Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Památkáři | The Monuments Men [60%]

Památkáři | The Monuments Men [60%]

rp the monuments men03.jpg
rp the monuments men03.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
George Clooney nepla­tí jen za výbor­né­ho her­ce ale doká­zal si vytvo­řit i doce­la solid­ní reži­sér­skou kari­é­ru. Od jeho posled­ní­ho sním­ku, Den zra­dy, už uběh­ly tři roky a tak nastal čas pro jeho novin­ku. Za téma si ten­to­krát vybral sku­teč­ný pří­běh jed­not­ky, kte­rá v prů­bě­hu dru­hé svě­to­vé vál­ky zachra­ňo­va­la ty nej­cen­něj­ší umě­lec­ká díla. Jak se ale hvězda­mi nabi­tí Památkáři vyved­li?

Znalec umě­ní Frank Stokes (George Clooney) je pově­řen ame­ric­kým pre­zi­den­tem k sesta­ve­ní spe­ci­ál­ní jed­not­ky znal­ců umě­ní, kte­rá má za úkol zachrá­nit ve vál­kou zmí­ta­né Evropě umě­lec­ká díla, kte­rá nacis­tic­ká voj­ska ukradla s úmys­lem zapl­nit s nimi při­pra­vo­va­né Führerovo muze­um. Jak se ovšem min­ce obra­cí pro­ti němec­kým vojen­ským silám, je vydán dekret, kte­rý naři­zu­je všem němec­kým vojá­kům v pří­pa­dě pádu říše zni­čit veš­ke­ré cen­né arte­fak­ty, kte­ré němec­ká armá­da za své­ho taže­ní posbí­ra­la. A to Frank a jeho jed­not­ka nemo­hou dopus­tit. Vydávají se tak pří­mo na fron­tu vypá­t­rat, kam nacis­té ukry­li díly a jak je zachrá­nit a navrá­tit tam kam pat­ří. Pro jed­not­ku to ovšem bude nesmír­ně nároč­ný úkol, neboť vše musí zvlád­nout téměř bez vojen­ské pod­po­ry... 
Snímek to schy­tal téměř na všech fron­tách, nicmé­ně já bych to nevi­děl tak čer­ně. Clooneymu se poda­ři­lo sehnat doce­la impo­zant­ní par­tič­ku, kte­rá nepřed­sta­vu­je jen nesku­teč­nou por­ci cha­risma­tu ale i solid­ní herec­tví. A to je jeden z důvo­dů, proč se Památkáři neda­jí ode­psat, i když scé­nář má hned v něko­li­ka čás­tech fil­mů pro­blém s tím, čím vlast­ně chce být.

Film je totiž doce­la pří­jem­ným výle­tem do záku­li­sí nej­vět­ší­ho vojen­ské­ho kon­flik­tu moder­ní doby, při kte­rém hro­zi­la eli­mi­na­ce něko­lik sto­le­tí umě­ní behěm něko­li­ka týd­nů. Navíc, dobo­vá atmo­sfé­ra zkrát­ka fun­gu­je a zpra­co­vá­ní také nepat­ří k nej­hor­ším. Problémy ovšem nastá­va­jí doce­la čas­to, když do rela­tiv­ně v kli­du pro­bí­ha­jí­cím pří­bě­hu o par­tě památ­ká­řů, scé­náris­té s Clooneym v čele narou­bu­jí něja­kou šíle­ně vykon­stru­o­va­nou scé­nu, kte­rá zkrát­ka nefun­gu­je a v rám­ci fil­mu půso­bí až nepří­jem­ně ruši­vě. Stane se to něko­li­krát v prů­bě­hu fil­mu a na výsled­ném dojmu to roz­hod­ně nepři­dá, spí­še nao­pak. Na dru­hou stra­nu doce­la dost sním­ku pomá­há Alexandre Desplat, kte­rý nabí­zí sice tro­chu pod­bí­zi­vý, nicmé­ně beze­zbyt­ku fun­gu­jí­cí hudeb­ní dopro­vod, kte­rý zaujme už během prv­ních not.

Památkáři tak jsou na jed­nu stra­nu doce­la zkla­má­ním, neboť člo­věk by s podob­ným obsa­ze­ním a umě­lec­kým talen­tem čekal pře­ci jen o něco více zásad­něj­ší podí­va­nou než jen lehce nad­prů­měr­ný váleč­ný sní­mek, na dru­hou stra­nu ale nejsou tak špat­ní, aby si neza­slou­ži­li vaši šan­ci. Ve výsled­ku se jed­ná totiž o doce­la sluš­nou dobo­vou podí­va­nou se spous­tou zná­mých tvá­ří, kte­rá si ty dvě hodi­ny co vám zabe­re doká­že doce­la snad­no obhá­jit.  

Clooney, Damon a dal­ší před­vá­dí doce­la solid­ní dobo­vou podí­va­nou, kte­rá sice nena­pl­ňu­je ani zda­le­ka svůj doce­la solid­ní poten­ci­ál, nicmé­ně se i tak jed­ná o doce­la solid­ní podí­va­nou, kte­rá pro­fi­tu­je pře­de­vším z parád­ní­ho obsa­ze­ní, kte­ré z poza­dí pod­po­ru­je parád­ní Alexnadre Desplat. Nic zásad­ní­ho, nicmé­ně roz­hod­ně ne vylo­že­né zkla­má­ní. 

 Koktejl: 

33% Druhá svě­to­vá
34% Umění
33% Solidní obsa­ze­ní

  

Památkáři
(The Monuments Men, Pamiatkari)
Drama / Dobrodružný / Komedie / Válečný
USA, 2014, 119 min

Režie: George Clooney
Předloha: Robert M. Edsel (kni­ha), Bret Witter (kni­ha)
Scénář: George Clooney, Grant Heslov
Kamera: Phedon Papamichael
Hudba: Alexandre Desplat
Hrají: Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, Hugh Bonneville, Bob Balaban, Sam Hazeldine, Justus von Dohnányi, Lee Asquith-Coe, Luc Feit, Dimitri Leonidas, Alexandre Desplat, Udo Kroschwald, Zahary Baharov, Serge Hazanavicius, Grant Heslov, Aurélia Poirier

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 27.02.2014 CinemArt
V kinech SR od: 27.02.2014 Barracuda Movie

Na DVD v ČR od: 18.06.2014 Bonton
Na Blu-ray v ČR od: 18.06.2014 Bonton
http://www.csfd.cz/film/329615-pamatkari/
http://www.imdb.com/title/tt2177771/


Podívejte se na hodnocení Památkáři na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03646 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71781 KB. | 17.07.2024 - 19:24:09