcent, Drahomír Rybníček. Tak se pěk­ně uve­leb­te a nechce si vyprá­vět pří­běh malé vče­lič­ky Emičky.

bmid prihody vcelicky emicky Jju 482455 1

Kniha má cel­kem 9 kapi­tol, kte­ré jsou vždy zakon­če­ny otáz­ka­mi, kte­ré uká­žou, zda jste při čte­ní dáva­li pozor. Také nechy­bí bás­nič­ka s pohy­bem, kte­rý je detail­ně popsa­ný v závor­kách. Na  kon­ci kni­hy nalez­ne­te něko­lik slov o včel­kách, mno­ho zají­ma­vos­tí z jejich živo­ta.

Kniha je urče­na pro všech­ny milov­ní­ky pří­ro­dy, pře­de­vším včel, také pro děti i dospě­lé.

Příhody vče­lič­ky Emičky je krás­ný pří­běh, kte­rý vás zahře­je u srdíč­ka. Autorka Lenka Jakešová dává svým pohád­kám hod­ně lás­ky. Ilustrace Nikoly Hauptigové dotvá­ří nád­her­nou atmo­sfé­ru ze živo­ta vče­li­ček. Včely jsou úžas­ní tvo­ro­vé, nesmír­ně důle­ži­té pro nás všech­ny. Jejich spo­le­čen­ství mě vždyc­ky fas­ci­no­va­lo a musím říci, že si bez nich by neby­lo vůbec nic. Jsou tak malé, pra­co­vi­té a záro­veň tak uži­teč­né. Je úžas­né je sle­do­vat, jak pra­cu­jí.

Ukázka z kni­hy:

Pohybová akti­vi­ta – Zrození včel­ky

Maličká lar­vič­ka

(dřep, spo­je­né dla­ně se dotý­ka­jí dru­hé stra­ny tvá­ře)

spin­ká si tiše.

(spo­je­né dla­ně se dotý­ka­jí dru­hé stra­ny tvá­ře)

Mateří kašič­ka

(vsta­ne­me do sto­je spat­né­ho)

hře­je ji  v bři­še.

(hla­dí­me si bříško)

V kuklu se zaba­lí,

(sed­ne­me na paty, schou­lí­me hla­vu ke kole­nům)

sílí a čeká.

(stá­le jsme schou­le­ní)

Kouzlem se pro­mě­ní,

(zved­ne­me hla­vu)

pak kuklu svlé­ká.

(obě­ma ruka­ma dělá­me, jako že svlé­ká­me trič­ko)

Několik slov o vče­lách

Jak je zná­mo, včel­ka je veli­ce uži­teč­ná. Bez ní by neby­lo živo­ta. Nejenže umí vyrá­bět zdra­vý med, ale díky opy­lo­vá­ní kvě­tů vyros­tou a poté dozrá­va­jí růz­né plo­dy, kte­ré s obli­bou mlsá­me. Včelky také umí vyro­bit pro­po­lis, kte­rý je veli­ce léči­vý. Žijí ve spo­le­čen­ství, kte­ré­mu říká­me včel­stvo.

Ve včel­stvu je nej­ví­ce děl­nic, kte­ré mají na sta­ros­ti všech­nu prá­ci, včet­ně krme­ní mat­ky. Dělnice jsou samič­ky s nevy­vi­nu­tý­mi pohlav­ní­mi orgá­ny. Žijí pou­hé dva měsí­ce.

Informace o autor­ce:

Lenka Jakešová se naro­di­la v roce 1966 ve Frýdlantě v Čechách. Vystudovala Střední peda­go­gic­kou ško­lu v Liberci. Od ukon­če­ní stu­dia do roku 2007 pra­co­va­la jako uči­tel­ka v MŠ ve Frýdlantě v Čechách, kde dlou­há léta ved­la pěvec­ký sbor Vlaštovky. Od roku 2007 pra­cu­je spo­lu se svým man­že­lem v obo­ru geo­dé­zie. Na mateř­skou ško­lu ale neza­ne­vře­la. Nyní v Hejnicích vede pěvec­ký sbor Zvoneček. Navštěvuje mateř­ské cen­t­rum Mateřídouška, tak­též v Hejnicích, kde hra­je a zpí­vá mamin­kám a jejich malým rato­les­tem. V roce 2018 vyda­la zpěv­ník pro děti od před­škol­ní­ho do mlad­ší­ho škol­ní­ho věku Písničky pro děti, kte­ré se dočka­lo dvou pokra­čo­vá­ní. Kniha Kamarádi na výle­tě je autor­či­na pohád­ko­vá prvo­ti­na, kte­rá je dopl­ně­na pís­nič­ka­mi vhod­ný­mi pro děti před­škol­ní­ho věku.

Více infor­ma­cí o autor­ce i jejich pub­li­ka­cích najde­te zde:

https://zpivameslenkou.webnode.cz/

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Nikola Hauptigová se naro­di­la ve Frýdlantě v Čechách, kde již něko­lik let pro­vo­zu­je své masér­ské stu­dio. Mezi její nej­vět­ší koníč­ky řadí foto­gra­fo­vá­ní, šití, cvi­če­ní, běhá­ní, kres­le­ní a malo­vá­ní. Ilustrovala kni­hu Nezbedné pří­ho­dy malé­ho Mňouka, kte­rá vyšla začát­kem roku 2021 v nakla­da­tel­ství Akcent. Má dvou­le­tou dce­ru, kte­ré se napl­no věnu­je.

  • Autor: Lenka Jakešová
  • Ilustrovala: Nikola Hauptigová
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2021, Vydalo vyda­va­tel­ství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč
  • Počet stran: 47
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-7497-386-4

  • Náhledová fot­ka od PollyDotPixabay
  • Fotka kni­hy: Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,75129 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72115 KB. | 25.04.2024 - 16:50:38