Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Proti vlastní krvi | Trespass Against Us [50%]

Proti vlastní krvi | Trespass Against Us [50%]

rp tau reel 04 still.0018208.jpg
rp tau reel 04 still.0018208.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Dvorní reži­sér The Chemical Brothers a pře­váž­ně seri­á­lo­vý řeme­sl­ník Adam Smith se letos popr­vé před­sta­vu­je v hra­né celo­ve­čer­ní tvor­bě se sním­kem Proti vlast­ní krvi, kte­rý si po něko­li­ka fes­ti­va­lech v minu­lém roce našel ces­tu i do čes­ké kino­dis­tri­buce. Má tohle dra­ma o spo­le­čen­ské spo­di­ně s Michaelem Fassbenderem a Brendanem Gleesonem v hlav­ních rolích co nabíd­nout?   

Chad (Michael Fassbender) se již něja­kou dobu sna­ží vyma­nit z moci své­ho otce Colbyho (Brendan Gleeson). Ten udr­žu­je pojízd­nou komu­ni­tu spo­le­čen­ské spo­di­ny, kte­rá žije dlou­ho­do­bě na hra­ně záko­na, čas­to i za ní. Byť Chad sám v tomhle pro­stře­dí vyrůs­tal, není to to, co by chtěl do budouc­na pro své­ho syna. Zatímco se tak stá­le podí­lí na drob­ných lou­pe­žích a vykrá­dač­kách, aby uži­vil sebe a svo­ji rodi­nu, spřá­dá plá­ny, jak se osa­mo­stat­nit a svo­ji rodi­nu vyma­nit ze spá­rů své­ho otce. Jak ovšem dob­ře před­po­ví­dá, ten podob­nou novin­ku nepři­jme zrov­na s nad­še­ním... 
Tématika kočov­ných chma­tá­ků a budižkni­če­mů není ničím novým, přes­to sní­mek Proti vlast­ní krvi nabí­zel pří­slib pře­ci jen něče­ho tro­chu zají­ma­věj­ší­ho, než hodi­ny a půl ve spo­leč­nos­ti soci­ál­ní spo­di­ny a budo­vá­ní něče­ho, co vlast­ně ani nepři­jde. Jistě, v tomhle pří­pa­dě hod­ně závi­sí na osob­ních pre­fe­ren­cích a něko­mu tahle poma­lu sta­vě­ná  vrstve­ná dra­ma­tic­ká son­da do živo­ta spo­le­čen­ských vyvrhe­lů může zrov­na sed­nout napros­to per­fekt­ně. Já ovšem nejsem jed­ním z těch­to lidí.  
To co totiž sní­mek Proti vlast­ní krvi je totiž více­mé­ně tuc­to­vé dra­ma, jehož posta­vy i samot­ný děj skrý­vá poten­ci­ál k tomu být něco víc, než jen dal­ším uta­ha­ným dra­ma­tem, přes­to však ten­to poten­ci­ál nikdy napl­no nevy­u­ží­vá. Zajímavé posta­vy otce a syna nejsou nikdy roz­vi­nu­ty nad rámec prvot­ních názna­ků a jejich akce v rám­ci fil­mu půso­bí spí­še až epi­zod­ně, než jako něja­ký uce­le­ný sled udá­los­tí. Ve fil­mu navíc pro­běh­ne hned něko­lik momen­tů, kdy se člo­věk tak tro­chu musí sám sebe zeptat, „o čem tenhle film teda vlast­ně je?“
Tohle totiž není ani sluš­ná fes­ti­va­lov­ka, natož aby to zau­ja­lo vět­ši­no­vé­ho divá­ka. Nad rámec zná­mých tvá­ří totiž film nemá ve výsled­ku moc co nabíd­nout než jen dra­ma­tic­kou ruti­nu s jed­ním dvě­ma zají­ma­vý­mi nápa­dy, kte­ré jsou ovšem uto­pe­ny v nálo­ži nepří­liš zají­ma­vé­ho a tuc­to­vé­ho dra­ma­tu, kde nej­za­jí­ma­věj­ší­mi prv­ky jsou absur­di­ty ze živo­ta téhle kri­mi­nál­ní kočov­né komu­ni­ty. 
Snímek ostat­ně neza­chra­ňu­je ani audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ka, kde kame­ra Španěla Eduarda Grau (kte­rý je mimo jiné zod­po­věd­ný za půso­bi­vý Dárek) má sice mís­ty co nabíd­nout, od The Chemical Brothers, kte­ří se posta­ra­li o soun­d­track k fil­mu, by člo­věk po skvě­lé kom­po­zi­ci ke sním­ku Hanna čekal pře­ci jen něco víc. Film spí­še než aby hud­bu nějak výraz­ně­ji vyu­ží­val, ji po vět­ši­nu času vcel­ku upo­za­ďu­je. 
Pokud tedy jsou tyhle dra­ma­ta vaší krev­ní sku­pi­nou, asi vám nemá moc smy­sl sní­mek Proti vlast­ní krvi moc roz­mlou­vat.  Vy ostat­ní návště­vu radě­ji zvaž­te. V rám­ci hodi­ny a půl na vás totiž čeká mož­ná až pří­liš­ná žánro­vá ruti­na, kte­rou vytr­há­vá z letar­gie snad jen dvo­ji­ce výraz­ných herec­kých osob­nos­tí v hlav­ní roli. Nic víc než jen solid­ně zahra­nou ruti­nu v poměr­ně duném hodi­nu a půl dlou­hém bale­ní však od téhle novin­ky neče­kej­te. .

         

Adam Smith ve svém celo­ve­čer­ním hra­ném debu­tu nato­čil až pře­kva­pi­vě neza­jí­ma­vou nudu. Jistě, stu­die spo­le­čen­ské spo­di­ny s dvě­ma výraz­ný­mi herec­ký­mi před­sta­vi­te­li v čele je beze­spo­ru zají­ma­vý nápad, rea­li­ta je ovšem tro­chu někde jin­de. Hodinu a půl dlou­hý náhled pod poklič­ku kri­mi­nál­ní kočov­né komu­ni­ty nena­bí­zí ve výsled­ku nic nad rámec žánro­vé ruti­ny, čím by divá­ka zau­jal, vyjma zmí­ně­né­ho Gleesona a Fassbendera, kte­ří hra­jí na výbor­nou.  
50% Společenská spo­di­na
25% Kriminalita
25% Rodinné tra­ble

Proti vlast­ní krvi
(Trespass Against Us, Proti svo­jej krvi)
Akční / Krimi / Drama / Thriller
Velká Británie, 2016, 98 min

Režie: Adam Smith
Scénář: Alastair Siddons
Kamera: Eduard Grau
Hudba: The Chemical Brothers
Hrají: Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Rory Kinnear, Sean Harris, Lyndsey Marshal, Tony Way, Gerard Kearns, George Russo, Barry Keoghan, Killian Scott, Chris Cowlin
Producenti: Gail Egan, Andrea Calderwood, Alastair Siddons
Střih: Jake Roberts, Kristina Hetherington
Scénografie: Nick Palmer
Kostýmy: Suzanne Cave

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 13.04.2017 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 13.04.2017 CinemArt SK
Velká Británie V kinech od: 03.03.2017 Lionsgate UK

http://www.csfd.cz/film/381039-proti-vlastni-krvi/
http://www.imdb.com/title/tt3305308/


Podívejte se na hodnocení Proti vlastní krvi na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jordana Brewster13. srpna 2009 Jordana Brewster Jordana se narodila 26.4.1980 v hlavním městě Panamy a do svých šesti let žila v Londýně, po té se její rodina přestěhovala do Ria de Janeira a v roce 1990 se přestěhovali na Manhattan. […] Posted in Profily osob
  • Michel Bussi: Maminka neříká pravdu16. ledna 2017 Michel Bussi: Maminka neříká pravdu Koho by nezaujalo vyprávění tříletého chlapce, který tvrdí, že jeho rodiče nejsou jeho skutečnými rodiči? Tento román je jedním z těch, které čtete s nesmírnou nadějí v dobrý konec, […] Posted in Recenze knih
  • Ilustrátorská mateřská - 628. června 2021 Ilustrátorská mateřská - 6 Posted in Komiks
  • Rozhovory se známými osobnostmi2. listopadu 2020 Rozhovory se známými osobnostmi Každý z nás během svého života objeví zálibu nebo koníček, který ho bude naplňovat. Ať už to jsou automobily, psaní blogu nebo šití. Rozhodně se nemáte za co stydět. Někoho naopak mohou […] Posted in Zajímavosti
  • Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu19. července 2020 Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu Co olympijské zlato z Nagana znamená pro nás, pro Čechy, o tom nejspíš Filmfanatic nemusí sepisovat sáhodlouhé ódy. Kdo to nepamatuje, tomu určitě vyprávěli rodiče nebo kamarádi. Ale jednu […] Posted in Dokumenty
  • Baby Driver30. července 2017 Baby Driver Po dlouhém rozmýšlení jsem dneska konečně zašel na Wrightův nový film Baby Driver. A udělal jsem sakra dobře.Baby Driver ma jednoduchý děj a s klidem se může soustředit na skvěle […] Posted in Kritický Klub
  • Kampaň8. března 2019 Kampaň Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Highlights | France vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds13. května 2022 Highlights | France vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Titulky k La Brea S02E11 - The Wedding1. listopadu 2023 Titulky k La Brea S02E11 - The Wedding Podařilo se nám dohnat skluz z předchozích týdnů a po odvysílání epizody ve středu nad ránem se v pátek můžete těšit na hotové titulky k 11. epizodě s titulem Svatba. Jak tušíte z minulých […] Posted in Titulky
  • Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky19. března 2019 Skleněný pokoj - Rekvizity a dopňky Pro hlavní představitelky bylo třeba objednat 7 paruk – 4 pro Carice van Houten a 2 pro Hannu Alström a 1 pro Alexandru Borbély. Pro Hannu Alström bylo třeba vytvořit také falešné […] Posted in Zajímavosti

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66624 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72273 KB. | 20.05.2024 - 04:02:49