Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Špinavý trik | American Hustle [65%]

Špinavý trik | American Hustle [65%]

rp american hustle02.jpg
rp american hustle02.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
David O. Russell se v posled­ních letech doce­la činí. Jeho Fighter vyne­sl Christianu Baleovi vytou­že­né­ho Oscara a Terapie lás­kou zla­tou soš­ku zase dotla­či­la k Jennifer Lawrence. O tom zda i napo­tře­tí se na film toho­to tvůr­ce usmě­je štěs­tě­na ve for­mě ceny aka­de­mie, zatím může­me spe­ku­lo­vat, nicmé­ně hned deset nomi­na­cí na toto oce­ně­ní, stej­ně jako nedáv­né vítěz­ství Zlatého gló­bu za nej­lep­ší sní­mek a nej­lep­ší žen­ský hlav­ní herec­ký výkon v kome­dii nebo muzi­ká­lu stej­ně jako nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli může něco napo­vě­dět. Nyní se tato oče­ká­va­ná kri­mi­nál­ní hra na koč­ku a na myš dostá­vá i do čes­kých kin. Vyplatilo se na tuto dobo­vou zále­ži­tost vol­ně inspi­ro­va­nou sku­teč­ným pří­bě­hem počkat?   
Irving Rosenfeld (Christian Bale) si neži­je špat­ně. Z potom­ka pro­vo­zo­va­te­le čis­tír­ny v New Yorku se vypra­co­val na maji­te­le celé sítě čis­tí­ren ale také na špič­ko­vé­ho pod­vod­ní­ka. Jednoho dne mu ovšem pšen­ka pře­sta­ne kvést a dosta­ne se do rukou fede­rál­ním agen­tům. Ti mu dají na výběr, buď si půjde na pěk­ně dlou­hou dobu sed­nout do chlád­ku, nebo jim pomů­že svý­mi schop­nost­mi dostat hned něko­lik vliv­ných a úplat­ných poli­ti­ků a sená­to­rů. Jakmile ovšem Irving sou­hla­sí, hra se začne postup­ně zvět­šo­vat a v jejich síti kon­čí samé vět­ší a vět­ší ryby. Klíčem jeho dosa­vad­ní­ho úspě­chu totiž bylo love­ní malých ryb ale tohle, to je úpl­ně jiná hra. K tomu vše­mu navíc začne při­tu­ho­vat v momen­tě, kdy se během plá­nu na dostá­ní sta­ros­ty New Jersey vlo­ží do jed­ná­ní o kasí­nu, kte­ré je před­mě­tem korup­ce, vyhlá­še­ný zabi­ják mafie Victor Tellegio (Robert DeNiro). 
David O. Russell se pro ten­to­krát opět vydal ces­tou his­to­ric­ké inspi­ra­ce a svůj nový sní­mek hod­ně vol­ně inspi­ro­val pří­bě­hem Melvina Weinberga, kte­rý jako usvěd­če­ný pod­vod­ník spo­lu­pra­co­val na pře­lo­mu sedm­de­sá­tých a osm­de­sá­tých let s FBI, kte­rá se sna­ži­la skr­ze ope­ra­ci Abscam dopad­nout zko­rum­po­va­né poli­ti­ky. Nic pro­ti tomu. V urči­tých chví­lích se navíc Špinavému tri­ku sku­teč­ně daří vykres­lit doce­la uvě­ři­tel­nou atmo­sfé­ru toho­to obdo­bí, stej­ně jako vel­mi pří­jem­né tepo a nádech oprav­du sty­lo­vé podí­va­né. Avšak jen téměř polo­vi­nu času fun­gu­jí­cí atmo­sfé­ra a pře­ja­té drob­nos­ti ze sku­teč­né­ho pří­pa­du nejsou vše, na čem by se dal posta­vit dvě a čtvrt hodi­ny dlou­hý film. 
Největším pro­blé­mem sním­ku je to, že se více či méně ztrá­cí sám v sobě. Film, kte­rý se sna­ží navo­dit ilu­zi špi­na­vé hry, ve kte­ré se jeden pod­vod­ník sna­ží obe­hrát dru­hé­ho, zkrát­ka tako­vá ta ame­ric­ká kla­sic­ká ško­la, bohu­žel obe­hrá­vá sám sebe a svo­jí sna­hou půso­bit celist­vě půso­bí spí­še jako tako­vá hod­ně roz­to­div­ná observa­ce obra­zů ze živo­ta pro­fe­si­o­nál­ní­ho pod­vod­ní­ka. Spousta sek­ven­cí a momen­tů ze sním­ku nemá chy­bu jako vět­ši­na herec­kých výko­nů (nebo ale­spoň vět­ši­nu času ), nicmé­ně sní­mek jed­no­du­še nepů­so­bí kon­zis­tent­ně.  Tempo s sebou mlá­tí jako dítě s epi­lep­tic­kým záchva­tem a i když někte­ré čás­ti sním­ku hra­ni­čí až s per­fek­ci­o­nis­mem, jiné způ­so­bu­jí při­nejmen­ším pozdvi­že­né obo­čí někam až do úrov­ně týl­ní kos­ti. A to je cel­kem ško­da od takhle hvězd­ně nabi­té­ho a his­to­ric­ky sty­li­zo­va­né­ho sním­ku, kte­rý navíc svůj poten­ci­ál být atrak­tiv­ní i přes svo­ji razant­ní zvrh­lost v dobo­vé módě nejmé­ně polo­vi­nu času napl­ňu­je. Převažují názo­ry, že je Špinavý trik sním­kem spí­še pro ame­ric­ké pub­li­kum, tak­že asi nejsem schop­ný dosta­teč­ně doce­nit ony kva­li­ty, kte­ré tuto podí­va­nou vynes­ly až na vrchol letoš­ní osca­ro­vé sezo­ny. 
Popravdě, už dlou­ho se mi nesta­lo, že bych oprav­du nevě­děl, co si po shléd­nu­tí sním­ku o něm vlast­ně mys­let. Špinavý trik má nesku­teč­nou nálož parád­ních momen­tů a v jis­tých chví­lích šla­pe jako hodin­ky, nicmé­ně zejmé­na díky tro­chu pře­pá­le­né sto­pá­ži to pros­tě nesta­čí. Třetí akt sním­ku půso­bí jako solid­ní zakon­če­ní podob­ně žánro­vě vyme­ze­né pro­duk­ce, avšak díky dvě­ma znač­ně nevy­rov­na­ným aktům před­tím půso­bí lehce jako z jiné­ho fil­mu a záro­veň jako potřeb­ný kon­strukt tvůr­ců, kte­ří chtě­li opět celý ten­to více jak dvou­ho­di­no­vý kolos divá­ko­vi pěk­ně uzavřít, ošet­řit všech­ny neza­čiš­tě­né kon­ce a jako bez pro­blé­mu stra­vi­tel­ný pro­dukt naser­ví­ro­vat kon­co­vé­mu divá­ko­vi. A to pros­tě u sním­ku, kte­rý celou dobu hra­je na tu notu, že si nikdo nemů­že být ničím sto­pro­cent­ně jis­tý, tak tro­chu nese­dí.  
Špinavý trik tak v koneč­ném svět­le není vylo­že­ně špat­ným fil­mem. Není ani prů­měr­ným, na to má pří­liš dob­rých momen­tů. Ať už ale tak nebo tak, sním­ku nelze ode­přít mini­mál­ně hod­ně výrazná nevy­rov­na­nost a nepře­svěd­či­vá ilu­ze, kte­rou se v divá­cích sna­ží vyvo­lat. Tahle hvězd­ně nabi­tá podí­va­ná se jed­no­du­še pří­liš moc mís­ty zabý­vá detai­lem a utí­ka­jí ji šir­ší sou­vis­los­ti. Když se pak situ­a­ce oto­čí jaká­ko­liv sna­ha o kva­li­ta­tiv­ní pro­gres při­chá­zí vni­več. Solidní soun­d­track potě­ší, nicmé­ně Špinavý trik kon­čí i tak jako jen lehce nad­prů­měr­ná kri­mi­nál­ní povíd­ka o tom jak se jeden pod­vod­ník sna­žil pře­chyt­ra­čit dru­hé­ho. Bohužel i přes veš­ke­rá pozi­ti­va sním­ku dochá­zí dech už na star­tov­ní čáře a tak pro znač­nou část lidí bude 129 minu­to­vá metráž tím nej­vět­ším nepří­te­lem.     

David O. Russell a potře­tí Oscar pro jeho herec­kou sesta­vu v řadě? Nejspíš ne. Ne, že by byl Špinavý trik vylo­že­ně špat­nou zále­ži­tos­tí, nicmé­ně tato přes dvě hodi­ny dou­há dobo­vá kri­mi­nál­ka má hned něko­lik zásad­ních pro­blé­mů, kde nej­vět­ší je její sna­ha pře­chyt­ra­čit sama sebe přes­ně v tom sty­lu, v jakém to děla­jí hrdi­no­vé na plát­ně.  Špinavý trik je tak hod­ně solid­ně obsa­ze­ná, obstoj­ně (někdy i hod­ně solid­ně) zahra­ná však jen lehce nad­prů­měr­ná podí­va­ná, kte­rá se až pří­liš čas­to ztrá­cí sama v sobě na to, aby moh­la mířit někam výš. 

 Koktejl:

30% Přelom sedm­de­sá­tek a osm­de­sá­tek
30% Podvodníci a poli­ti­ci
30% Přehazovačky a jiné zvrh­los­ti
10% FBI a mafie

 

Špinavý trik
(American Hustle)
Krimi / Drama
USA, 2013, 129 min

Režie: David O. Russell
Scénář: Eric Singer, David O. Russell
Hrají: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Christian Bale, Amy Adams, Jeremy Renner, Michael Peña, Louis C.K., Elisabeth Röhm, Robert De Niro, Jack Huston, Shea Whigham, Colleen Camp, Alessandro Nivola, Dawn Olivieri, Adrian Martinez, Saïd Taghmaoui, Anthony Zerbe, Paul Herman, Christy Scott Cashman

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 23.01.2014 Falcon
V kinech SR od: 23.01.2014 ITAFilm

http://www.csfd.cz/film/335616-spinavy-trik/
http://www.imdb.com/title/tt1800241/


Podívejte se na hodnocení Špinavý trik na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Titulky k Ten Days in the Valley S01E03 - Day 3: Day Out of Days13. července 2019 Titulky k Ten Days in the Valley S01E03 - Day 3: Day Out of Days Máme tu třetí den vyšetřování. Jane stále podezírá Petea, ovšem tým detektiva Birda se vydá po jiné stopě. Titulky pro vás připravili **Michael Mck** a **zuzana.mrak**. Bavte se. Posted in Titulky
  • Focus [70%]28. února 2015 Focus [70%] Návrat Willa Smitha do první ligy po pauze, kdy se věnoval svým dětem, nedopadl úplně nejlépe. Třetí Muži v černém ještě ušli, avšak Po zániku Země byl tak vyložený knockout, že na něj […] Posted in Filmové recenze
  • Čaroděj ze země Oz - věčná americká klasika z roku 193915. července 2020 Čaroděj ze země Oz - věčná americká klasika z roku 1939 Dorotka Galeová (Judy Garland) je sirota, která vyrůstá u své tety a strýce na zaprášené farmě v Kansasu, kde žije jednotvárný černobílý život. Dorotčino přání dostat se do úplně jiného […] Posted in Retro filmové recenze
  • Osudové peníze (2010)23. ledna 2012 Osudové peníze (2010) Film Osudové peníze režiséra Jiřího Krejčíka jsem shlédl včera a musím uznat, že v tomto případě veřejnoprávní peníze padly na úrodnou půdu. Režisér Krejčík je klasikem českého (potažmo […] Posted in Filmové recenze
  • Children of the Corn: Revelation (2001)14. ledna 2013 Children of the Corn: Revelation (2001) Jaké tajemství skrývá kukuřice tentokrát? Jamie se rozhodne navštívit svou babičku v místě zvaném Hampton Arms, které se nachází na okraji malého městečka v Nebrasce. Stará paní jí už […] Posted in Horory
  • stažený soubor e146989472984930. července 2016 BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt Rádi běháte, ale chcete se stále zlepšovat, podávat lepší výkony a přesto se vám to stále nedaří? Právě Vám, ale i ostatním zájemcům o běh by neměla uniknout nová knížka z nakladatelství […] Posted in Recenze knih
  • Star Trek III: Pátrání po Spockovi20. října 2021 Star Trek III: Pátrání po Spockovi Jak už název vypovídá, film se celý točí kolem hledání Spocka – postavy, která zemře na konci předchozího Khanova hněvu. Spock je napůl člověk, napůl Vulkánec a Vulkánci mají nesmrtelnou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jurassic Shark (2012)26. června 2014 Jurassic Shark (2012) Obrovský Megalodon bude tentokrát řádit v jednom malém jezeře, aneb co ti blázni ještě nevymyslí. Ropná společnost potají rozjíždí nový vrt na opuštěném ostrově. Musejí však vrtat […] Posted in Horory
  • Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%)26. října 2016 Flash S03E04 – Zhrnutie epizódy (94%) Nová epizóda Flasha priniesla neslávne známeho Flashovho protivníka - Mirror Mastera. Scudder, aké je pravé meno pána zo zrkadla, túži po pomste svojmu bývalému parťákovi Leonardovi […] Posted in Spoilery
  • Alvin a Chipmunkové 3 – bláznivý veverčáci opět v akci!9. července 2018 Alvin a Chipmunkové 3 – bláznivý veverčáci opět v akci! Pohádku Alvin a Chipmunkové jsem si velmi zamiloval. I když nejsem již malé dítě a na mém obličeji je vidět spousta vousů, někdy prostě chci být tak infantilní, jako malé dítě a vidět svět […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18149 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71789 KB. | 28.02.2024 - 08:10:06