Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Psycho - Klasika všech klasik a pradědeček všech hororů.

Psycho - Klasika všech klasik a pradědeček všech hororů.

Psycho
Psycho
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kultovní film ame­ric­ké­ho génia, sira Alfréda Josepha Hitchcocka, kte­rý se zapsal do divác­ké­ho pově­do­mí prá­vě tím­to sním­kem, i když nato­čil mno­ho dal­ších (mož­ná i lep­ších) fil­mů.

Děj se ode­hrá­vá pře­de­vším v domě mla­dé­ho Normana Batese, kte­rý slou­ží jako pří­le­ži­tost­ný motel pro oso­by ces­tu­jí­cí po blíz­ké sil­ni­ci. A zde se také začne ode­hrá­vat pří­pad sekre­tář­ky Marion Craneové, kte­rá chce začít nový život a tak utí­ká ze své prá­ce s „tro­chou“ peněz na při­lep­še­nou (ty pení­ze při­ro­ze­ně nejsou její 🙂 ). V noci se v tajem­ném mote­lu nad naší hrdin­kou sleh­ne zem. Na scé­ně se obje­vu­je Marionina sest­ra a dek­tek­tiv, kte­ří po ní pát­ra­jí.

Ale když toto píši, mám tak tro­chu pocit, jako když nosím dří­ví do lesa. Tenhle fil­mu už pře­ci musel kaž­dý vidět... a nebo ne? Nu, urči­tě o něm už všich­ni ale­spoň sly­še­li. Děj tedy už dále pro­zra­zo­vat nebu­du, tře­ba se ješ­tě najde někdo, kdo ten­to skvost nevi­děl, a byla by ško­da mu to celé pro­zra­dit.

Ovšem, co se, ale­spoň mého, zážit­ku z fil­mu týče, neče­kej­te, že se bude­te bát. V dneš­ní době už film bohu­žel ztra­til své horo­ro­vé kouz­lo. Doba vzni­ku se neza­pře a z horo­ru nám tak do dneš­ní doby zůstá­vá snad jen pár leka­ček (a neza­po­me­nu­tel­ná scé­na ve spr­še).

Rozhodně tím ale neří­kám „nedí­vej­te se na to“. Tenhle sní­mek je pře­de­vším ukáz­ka fil­mař­ské­ho umě­ní a reži­sér­ské­ho génia a tepr­ve potom něja­ký horor. Sledujte s jakou peč­li­vos­tí jsou scé­ny toče­ny, jak na sebe nava­zu­jí, úžas­né. Je ale tře­ba mít na pamě­ti dobu vzni­ku fil­mu. Pak si tepr­ve uvě­do­mí­te s čím vším pri­šel Hitchcock jako prv­ní, co vše vymys­lel a co dnes vykrá­dá kaž­dý dru­hý film.

Víte, že...

  • hlas mat­ky Normana Batese je napříč celou sérií fil­mů (tedy kro­mě sním­ku Psycho IV) stá­le stej­ný? Mluvila ho hereč­ka Virginia Gregg.
  • Psycho byl prv­ní film kde bylo kame­rou zabrá­no splach­nu­tí zácho­du? To roz­lí­ti­lo cen­zo­ry, pro­to­že tyto zábě­ry byly do té doby tabu. V jed­nu chví­li A. Hitchcock dokon­ce uva­žo­val o uve­de­ní sním­ku bez povo­le­ní.
  • pro­to­že se Psycho stá­le drží mezi TOP 25 sním­ky na IMDB, bylo zařa­ze­no mezi kul­tur­ní dědic­tví Spojených stá­tů

Photo © 1960 Paramount Pictures


Podívejte se na hodnocení Psycho na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15904 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71822 KB. | 29.02.2024 - 21:56:28