Kritiky.cz > Horory > Overlord (2018)

Overlord (2018)

rp Overlord 2018.jpg
rp Overlord 2018.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Samotné vylo­dě­ní v Normandii bylo opro­ti této misi, kte­rá tomu před­chá­ze­la doslo­va pro­cház­kou v raj­ské zahra­dě…


Chystané vylo­dě­ní spo­je­nec­kých sil se blí­ží, ale je potře­ba zvlášt­ní mise, kte­rá by jim měla jejich ris­kant­ní akci ale­spoň tro­chu uleh­čit. Skupina výsad­ká­řů je vyslá­na do malé fran­couz­ské ves­nič­ky, aby u tam­ní­ho kos­te­la zni­či­li nepřá­tel­skou rušič­ku. Jenže tato akce má už od samot­né­ho počát­ku pro­blémy a výsa­dek pře­ži­je jen hrst­ka vojá­ků. Ti navíc zjis­tí, že nacis­ti pod vede­ním jejich veli­te­le Wafnera pod ves­ni­cí zbu­do­va­li taj­nou vědec­kou labo­ra­toř, kde šíle­ný vědec pro­vá­dí děsi­vé expe­ri­men­ty, kte­ré mohou zce­la ovliv­nit prů­běh vál­ky. Problémem totiž je, že jsou expe­ri­men­ty pro­vá­dě­ny na mrt­vo­lách a tem­ným silám je téměř nemož­né vzdo­ro­vat…


Režie: Julius Avery

Rok výro­by: 2018
Délka: 110 min
Země: USA
Hrají:
Jovan Adepo...(Boyce)
Wyatt Russell...(Ford)
John Magaro...(Tibbet)
Mathilde Ollivier...(Chloe)
Pilou Asbæk...(Wafner)
...a dal­ší


Jsem nako­nec veli­ce rád, že sešlo o počá­teč­ní sna­hu při­řa­dit ten­to film ke Cloverfield sérii a Overlord se vydal vlast­ní ces­tou. Na roz­díl od někte­rých jsem váž­ně neče­kal řež­bu ve sty­lu PC hry Wolfenstein, ale kla­sic­kou akč­ní béč­ko­vou stří­leč­ku s nác­ka­ma a jejich expe­ri­men­ty, tak­že nejsem ve finá­le ani moc zkla­ma­ný. Průměrný on ten­to kou­sek sku­teč­ně byl, ale že by to byl něja­ký vel­ký prů­ser, to se říci nedá. Pohodlně jsem si u toho sně­dl svůj oběd, někte­ré scé­ny se tvůr­cům doce­la vyved­ly, ale jinak zce­la prů­měr­ná tuc­tov­ka, kte­rá neu­ra­zí ale ani nena­dchne.
Surový začá­tek byl roz­hod­ně pří­jem­ným vtáh­nu­tím do váleč­né akce, kte­rou sice troš­ku nahlo­da­li někte­ré nepří­liš zda­ři­lé digi­tál­ní efek­ty, ale atmo­sfé­ra si udr­že­la téměř po celou dobu sta­bil­ní zají­ma­vou lať­ku a postu­pem času se zvý­ši­la i por­ce bru­ta­li­ty, stří­ka­jí­cí krve a „nechut­nos­tí“. Zvláště pak ona pod­zem­ní labo­ra­toř pří­mo vybí­ze­la k exklu­ziv­ní podí­va­né, ale to by tvůr­ci muse­li mít vět­ší roz­po­čet a nebýt tak při­po­sra­ní. Právě v této pasá­ži se z toho dalo vytřís­kat mno­hem více. Ale tak musí­me se spo­ko­jit i s tím, co nám nako­nec bylo naser­ví­ro­vá­no.
Co se samot­ných postav týče, tak tady bych taky neměl sko­ro žád­né při­po­mín­ky. Pár vojá­ků tu bylo typic­ky tupých – jen tak do počtu, pak tu máme tvrďá­ka, zpo­čát­ku dost nesmě­lé­ho hlav­ní­ho hrdi­nu, pěk­nou ves­ni­čan­ku pro potě­še­ní očí a sliz­ké­ho němec­ké­ho veli­te­le. Pilou Asbæk si svou roli vidi­tel­ně uží­val a to dosta­la jeho podo­ba v závě­ru ješ­tě extra bonus – díky séru v injekč­ních stří­kač­kách. Takže závě­rem bych chtěl jen říct, že až na asi dva momen­ty Overlord nenu­dil, leč měl urči­tě navíc. Nicméně zaslou­že­ný prů­měr.


Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10354 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71488 KB. | 22.06.2024 - 18:41:11