Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Avengers [90%]

Avengers [90%]

rp avengers ver14.jpg
rp avengers ver14.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Avengers
http://www.csfd.cz/film/241997-avengers/
http://www.imdb.com/title/tt0848228/
USA Avengers, The
SK název Avengers: Pomstitelia 3D

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 03.05.2012 Falcon
V kinech SR od: 03.05.2012 Saturn

Režie: Joss Whedon
Scénář: Zak Penn a Joss Whedon

Hudba: Alan Silvestri
Hrají: Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Chris Evans, Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Clark Gregg, Lou Ferrigno, Tom Hiddleston, Cobie Smulders, Paul Bettany, Gwyneth Paltrow, Amanda Righetti, Stellan Skarsgård, Jenny Agutter, Enver Gjokaj, Walter Perez, Stan Lee, Alexis Denisof, Ashley Johnson, Powers Boothe, Harry Dean Stanton
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi | USA, 2012, 142 min

Téměř kaž­dý snad na vlast­ní kůži pocí­til medi­ál­ní masáž, kte­rou dis­tri­bu­to­ři dopřá­va­li v posled­ních měsí­cích prá­vě do kin vchá­ze­jí­cí­mu mil­ní­ku komik­so­vých fil­mů, Marvelovské sle­zi­ně Avengers. Ti nejdří­ve dopřá­li fanouškům i komi­ky netknu­tým divá­kům před­sta­vo­vač­ku jed­not­li­vých hrdi­nů, aby poté při­cvá­la­li všich­ni dohro­ma­dy v pro­za­tím­ním cli­ma­xu fran­čí­zy. Poskládat ale z napros­to odliš­ných hrdi­nů, záro­veň poja­tých poně­kud odliš­ný­mi způ­so­by niči­vý tým brá­ní­cí Ameriku ovšem není jen tak jed­no­du­chý úkol. Marvel pro­to sáhl mís­to po ově­ře­ných reži­sé­rech po člo­vě­ku, jenž sice nemá zku­še­nos­ti s náklad­ný­mi pro­duk­ce­mi, nicmé­ně má nesku­teč­né zástu­py fanouš­ků kvů­li svým tele­viz­ním pro­jek­tům Buffy a Firefly.  Joss Whedon dostal 220 mili­o­nů dola­rů (Tedy oprav­do­vé bloc­kbuste­ro­vé pení­ze) a neleh­ký úkol, se kte­rým se nikdo před­ním zatím nepo­pral. Jak se mu poved­lo sklou­bit jed­not­li­vá fil­mo­vá uni­ver­za a sto­jí Avengers oprav­du za návště­vu kina, jak se vás sna­ží pře­svěd­čit prá­vě pro­bí­ha­jí­cí kam­paň?

Iron Man, Black Widow, Hawkeye, Kapitán Amerika, Hulk a Thor. Ti všich­ni se budou muset spo­jit, dát bokem své osob­ní nesho­dy a spo­leč­ně ude­řit pro­ti hro­zí­cí­mu nebez­pe­čí. Právě Thorův bra­tr Loki uza­vřel doho­du s mimo­zem­skou rasou a hod­lá si podro­bit pla­ne­tu zemi. Výměnnou za báj­ný mimo­zem­ský arte­fakt Tessaract, zís­ká ohrom­nou armá­du, se kte­rou chce sra­zit lid­skou rasu na kole­na. Právě pomo­cí arte­fak­tu totiž může vyvo­lat por­tál, kte­rým vetřel­ce při­ve­de pří­mo do New Yorku. Tým super­hr­di­nů musí vypá­t­rat onen arte­fakt dří­ve, než se mu to pove­de. Nebude to ovšem tak jed­no­du­ché, když Loki pomo­cí své moci jed­no­ho z nich pře­mě­ní ve své­ho nohsle­da.  Navíc, vlá­da spo­je­ných stá­tů nechce vklá­dat všech­ny své nadě­je do toho­to týmu a při­pra­vu­je dras­tič­těj­ší řeše­ní. 

Ano sto­jí, abych jed­no­du­še odpo­vě­děl na pře­de­šlou otáz­ku. Blockbusterovou sezo­nu se pokou­še­lo nastar­to­vat letos již něko­lik fil­mů nicmé­ně mar­ně. Jsou to až prá­vě Avengers, kte­ří jsou tím správ­ným otví­rá­kem do léta popo­cor­no­vé zába­vy. A že jsou otví­rá­kem se vším všu­dy. Pokud bych měl totiž v pamě­ti najít hla­si­těj­ší film za posled­ní dobu, asi bych jen těž­ko hle­dal. Masivní kam­paň, našla­pa­né trai­le­ry a oprav­du spous­ta medi­ál­ní­ho roz­ru­chu, to je to co dosta­lo ten­to sní­mek do pod­vě­do­mí divá­ků. A je to jen dob­ře, pokud totiž pat­ří­te do sku­pi­ny lidí baží­cích po našla­pa­né jízdě bez vytá­ček, Avengers bys­te si v kině nemě­li nechat ujít.  

Whedon dostal od stu­dia poměr­ně vel­kou důvě­ru. Pokud ale chce­te udě­lat podob­ně nároč­ný film, kte­rý nezkla­me skal­ní fanouš­ky a při­tom bude bavit i ostat­ní, nena­pa­dá mě lep­ší vol­ba. Ona ta ulti­mát­nost ze sním­ku pros­tě čiší. A i ve srov­ná­ní se vše­mi fil­my pod­le komik­sů (pomineme-li Nolanovu sérii sna­ží­cí se spí­še o rea­lis­tič­nost), jedi­né srov­ná­ní se nabí­zí snad maxi­mál­ně našla­pa­ná dvoj­ka X-Menů. Nikde jin­de totiž nedo­sta­ne­te tako­vou dáv­ku vyrov­na­ných cha­rak­te­rů, kte­ré se zapr­vé pří­jem­ně dopl­ňu­jí a za dru­hé nepů­so­bí jako nud­ná výplň pro efekt­nost výsled­né­ho kon­cep­tu. Jednoduše a pros­tě, Whedon zabo­do­val na plné čáře a vy se bude­te bavit jako snad u žád­né jiné komiksár­ny před­tím. Proč? Protože je sní­mek od začát­ku do kon­ce napě­cho­va­ný tes­toste­ro­nem, hláš­ka­mi a akcí. Dvě a půl hodi­ny.

Jistě, začá­tek je tro­chu poma­lej­ší a v epic­ké akci chy­bí Whedonovi ta jis­to­ta mega­lo­man­ských reži­sé­ru typu Roland Emmerich nebo Michael  Bay, nicmé­ně tohle beze zbyt­ku vyna­hra­zu­je až nesku­teč­nou hra­vos­tí, a to ať už co se týče akč­ních scén kte­ré jsou zábav­něj­ší než posled­ní poči­ny prá­vě jme­no­va­ných tvůr­ců nebo prá­vě scé­ná­ře, nebo spí­še kon­krét­ně­ji samot­ných postav.Whedon se ve Firefly před­ve­dl jako člo­věk, co doká­že efekt­ně sklou­bit akci, humor a paměti­hod­né hláš­ky. Nikdo ovšem nej­spí­še neče­kal tako­vou nálož, kte­rá vás bude bavit v pra­vi­del­ných inter­va­lech celé dvě a půl hodi­ny! O co víc, spo­lu se Zakem Pennem doda­li posta­vám úpl­ně jinou úro­veň. Minmálně totiž Iron Man a Hulk fun­gu­jí pod jeho vede­ním lépe, než ve svých vlast­ních fil­mech. Tony Stark je totiž opět za toho sebe­jis­té­ho mili­o­ná­ře, kte­ré­mu ani v nej­hor­ších situ­a­cích jed­no­du­še nechy­bí humor. A Hulk v podá­ní Marka Ruffala je dle mého názo­ru zatím nej­lep­ší inkar­na­cí toho­to zele­né­ho mon­stra na fil­mo­vém plát­ně, kte­rou hlav­ně díky závě­reč­né tře­ti­ně fil­mu jed­no­du­še nejde nemít rád.   

Avengers tak plní fanouš­kov­ské sny do nejmen­ší­ho pun­tí­ku. Dvou a půl­ho­di­no­vá epic­ká jíz­da nabí­zí snad vše co se od ní čeká a mož­ná ješ­tě o chlup více. Jediné co by se dalo vyčíst sním­ku je mož­ná troš­ku vág­ní hlav­ní pří­běh na kte­rý je všech­no navle­če­no. Všechno ostat­ní ale šla­pe jako hodin­ky, tak­tov­ku udá­vá bez­chyb­ný Alan Silvestri a celé to jed­no­du­še smě­řu­je do kolon­ky „Nejzábavnější bloc­kbus­te­ry posled­ních let.“ Díky zato, už si ani nepa­ma­tu­ju, kdy jsem se v kině toli­krát nenu­ce­ně zasmál. Hulk Smash! 
PS. Dabing je děs hrůza a utr­pe­ní, běž­te radě­ji na oti­tul­ko­va­nou 2D ver­zi.  

Hodnocení: 90%

Avengers Assemble! Whedon doká­zal něco, v co nikdo ani ve snu po ozná­me­ní nevě­řil. Našlapaná dvou a půl hodi­no­vá akce plná hlá­šek, humo­ru a výbuchů, stej­ně jako skvě­le pod­chy­ce­ných postav kte­ré v hro­ma­dě půso­bí lépe, než v jed­not­li­vých vlast­ních fil­mech. Whedon sice v mega­lo­man­ském finá­le nena­bí­zí jis­to­tu áčko­vých reži­sé­rů, nicmé­ně svou hra­vos­tí je s pře­hle­dem str­čí do kapsy. Opakovaně. Naprostý záži­tek u kte­ré­ho jsem se v kině bavil více, než jsem se vůbec odvá­žil dou­fat.  

Koktejl :


Podívejte se na hodnocení Avengers na Kinoboxu.

30 % Komiks na plné pec­ky
35 % Akce
35 % Humor

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67477 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71845 KB. | 28.02.2024 - 06:34:20