Kritiky.cz > Recenze knih > Oslík a vánoční andělíček - krásný vánoční příběh

Oslík a vánoční andělíček - krásný vánoční příběh

village nativity scene 586796 1920
village nativity scene 586796 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte krás­ný a las­ka­vý advent­ní pří­běh pro vaše děti či vnou­ča­ta? Máte rádi pohád­ky Otfrieda Preußlera? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Portál, kte­rou pro vás pře­lo­ži­la Viola Somogyi. 

Oslík se jed­nou ráno ve stá­ji pro­bu­dil a neměl svou mamin­ku. Vydal se ji s andě­líč­kem hle­dat k jes­lič­kám, kde se naro­di­lo Jezulátko. Na ces­tu se s nimi postup­ně při­dá pekař s pekař­kou, děti s mamin­ka­mi, ovčák s oveč­ka­mi a se psy, pár­kař­ka a mno­ho dal­ších zví­řá­tek. Ti všich­ni se postup­ně při­po­ji­li k oslí­ko­vi a děla­li mu spo­leč­nost na ces­tě, než došli k Jezulátku k jes­lič­kám a všich­ni se poklo­ni­li.

9788026218081

Kniha se mně moc líbi­la a dopo­ru­čím ji všem, co mají rádi vánoč­ní pohád­ky, hle­da­jí pro své děti i vnou­čát­ka hezkou kni­hu s mno­ha ilu­stra­ce­mi. Ilustrace Christiane Hansen se oprav­du poved­ly a musím říci, že mně vykouz­li­ly úsměv na tvá­ři a zahřá­ly u srdíč­ka. Kniha je napros­to ide­ál­ní pro spo­leč­né čte­ní s dět­mi, pro­hlí­že­ní obráz­ků, poví­dá­ní si o tom, co se na obráz­ku děje, aniž bys­te si text čet­li. Při čte­ní je vhod­né při­dat dra­ma­tič­nost v hla­se a udě­lat pří­běh ješ­tě zábav­něj­ší a napí­na­věj­ší. Pojďte pro­žít spo­leč­ně s tou­to kni­hou krás­ný advent­ní čas.

Ukázka z kni­hy:

Byl jed­nou jeden oslík, kte­rý tepr­ve nedáv­no při­šel na svět. Na polích a na lukách leže­ly nejmé­ně půl­me­t­ro­vé závě­je sně­hu a ve vět­vích stro­mů v lese to prska­lo mra­zem. Oslík se pro­ta­ho­val na slá­mě ve stá­ji a mamin­ka ho něž­ně zahří­va­la svých dechem. Občas mu před usnu­tím vyprá­vě­la pří­běh o osli­ci, kte­rá kdy­si dáv­no v bet­lém­ské stá­ji spo­lu s vol­kem zahří­va­la svým dechem pře­mi­lé Jezulátko. Ale to bylo už veli­ce dáv­no.

Jednoho dne se oslík pro­bu­dil - ale kde je mamin­ka?

Nastražil ouš­ka a vydě­še­ně se začal roz­hlí­žet kolem sebe. Pak ale spat­řil u dve­ří do stá­je malou hol­čič­kou - nebo to byl chla­pe­ček?

Vedle dve­ří stál andě­lí­ček, měl na hla­vě kuli­cha, tep­lé kalho­ty a tlus­tý kabát, kolem krku vlně­nou šálu, jen nohy měl bosé. Takhle nabo­so cho­dí v zimě urči­tě jen andě­lé.

„Hledáš maminku?„zeptal se andě­lí­ček. „Ta je pře­ce v bet­lém­ské stá­ji u jes­li­ček a zahří­vá svých dechem pře­mi­lé Jezulátko. Mám tě tam odvézt? Není to nijak dale­ko.“

Kniha je urče­na pro děti od 4 let a nejen jim.

Několik slov o auto­ro­vi:

Otfried Preußler (1923 - 2013) popi­so­val sám sebe jako vypra­vě­če pří­bě­hů a je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­zná­měj­ších a nej­ú­spěš­něj­ších němec­kých spi­so­va­te­lů.

Mnohé jeho kni­hy - napří­klad Vodníček, Malá čaro­děj­ni­ce, Čarodějův učeň nebo Loupežník Zuřivous - jsou pev­nou sou­čás­tí dět­ských kni­hov­ni­ček po celém svě­tě.

Christian Hansen (1973) už ve škol­ce počmá­ra­la kaž­dou pří­hod­nou plo­chu. Později stu­do­va­la ilu­stra­ce na ham­bur­ské Vysoké ško­le pro uži­tou vědu. Od roku 2000 pra­cu­je jako ilu­strá­tor­ka na vol­né noze pro různá němec­ká nakla­da­tel­ství.

  • Autor: Otfried Preußler
  • Ilustrace: Christian Hansen
  • Přeložila: Viola Somogyi
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2021, Portál, Praha
  • Počet stran: 32
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-262-1808-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62378 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71674 KB. | 19.06.2024 - 00:45:19