Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > To | IT (70%)

To | IT (70%)

rp IT TSR 0002.jpg
rp IT TSR 0002.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Nejsem úpl­ně fanouš­kem horo­rů, pře­de­vším pak pro­duk­ce z posled­ních let, kde je jen málo ori­gi­nál­ních nápa­dů a téměř vše je jen oži­vo­vá­ní sta­rých klišé a rema­ky kdy­si popu­lár­ních zna­ček. Jeden z nich ovšem už od začát­ku vyvo­lá­val zájem nejed­no­ho horo­ro­vé­ho skep­ti­ka. Tím je rema­ke sním­ku To na moti­vy kni­hy Stephena Kinga. Původní tele­viz­ní film udě­lal z Tima Curryho legen­du a spous­ta lidí má dodnes také díky tomu­to sním­ku strach z klau­nů. Nyní však při­o­chá­zí nová ver­ze, kte­rou dlou­hou dobu při­pra­vo­val reži­sér Temného pří­pa­du Cary Joji Fukunaga aby ji pak na povel dostal tvůr­ce horo­ru Mama Andy Muschietti, od kte­ré se čeka­ly vel­ké věci. Naplnila tahle horo­ro­vá novin­ka svůj poten­ci­ál?  

Bill (Jaeden Lieberher) se ješ­tě stá­le nepře­ne­sl přes ztrá­tu své­ho mlad­ší­ho bra­t­ra. Ten za záhad­ných okol­nos­tí před nece­lým rokem zmi­zel a všich­ni už pát­rá­ní po něm vzda­li s tím, že je po smr­ti. Ne však Bill. Ten, pře­svěd­če­ný o tom, že se děje v oko­lí měs­teč­ka Derry něco neka­lé­ho, má i přes léto v plá­nu pát­rat po kana­li­za­cích a tune­lech v oko­lí po svém zmi­ze­lém bra­t­ro­vi. Vše ovšem dostá­vá úpl­ně jiný roz­měr v momen­tě, kdy se začnou v oko­lí ztrá­cet dal­ší děti a nikdo nemů­že záha­dě při­jít na kloub. Když se však Bill a jeho kama­rá­di vydá­va­jí zno­vu o let­ních prázd­ni­nách do hlu­bin měst­ské­ho pod­ze­mí, zje­ví se jim popr­vé tan­čí­cí klaun Pennywise (Bill Skarsgård)...
Upřímně? Hned ze začát­ku musím říci, že jsem po tom všem hum­bu­ku kolem asi čekal více. To ovšem nezna­me­ná, že by rema­ke To byl špat­ný film. To ani v nejmen­ším, jen to není jed­no­du­še tak děsi­vé a stra­ši­del­né, jak by se vás asi tvůr­ci sna­ži­li pře­svěd­čit. Nová ver­ze To je totiž hod­ně zvrá­ce­ný a mís­ty hod­ně nepří­jem­ný (v dob­rém slo­va smys­lu) film, kte­rý sice pár leka­ček a horo­ro­vých momen­tů v sobě má, v jádru se ovšem jed­ná o film s horo­ro­vý­mi prv­ky, spí­še než o horor samot­ný. Někde jsem viděl při­rov­ná­ní k celo­ve­čer­ní ver­zi seri­á­lu Stranger Things, kte­ré k fil­mu pad­ne jak vyši­té. To samo­zřej­mě není ani v nejmen­ším nega­ti­vum, od děsi­vé­ho horo­ru by ovšem člo­věk čekal tro­chu něco jiné­ho. V důsled­ku toho tedy dostá­va­jí samot­né posta­vy dale­ko více pro­sto­ru a samot­ný vraž­dí­cí děsi­vý klaun tak má v rám­ci dvou hodin pře­kva­pi­vě málo pro­sto­ru. I na tom málu ovšem zvlá­dá Bill Skarsgård pře­svěd­čit a ti méně otr­lej­ší budou míét beze­spo­ru krás­ně při­ži­ve­nou fóbii z klau­nů. Nepřišlo mi ovšem, že by film zvlá­dal onu fóbii svo­jí „hrů­zostraš­nos­tí“ vyvo­lat.     
V momen­tě, kdy se ovšem smí­ří­te, že tohle až tak horo­ro­vé vlast­ně nebu­de, vás v kině při­ví­tá poměr­ně zábav­ný film o par­tě mla­distvých out­si­de­rů, z nichž pře­kva­pi­vě kaž­dý má dosta­tek pro­sto­ru pro vlast­ní roz­voj. Už dlou­ho se mi nesta­lo, že bych ve fil­mu viděl toli­ka člen­nou sku­pi­nu lidí, z nichž kaž­dý je takhle dob­ře roz­ve­den do detai­lu v rám­ci jed­no­ho fil­mu. To sice s sebou nese men­ší nedo­stat­ky v dru­hé půli pře­de­vším, kde někte­ré scé­ny půso­bí naho­di­le a jak­si mimo děj (spí­še samo­ú­čel­né než pří­nos­né pro roz­voj děje), přes­to to v cel­ku drží, i přes rela­tiv­ně jed­no­du­chou hlav­ní lin­ku, cel­kem pře­kva­pi­vě pohro­ma­dě.  

Naštěstí to, v čem film exce­lu­je, je jeho audi­o­vi­zu­ál­ní zpra­co­vá­ní. Byť totiž v něko­li­ka scé­nách jde digi­tál­ní poza­dí za her­ci mož­ná až tro­chu nepří­jem­ně moc vidět, po vět­ši­nu času je vizu­ál­ní strán­ka špič­ko­vá a dává vzpo­me­nout na horo­ry let dáv­no minu­lých. Film se naštěs­tí nesna­ží o laci­né skrý­vá­ní v tem­no­tě ale divák má celou dobu pře­hled co a kde se na plát­ně děje. Kamera Junga Jung-hoona jako­by vyvo­lá­va­la už jen svou hra­vos­tí sama o sobě vlnu nos­tal­gie. Přičtěte si k tomu nápa­di­tou a nesmír­ně pasu­jí­cí hudeb­ní kuli­su od Benjamina Wallfische a máte veli­ce pří­jem­ný nos­tal­gic­ký koktejl, kte­rý roz­hod­ně mezi sou­čas­ný­mi horo­ry neza­pad­ne. 
Co tedy na adre­su rema­ku To říci závě­rem? Nečekejte kdo­ví­jak děsi­vý sní­mek, kte­rý by vás odsta­vil na hodi­ny od sku­teč­né­ho svě­ta.  Na dru­hou stra­nu i přes své nedo­stat­ky film má jas­nou vizi toho, co chce divá­kům před­vést a toho se drží od začát­ku až do kon­ce. Se super­la­ti­vy bych v tom­to pří­pa­dě asi šet­řil, což ovšem nezna­me­ná, že by se jed­na­lo o špat­ný film, to ani v nejmen­ším. Hrdinové jsou sym­paťá­ci, kte­rým bude­te fan­dit a zápo­rá­ci jsou dosta­teč­ně nekom­pro­mis­ní a děsi­ví na to, abys­te se báli o jejich osud.  
    
Byť ne tak děsi­vé, jak by se asi čeka­lo, rema­ke To má beze­spo­ru své momen­ty. Parádně obsa­ze­ní a zahra­ní hrdi­no­vé, skvě­lý byť tro­chu upo­za­dě­ný Skarsgård a audi­o­vi­zu­ál­ní zpra­co­vá­ní, kte­ré ostat­ní mohou jen závi­dět. Superlativy bych šet­řil, přes­to se ovšem jed­ná o podí­va­nou, kte­rá si vaši pozor­nost roz­hod­ně zaslou­ží a při­ho­dí i něco navrch. 
20% Horor
30% Děsivé dob­ro­druž­ství

50% Stranger Things 

To
(It, It: Part 1 - The Losers“ Club)
Drama / Horor / Thriller
USA, 2017, 135 min

Režie: Andy Muschietti
Předloha: Stephen King (kni­ha)
Scénář: Cary Fukunaga, Chase Palmer, David Kajganich
Kamera: Jung-hoon Jung
Hudba: Benjamin Wallfisch
Hrají: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Jack Dylan Grazer, Chosen Jacobs, Wyatt Oleff, Javier Botet, Owen Teague, Steven Williams, Nicholas Hamilton, Megan Charpentier, Stephen Bogaert, Ari Cohen, Cyndy Day, David Katzenberg, Pip Dwyer, Logan Thompson, Jackson Robert Scott, Jake Sim, Anthony Ulc, Stuart Hughes, Edie Inksetter, Geoffrey Pounsett
Producenti: Seth Grahame-Smith, David Katzenberg, Roy Lee, Dan Lin, Barbara Muschietti
Střih: Jason Ballantine
Scénografie: Claude Paré
Kostýmy: Janie Bryant

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 07.09.2017 Vertical Ent.
Slovensko V kinech od: 07.09.2017 Continental
USA V kinech od: 08.09.2017 Warner Bros. US

https://www.csfd.cz/film/277943-to/
http://www.imdb.com/title/tt1396484/


Podívejte se na hodnocení To na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Liška Šiška v cukrárně20. prosince 2022 Liška Šiška v cukrárně Každé dítě miluje cukrárny a my dospělí se vymlouváme na to, že tam chodíme jen kvůli našim nejmenším, ale přiznejme si, že málokdo z nás odolá, když před sebou vidí vitrínu plnou laskonek […] Posted in Recenze knih
  • HALINA PAWLOWSKÁ: CESTA ZA LÁSKOU - 85%26. listopadu 2016 HALINA PAWLOWSKÁ: CESTA ZA LÁSKOU - 85% Láska prochází žaludkem, říká známé přísloví. Snad právě proto oblíbená autorka spojila vyprávění o lásce se zajímavými regionálními recepty. Prostřednictvím 20 krátkých povídek zavítáme […] Posted in Recenze knih
  • Row, The (2018)28. prosince 2023 Row, The (2018)   Další sesterstvo s ponurou minulostí a vrahem, který nezapomíná a touží po krvavé odplatě… Detektiv Cole z oddělení vražd právě přivezl svou […] Posted in Horory
  • Dámský gambit (2020) (seriál)12. listopadu 2020 Dámský gambit (2020) (seriál) Dámský Gambit/Drama/Šachy. Hmm odpudivější nálepku pro Film/Seriál snad neznám a o to víc jsem překvapen ba až šokovan jak skvělý Dámský Gambit nakonec je a to především díky odzbrojující […] Posted in Krátké recenze
  • Rozhovory 56. Zlín Film Festival - Dušan Klein a Filip Antonio - Jak básníci čekají na zázrak15. dubna 2018 Rozhovory 56. Zlín Film Festival - Dušan Klein a Filip Antonio - Jak básníci čekají na zázrak Posted in Videa
  • Zapečené brambory s lilkem a rajčaty. Neodoláte!30. dubna 2017 Zapečené brambory s lilkem a rajčaty. Neodoláte! Zapečené brambory s lilkem a rajčaty jsou jedno z mých nejoblíbenějších jídel. Zdravé, lehké, jednoduché. Nejlépe se jídlo hodí do jara a léta, ale v dnešní době, kdy si ingredience můžeme […] Posted in Domácí rady
  • Decoys (2004)29. března 2016 Decoys (2004) Zamilovat se do těchto dívek je životu nebezpečné! Zvláště když vás s nimi čeká spíše mrazivá vášeň, nežli ta planoucí… Dva kamarádi Luke a Roger nedávno nastoupili do […] Posted in Horory
  • RECENZE – Stříbrná křídla22. ledna 2021 RECENZE – Stříbrná křídla Autorka: Camilla LäckbergPřeklad: Martin SeverýnNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2020Počet stran: 376ISBN: 978-80-7625-366-7Anotace:Pokračování úspěšného románu Zlatá klec, […] Posted in Recenze knih
  • Image610. listopadu 2004 Recenze: Svět zítřka - Star Wars ze 30. let Kenny Conran debutoval a natočil takový další díl Star Wars, neboli Hvězdných válek. Nevybral si ale dalekou galaxii a kdysi dávno, ale vybral si Zemi a čas po první světové válce, kdy […] Posted in Filmové recenze
  • West Side Story22. prosince 2021 West Side Story U West Side Story asi nejde ani tak o příběh, který je všeobecně známý, jako o zpracování a inovativost. A tato verze je zpracovaná velice zdařile, hned po několika stránkách. Zaprvé to je […] Posted in Krátké recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33181 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72137 KB. | 22.04.2024 - 15:29:49