Kritiky.cz > Recenze knih > Hrajeme si s pohádkou - poslouchej, vyprávěj, nakresli

Hrajeme si s pohádkou - poslouchej, vyprávěj, nakresli

Pohadka
Pohadka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pohádky nás pro­vá­ze­jí od dět­ství, až do dospě­los­ti. V dět­ství je poslou­chá­me od svých rodi­čů nebo pra­ro­di­čů, v dospě­los­ti je čte­me svým dětem i vnou­ča­tům. Myslím si, že by se nemě­lo zapo­mí­nat na kla­sic­ké pohád­ky. Marcela Kotová je autor­kou novin­ky, kte­rou vydal Fragment a jme­nu­je se Hrajeme si s pohád­kou. Jedná se o sou­bor 12 typic­kých pohá­dek, kte­ré pro­po­ju­jí text a obráz­ky zná­mých pohá­dek. 

0074023050 a101f0f0000691 hrajeme si s pohadkou 2d

Hned na začát­ku kni­hy nalez­ne­te návod, jak s kni­hou pra­co­vat v 6 kro­cích. Tato pub­li­ka­ce obsa­hu­je 12 zná­mých pohá­dek, kte­ré jsou roz­pra­co­va­né. Nejprve si pohád­ku spo­leč­ně s rodi­či, či paní uči­tel­kou pře­čte­te, poté násle­du­je barev­ná ilu­stra­ce na celou stra­nu, dále obráz­ko­vé čte­ní pod­le pik­to­gra­mů, se kte­rý­mi se nej­pr­ve s dět­mi sezná­mí­te. Dále si děti mohou vyma­lo­vat oma­lo­ván­ku a když mají krás­ně pro­cvi­če­nou ruku, spl­ní gra­fo­mo­to­ric­ký list.

Tuto pub­li­ka­ci bych dopo­ru­či­la všem rodi­čům, i pra­ro­di­čům, kte­ří chtě­jí v dětech pro­bu­dit zájem o kla­sic­ké pohád­ky, pře­dá­va­né lido­vou slo­ves­nos­tí a dáva­jí před­nost před ame­ric­ký­mi pohád­ka­mi, kte­ré tak tro­chu „vytla­ču­jí“ ty krás­né, kla­sic­ké, bez nich by dět­ství našich dětí neby­lo pros­tě ono. Taktéž ji oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol i 1. roč­ní­ků základ­ních škol, také logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky, kte­ré ji vyu­ži­jí při roz­vo­ji slov­ní záso­by.

Kniha se mně moc líbi­la a těši­la jsem se, až kni­ha vyjde. Jelikož jsem měla mož­nost poznat autor­ku této pohád­ko­vé kni­hy v jed­nom báječ­ném webi­ná­ři pro uči­tel­ky naživo,musím říci, že je napros­to úžas­ná. Od této autor­ky mám doma už něko­lik kní­žek a už se těším na její dal­ší kni­hy. Při mé prá­ci uči­tel­ky v mateř­ské ško­le i při krouž­ku logo­pe­die ji roz­hod­ně vyu­ži­ji.

Všechny pohád­ky jsou moc krás­ně zpra­co­va­né. Největší srdeč­ní zále­ži­tos­tí je pro mě pohád­ka O kohout­ko­vi a sle­pič­ce. V letoš­ním roce nás v mateř­ské ško­le kaž­dý měsíc čeká pro­jek­to­vý týden zamě­ře­ný prá­vě na pohád­ky. Rozhodně tuto pub­li­ka­ci vyu­ži­ji a dopo­ru­ču­ji.

Co se děti pomo­cí prá­ce s těmi­to pohád­ka­mi roz­ví­jí? Především slov­ní záso­bu , vztah ke čte­ní a ke kni­hám, schop­nost se sou­stře­dit, poro­zu­mět čte­né­mu pří­bě­hu a při­tom zaží­vat mno­ho dob­ro­druž­ství.

Děti si nená­sil­nou for­mou aktiv­ně zapo­ju­jí do pří­bě­hu. Tak hurá, pojď­te se na to se mnou spo­leč­ně podí­vat.

Několik slov o autor­ce:

Marcela Kotová se naro­di­la v roce 1976 v Sokolově. vyrůs­ta­la se dvě­ma mlad­ší­mi sestra­mi. Od dět­ství žije v Chodově na Karlovarsku, kde u jejich pane­lo­vé­ho domu orga­ni­zo­va­la sou­tě­že a růz­né hry pro mlad­ší děti a své sest­ry. Odmala tíh­la k dětem, což ji při­ved­la na peda­go­gic­kou ško­lu, kte­rou úspěš­ně ukon­či­la v roce 1994. Od té doby pra­cu­je jako uči­tel­ka mateř­ské ško­ly. V roce 1996 se vda­la a s man­že­lem má dvě děti, syna Daniela a dce­ru Terezu. Velkou radost jí nyní dělá i vnuč­ka Rozárka.

V roce 2013 se účast­ni­la sou­tě­že „Zlatá mate­řin­ka“, kam ji nomi­no­va­ly kole­gy­ně a rodi­če dětí. Postoupila až do finá­le mezi 7 nej­lep­ších uči­te­lek v celé ČR. ve své prá­ci se sna­ží roz­ví­jet, pomá­hat dětem i začí­na­jí­cím uči­tel­kám. prá­vě tato sna­ha ji při­ved­la k psa­ní knih pro děti i peda­go­gy. Díky nakla­da­tel­ství Grada se sta­la autor­kou spous­ty krás­ných knih, za což Gradě pat­ří vel­ký dík. Ve vol­ném čase s rodi­nou ces­tu­je, tvo­ří kera­mi­ku, háč­ku­je, tan­čí, čte si, zpí­vá a hra­je na kyta­ru a kla­vír.

Pořádá růz­né cha­ri­ta­tiv­ní akce, ved­la taneč­ní krouž­ky, také jez­di­la do Dětského domo­va v Karlových Varech.

Ukázka z kni­hy:

Tři pra­sát­ka se jed­no­ho dne roz­lou­či­la s mamin­kou a vyda­la se do svě­ta. Prošla svět kří­žem krá­žem, a když už je to pře­sta­lo bavit, roz­hod­la se, že se usa­dí a kaž­dé si posta­ví svůj vlast­ní dome­ček. První pra­sát­ko chtě­lo být rych­le hoto­vé a tak si posta­vi­lo dome­ček ze slá­my. Ani dru­hé pra­sát­ko to neba­vi­lo. Postavilo si dome­ček jen ze dře­va. Třetí pra­sát­ko se roz­hod­lo posta­vit si dome­ček z cihel. Práce mu trva­la oprav­du dlou­ho, ale pra­sát­ko vytr­va­lo a jeho dome­ček byl oprav­du pev­ný.

Kniha je urče­na dětem od 5 let.

  • Autor: Marcela Kotová
  • Ilustrace: Antonín Šplíchal
  • Žánr: nauč­ná kni­ha
  • Vydáno: 2021, Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha
  • Počet stran: 80
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, šitá dvě­ma skob­ka­mi
  • ISBN: 978-80-000-1555-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01934 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72324 KB. | 21.05.2024 - 21:59:04