Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Milenci těch druhých | Sleeping with Other People [60%]

Milenci těch druhých | Sleeping with Other People [60%]

rp sleeping with other people movie.jpg
rp sleeping with other people movie.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Romantické kome­die jsou poměr­ně vděč­ným žánrem, kte­rý pár­krát do roka do kin při­ve­de hned něko­lik fil­mů. Nejčerstvějším zástup­cem v tom­to ohle­du je sní­mek Milenci těch dru­hých, kte­rý do čes­kých a slo­ven­ských kin dis­tri­bu­to­ři nasa­di­li pří­mo pro­ti nové­mu dílu Star Wars jako pří­pad­nou alter­na­ti­vu pro zami­lo­va­né páry. Jedná se o dal­ší doj­nou krá­vu cíle­nou na pub­li­kum, nebo se zro­di­la dal­ší kla­si­ka, na kte­rou si může­te bez pro­blé­mu zajít?

Jake (Jason Sudeikis) vedl na ško­le poměr­ně samo­tář­ský život až do momen­tu, než se sho­dou náhod dostal do kon­tak­tu s Lainey (Alison Brie). Křehká a odmít­nu­tá dív­ka skon­čí ješ­tě ten večer s Jakem v poste­li a pro oba se to sta­ne památ­ný moment prv­ní­ho sexu. Nyní, o tři­náct let poz­dě­ji je jejich situ­a­ce jiná. Z Jakea se stal nena­pra­vi­tel­ný suk­nič­kář, kte­rý není schop­ný udr­žet váž­ný vztah na del­ší dobu jak něko­lik měsí­ců, zatím­co Lainey se stá­le trá­pí v minu­los­ti a její­mu živo­tu stá­le vlád­ne vztah/nevztah se svo­jí mla­dist­vou lás­kou, v sou­čas­nos­ti zasnou­be­ným gyne­ko­lo­gem Mattem (Adam Scott). Díky náho­dě se ale Jack s Lainey po letech od osud­né noci opět setká­va­jí...
Nejdůležitější věcí v pří­pa­dě toho­to fil­mu je si sta­no­vit, co od něj vlast­ně oče­ká­vá­te. Milenci těch dru­hých totiž ani tro­chu nejsou ničím ori­gi­nál­ním, pře­vrat­ně novým nebo výji­meč­ným, co by se vám na dlou­hou dobu zapsa­lo do pamě­ti. I přes­to se tahle více­mé­ně nená­pad­ná roman­tic­ká kome­die  pokou­ší o to, co dělá mno­ho dal­ších něko­li­krát do roka, a při­tom vychá­zí doce­la jako vítěz. Podobně jako žánro­vá kon­ku­ren­ce totiž i přes vrše­ní jed­no­ho klišé za dru­hým zvlá­dá před­vá­dět dosta­tek sebe­re­flexe, pří­jem­ně napsa­ných momen­tů a rela­tiv­ně film drží i sym­pa­tic­ké obsa­ze­ní. 
Jason Sudeikis je sice už poně­ko­li­ká­té v podob­né roli, avšak ten­to­krát mu onu vari­a­ci toho samé­ho zno­vu doko­la tak tro­chu odpus­tí­te. Alison Brie je cel­kem fajn, nicmé­ně její ruti­na piskla­vé tak tro­chu podi­vín­ky se zača­la zají­dat pře­kva­pi­vě rych­le a tenhle sní­mek je toho jen důka­zem. V rám­ci hodi­ny a půl se to dá vydr­žet, nicmé­ně zno­vu bych už podob­nou posta­vu v jejím podá­ní vidět asi nepo­tře­bo­val. 
Co se týče audi­o­vi­zu­ál­ní­ho zpra­co­vá­ní, jed­ná se o kla­sic­ký stan­dard, kte­rý ničím nena­dchne a vylo­že­ně ani neu­ra­zí. Jen ona obse­se zpo­ma­lo­vá­ním zábě­rů v úvo­du a závě­ru fil­mu je v koneč­ném pohle­du tro­chu ruši­vá. 
Vše ostat­ní ovšem plno­hod­not­ně pod­po­ru­je dojem jed­no­rá­zo­vé roman­tic­ky polo­že­né kome­di­ál­ní jed­no­hub­ky, kte­rá je ide­ál­ní nápl­ní pro páry, při kte­ré se na chví­li scho­vat před ven­kov­ním poča­sím od sálu kina nebo mul­ti­ki­na a užít si pří­jem­ný večer ve spo­leč­nos­ti páru hle­da­jí­cí­ho k sobě ces­tu. Nic nové­ho sice v rám­ci odpre­zen­to­va­né hodi­ny a půl nena­jde­te, avšak jako neškod­ná žánro­vá zába­va sní­mek Milenci těch dru­hých půso­bí více než dob­ře. Pokud jsou tak podob­né fil­my vaší par­ke­tou, pak smě­le do kina. Jen neče­kej­te zázra­ky.     
Alison Brie a Jason Sudeikis v roli dys­funkč­ní dvo­ji­ce, kte­rá k sobě hle­dá ces­tu zástu­pem klišé roman­tic­kých kome­dií. Díky té nad­sáz­ce, stra­vi­tel­né sto­pá­ži a cel­kem sluš­né atmo­sfé­ře se jed­ná o poho­do­vou jed­no­hub­ku, kte­rá neu­ra­zí ale také ani ničím nena­dchne. 

 Koktejl: 

30% Romance
10% Děti
40% Vztahy
20% Osud

     

Milenci těch dru­hých
(Sleeping with Other People, Milenci tých dru­hých)
Komedie
USA, 2015, 101 min

Režie: Leslye Headland
Scénář: Leslye Headland
Kamera: Ben Kutchins
Hudba: Andrew Feltenstein, John Nau
Hrají: Jason Sudeikis, Alison Brie, Natasha Lyonne, Adam Scott, Amanda Peet, Jason Mantzoukas, Marc Blucas, Andrea Savage, Remy Nozik, Anna Margaret Hollyman, Jamil Mena, Doris McCarthy, Margarita Levijeva
Produkce: Sidney Kimmel


Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 17.12.2015 CinemArt
Slovensko V kinech od: 17.12.2015 Barracuda Movie
USA V kinech od: 11.09.2015 IFC Films

http://www.csfd.cz/film/360586-milenci-tech-druhych/
http://www.imdb.com/title/tt3165612/


Podívejte se na hodnocení Milenci těch druhých na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Braindead (1992)29. dubna 2014 Braindead (1992) Jeden z „nejkrvavějších“ filmů v historii nemá na svědomí nikdo jiný, nežli mnohými oblíbený Peter Jackson. Novozélandská ZOO získá za podivných okolností […] Posted in Horory
  • KRISTÍNA SVARINSKÁ (1989), role Lenky4. dubna 2019 KRISTÍNA SVARINSKÁ (1989), role Lenky Narodila se v Bratislavě, kde vystudovala jazykové gymnázium a poté VŠMU – obor herectví. V současné době je členkou divadla DPM (Divadlo Petra Mankoveckého), které založila společně se […] Posted in Rozhovory
  • STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář16. dubna 2003 STAR TREK: PRVNÍ KONTAKT - Komentář Další skvělý komentář :-) Pane Párale Rád bych napsal svůj komentář k vašemu velice jednostranně zaměřenému hodnocení Mám sice Star Trek rád, ale nezbožňuji ho natolik, abych si nebyl […] Posted in Názory a komentáře
  • VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII PLATÝZU A PŘILEHLÉM OKOLÍ1. října 2018 VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA O HISTORII PLATÝZU A PŘILEHLÉM OKOLÍ Ve čtvrtek 4. října 2018 se na volném prostranství pasáže Platýz uskuteční veřejná přednáška na téma „Historie Platýzu a přilehlého okolí“. V překrásném prostředí nemovité kulturní památky […] Posted in Pozvánky na akce
  • Andělské karty pro děti, jemný počin Doreen Virtue23. ledna 2018 Andělské karty pro děti, jemný počin Doreen Virtue Doreen jako autorka už sice s anděly skončila a přiklonila se ke křesťanství, ale nějaké novinky nám tady po ní stále zbývají. A zrovínka ty andělské kartičky pro děti patří k těm, na […] Posted in Recenze knih
  • n200907261935 ST29. července 2009 Star Trek: Elite Force 2 Máte rádi Star Trek? Nemyslím tím zbožňování jednotlivých hrdinů, přeměňování bytu na jednu z palub vesmírné lodi, nadávání náhodným ošklivým kolemjdoucím do Ferengů, ba ani nacvičování […] Posted in Recenze her
  • Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy28. dubna 2017 Na Finále Plzeň zvítězili silné příběhy Letošní 30. ročník plzeňského festivalu Finále Plzeň má své filmové vítěze. Zlatého ledňáčka za nejlepší hraný film vyhrálo psychologické drama Já, Olga Hepnarová, režiséra Petra Kazdy […] Posted in Festivaly
  • TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka14. února 2012 TEREZA HORVÁTHOVÁ, autorka námětu a spoluscenáristka Vystudovala FFUK, katedru románských studií, obor francouzský jazyk a literatura. Píše dětské knihy, prózu i poezii, věnuje se vydávání knih pro děti a mládež v rodinném nakladatelství […] Posted in Rozhovory
  • Boar (2017)16. srpna 2018 Boar (2017) Po dvouletém čekání nám vyšel očekávaný Australský Boar od režiséra Chris Sun, který šokoval svou prvotinou Daddy´s little girl, nechal nás na rozpacích svým Charlie´s Farm a nyní přichází […] Posted in Krátké recenze
  • Vodka lemon23. února 2005 Vodka lemon V únoru se dostalo i na filmy ze zemí, se kterými se obvykle nesetkáme v české filmové distribuci. Film Vodka lemon je sice hrazen z francouzských a dalších evropských peněz peněz, ale […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90709 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72301 KB. | 23.05.2024 - 15:18:53