Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Neviditelný (The Invisible Man) – Recenze – 70%

Neviditelný (The Invisible Man) – Recenze – 70%

NeviditelnC3BDrecenzefilmu
NeviditelnC3BDrecenzefilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Postava nevi­di­tel­né­ho muže, věd­ce, jenž se stal obě­tí vlast­ní­ho expe­ri­men­tu, má koře­ny již v díle slav­né­ho spi­so­va­te­le H. G. Wellse. Na stří­br­né plát­no byl ten­to pří­běh adap­to­ván ve tři­cá­tých letech ve sním­ku Neviditelný muž, zná­má je však i ver­ze Paula Verhoevena z roku 2000 s názvem Muž bez stí­nu. Americký horo­ro­vý thriller Neviditelnývšak nemá pří­liš mno­ho spo­leč­né­ho ani s jed­ním z nich – nato­čil jej pod­le vlast­ní­ho scé­ná­ře Australan Leigh Whannell, horo­ro­vý sce­náris­ta sérií SawInsidious a reži­sér fil­mu Upgrade, kte­rý v něm udě­lal z nevi­di­tel­né­ho muže ved­lej­ší posta­vu a do pozi­ce hlav­ní role posta­vil žen­skou oběť, kte­rá před ním prchá.

Hlavní hrdin­kou je tedy Cecilia (Elisabeth Moss, zná­má pře­de­vším ze seri­á­lu Příběh Služebnice), kte­rá na začát­ku sním­ku ute­če od své­ho boha­té­ho, leč tyran­ské­ho, majet­nic­ké­ho a psy­cho­pa­tic­ké­ho man­že­la Adriana. Po pár dnech strá­ve­ných v domě svých přá­tel se Cecilia dozví, že Adrian po jejím odcho­du spáchal sebe­vraž­du, její­mu trá­pe­ní však ta zprá­va neu­leh­čí. Manželovu pří­tom­nost stá­le cítí, a to zce­la opráv­ně­ně. Jak se uká­že – dotyč­ný byl vyná­lez­ce a expert na opti­ku a patr­ně při­šel na to, jak udě­lat Cecilii ze živo­ta peklo zce­la nepo­zo­ro­va­ně…

 

Neviditelný (The Invisible Man) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz


Pokud by to něko­mu z názvu fil­mu nedo­šlo, tak Adrian zkrát­ka při­šel na to, jak se udě­lat nevi­di­tel­ným, tak­že nara­fi­čil vlast­ní smrt a od té chví­le Cecilii libo­vol­ně pro­ná­sle­du­je a vše­li­jak tero­ri­zu­je, což jí ale nikdo jiný nevě­ří, tak­že ji ve finá­le mají všich­ni za bláz­ni­vou hys­ter­ku, jejíž man­žel je jas­ně po smr­ti a ona ako­rát trpí blu­dy. Z fil­mu se tím pádem stá­vá horo­ro­vé psy­cho­lo­gic­ké dra­ma o ženě neschop­né se vyma­nit ze vzta­hu s neu­stá­le kon­t­ro­lu­jí­cím a mani­pu­la­tiv­ním part­ne­rem, při­čemž motiv nevi­di­tel­nos­ti slou­ží i ke zvý­raz­ně­ní „na pohled nevi­di­tel­né­ho“ toxic­ké­ho cho­vá­ní, pro­ti němuž se Cecilia, stej­ně jako leckte­ré ženy ve sku­teč­ném svě­tě, nedo­ká­že posta­vit. Elisabeth Moss v roli zakřik­nu­té, trau­ma­ti­zo­va­né, bojác­né a psy­chic­ky zdepta­né chu­din­ky pří­mo exce­lu­je, v čemž je jí vel­kou opo­rou i Aldis Hodge coby kama­rád, v jehož domě nalez­ne Cecilia úto­čiš­tě.

Leigh Whannell od začát­ku budu­je napě­tí, což se mu daří zapr­vé skr­ze téměř bez­bran­nou a sou­cit vzbu­zu­jí­cí hlav­ní hrdin­ku, o jejíž bez­peč­nost se dá bát poměr­ně snad­no, a zadru­hé pomo­cí kame­ry, vyvo­lá­va­jí­cí čas­tým rámo­vá­ním prázd­né­ho pro­sto­ru nepří­jem­ný dojem, že se v zábě­ru kaž­dou chví­li něco při­ho­dí (což se ovšem sta­ne málo­kdy). Psychologická hut­nost a dusi­vost nicmé­ně jde časem tro­chu stra­nou s při­bý­va­jí­cí­mi záhad­ný­mi nelo­gič­nost­mi, kte­ré nejsou nikdy vysvět­le­ny (např. když Cecilia utí­ká před nevi­di­tel­ným Adrianem, nastou­pí do taxí­ku a nechá se odvézt někam dale­ko, kde ji ovšem útoč­ník dostih­ne během něko­li­ka málo minut), nehle­dě na to, že Cecilia oprav­du nedě­lá nic moc pro­to, aby jí ostat­ní tu his­tor­ku o nevi­di­tel­ném a údaj­ně neze­snu­lém muži uvě­ři­li.

Neviditelný (The Invisible Man) – Recenze

Na film Upgrade si prav­dě­po­dob­ně lec­kdo vzpo­me­ne i při spo­ra­dic­kých akč­ních scé­nách, po nichž sní­mek Neviditelný již poně­kud pře­sta­ne klást důraz na psy­cho­lo­gii postav a jejich tonu­tí v bez­vý­chod­né situ­a­ci a sta­ne se o dost béč­ko­věj­ším thrille­rem plným zvra­tů, jež sice dost mož­ná vrha­jí tro­chu svět­la na někte­ré nejas­nos­ti, nicmé­ně i tak film nijak neroz­krý­vá, co se vlast­ně celou dobu v pří­bě­hu dělo a divák si to musí domys­let sám, bez ohle­du na to, jest­li mu to bude dávat smy­sl nebo ne (včet­ně toho, kolik nevi­di­tel­ných oble­ků je vlast­ně ve hře, po jakých tra­jek­to­ri­ích se Adrian po celý čas pohy­bo­val a jest­li se váž­ně kaž­dý den vra­cel k sobě domů nakr­mit své­ho psa).

Komorní napí­na­vé tápá­ní v nejis­to­tě a pro­sto­ru po nevi­di­tel­ném nepří­te­li kaž­do­pád­ně sním­ku slu­ší o dost víc než mír­ně pře­kom­bi­no­va­né finá­le a slo­ži­té osno­vá­ní plá­nů, k nimž se hrdin­ka v závě­ru zne­na­dá­ní uchý­lí. I přes herec­ké výko­ny a skvě­le navo­ze­nou atmo­sfé­ru může něko­mu vadit i pří­liš pozvol­né tem­po mno­hých scén, sou­vi­se­jí­cí mož­ná i s cel­ko­vou laci­nos­tí fil­mu. Na dru­hou stra­nu, s vědo­mím toho, že roz­po­čet Neviditelného byl pou­ze 7 mili­o­nů dola­rů, by sko­ro stá­lo smek­nout klo­bouk za to, že Leigh Whannell doká­zat před­vést za tak málo pro­střed­ků tolik půso­bi­vé muzi­ky.


Podívejte se na hodnocení Neviditelný na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […] Posted in Speciály
  • Jarmark marnosti - recenze27. srpna 2005 Jarmark marnosti - recenze   Nový film Miry Nairové je historické melodrama z 19. století odehrávající se převážně v Anglii v období napoleonských válek. Je natočen na námět románu Trh marnosti od Williama Makepeace […] Posted in Filmové recenze
  • Uncharted: Tom Holland mapuje dobrodružství na Playstationu9. února 2022 Uncharted: Tom Holland mapuje dobrodružství na Playstationu Tom Holland a Mark Wahlberg hrají lovce pokladů, kteří se vydávají na cestu za ztracenou flotilou španělského zlata ve filmu Uncharted, nové adaptaci populární videoherní série exkluzivně […] Posted in Filmové recenze
  • Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50%13. května 2015 Je prostě báječná (She´s Funny That Way) – Recenze – 50% Na americké komedii Je prostě báječná je nejzajímavější to, jak zcela otevřeně a přiznaně hlásá, že se snaží napodobit styl komedií, které se v Hollywoodu natáčely v jeho Zlaté éře, tedy […] Posted in Filmové recenze
  • Don't Look in the Basement (1973)1. ledna 2013 Don't Look in the Basement (1973) Děsivé tajemství netradičního blázince pomalu vypluje napovrch a změní toto místo na krvavý ústav hrůzy. Charllote přijíždí do léčebné kliniky doktora Stephense, aby zde nastoupila […] Posted in Horory
  • Xénia vs Veve! | Survivor CZ&SK12. února 2022 Xénia vs Veve! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Nejsme děti ráje13. prosince 2019 Nejsme děti ráje Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano…6. ledna 2005 Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano… Pokud to (velkou náhodou) nevíte, tak Resident Evil: Apocalypse, je pokračováním filmu Resident Evil. Ten se dá určitě označit za povedený a mezi tituly inspirované počítačovými hrami […] Posted in Filmové recenze
  • Sean Connery slaví 3x30 let.24. srpna 2020 Sean Connery slaví 3x30 let. Před dávnými časy, kdy ještě byla prohibice, Ford vyráběl auta pro veřejnost a byla světová krize, se narodil nejslavnější Skot, který kdy vstoupil do amerických filmů. Když před dlouhými […] Posted in Profily osob
  • Hubert a Staller5. ledna 2017 Hubert a Staller Viděl jsem jen pár dílů, často ani ne od začátku, a ocenit mohu snad jen těch pár humorných hlášek. Podprůměr i na Dojčlant, druhý den už ani nevím, jakou to mělo zápletku. Utkvěl mi v […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42111 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72262 KB. | 18.05.2024 - 08:43:30