Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)

John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)

Wick2
Wick2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bylo, neby­lo.. za deva­te­ro řeka­mi a hora­mi.. áále pen­drek! Víte vy co? Když se vám jas­ně řek­ne, abys­te nena­sí­ra­li furt „Džonyho Strašáka“ Wicka, tak se asi moc dob­ře ví, proč se vám to říká, nebo jste se snad nepo­u­či­li v jed­nič­ce? „o)

Stručně z děje:

Chudák Džony už si mys­lel, že bude v důcho­du krmit něja­ké ty labu­tě (a pak je nechá vychy­tá­vat tím svým stat­ným psé­čis­kem), jen­že zas si jeden blb uma­nul, že mu Džony dlu­ží služ­bu a ne a ne ho nechat na poko­ji. Takže milý Džony sice zabe­to­no­val bou­chač­ky a zabi­jác­ké „Krugerendy“ ve skle­pě, kde má ten svůj „řbi­tov zví­řá­tek a jiných legrá­cek“, jen­že stej­ně je nevy­bí­ra­vým způ­so­bem donu­cen zno­vu „pra­co­vat“.

A ta „prá­ce“ - to je vám, moji milí, tako­vý zabi­jác­ký balet - radost se dívat. Nádherné a lad­né zabi­jác­ké vychy­táv­ky. Džony je samo­zřej­mě nesmr­tel­ný a kosí jed­no­ho chcí­pá­ka za dru­hým tako­vou rych­los­tí, že být to ve hře Unreal Tournament, tak by sly­šel pořád „Monster Kill“. Myslím, že toho­hle Džonyho poslat na blbeč­ky z „dae­sh“, tak budou ješ­tě ten den hle­dat azyl v OSN. Teda těch pár, co by to pře­ži­lo (a ano, to sem nepat­ří, ale víte, když já nemohl jinak, no..)

Po celou dobu sle­do­vá­ní téhle lad­né akč­ní nád­he­ry, kdy se růz­ní bláz­ni jenom hrnou pod ruky Džonyho, aby spo­ko­je­ně chcíp­li díky jeho vychy­táv­kám, jsem tro­chu zavzpo­mí­nal na doby, kdy dáv­ní reko­vé, jako Arnie, Sly, Chuck a dal­ší, nemi­lo­srd­ně topor­ně kosi­li hor­dy nepřá­tel a musel jsem uznat, že cho­re­o­gra­fie akč­ních scén je oprav­du o něko­lik leve­lů výš. Občas to sice tro­chu vypa­da­lo jako instruk­táž­ní video pro A-tým a spe­ci­ál­ní jed­not­ku a za někte­ré doslo­va chi­rur­gic­ky pre­ciz­ní tre­fy by se nemu­sel sty­dět ani ten nej­lep­ší stře­lec na svě­tě (mimo­cho­dem - když už máte nůž zara­že­ný přes­ně v aor­tě, tak si ho sami nikdy nevy­ta­huj­te, jinak vykr­vá­cí­te a umře­te. To vám radí Džony z pro­fe­si­o­nál­ní zdvo­ři­los­ti „o)

Akční balet na jed­né stra­ně je tro­šič­ku deho­ne­sto­va­ný občas­nou absur­di­tou někte­rých „padou­chů“, kte­ří se na Džonyho hrnou zce­la bez roz­mys­lu, jen aby ho dosta­li za kaž­dou cenu. Také nesmr­tel­nost Džonyho mě při­ved­la k jed­né kon­spi­rač­ce - že Džony je nej­spíš báj­ný Herkules, kte­rý se zno­vu naro­dil do Džonyho podo­by a mís­to sva­lů zís­kal cit pro lad­né zabí­je­ní pomo­cí vět­ši­ny pal­ných zbra­ní a také má urči­tě v těle Adamantium, pro­to­že ty krko­lom­né něko­li­ka­ná­sob­né pády a kutá­le­ní se po scho­dech, kdy by nor­mál­ní smr­tel­ník byl oka­mži­tě ochr­nu­tý a měl pře­ra­že­nou páteř - tak tohle ten Džony „Herkules“ dává s napros­tým kli­dem, včet­ně dal­ších legrá­cek, jako je tře­ba.. (víte co? Nebudu furt spo­i­le­ro­vat, jo?)

Závěr:

Pokud máte rádi akč­ní fil­my - mys­lím, že uvi­dí­te jeden z akč­ních hitů sezó­ny. Pokud chce­te hrát „kán­trstrajk“ a nebo COD - je to pro vás skvě­lé instruk­táž­ní a „nabu­zo­va­cí“ video. Pokud chce­te vědět, jak to dopad­ne, když zabi­já­ka nene­chá­te ode­jít do důcho­du - mrk­ně­te, jak se umí Džony řád­ně nasrat. Jednoznačně super akč­ňák a těším se na troj­ku.

  • Celkové hod­no­ce­ní 85%
  • Děj - dělá­te si sran­du? Jasně, že na děj se tady moc nehra­je. Je to pře­ce akč­ní balet. Ovšem i děj přes své nelo­gič­nos­ti hod­no­tím tak na 50% a když vylo­že­ně vypne­te mozek, bude­te spo­ko­je­ni i dějo­vě.
  • Vizuální strán­ka - 85%
  • Herci - 80%
  • Napětí - 85%
  • Zvuk - 80%
  • Bojová cho­re­o­gra­fie - 95% (váž­ně se bude­te skvě­le bavit a fakt si to uži­je­te, neke­cám!)

Přece jen tro­cha spo­i­le­ro­vá­ní na konec - chudák Džony.. Teď po něm jdou všich­ni a jsem zvě­da­vý, jak to příš­tě zvlád­ne. Ale jen tak mezi námi - kdy­by mě někdo nasí­ral stej­ně, jako jeho ten debil v tom hote­lu, tak bych mu tu kebu­li vytunil olo­vem taky „o)


Podívejte se na hodnocení John Wick 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17876 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71998 KB. | 22.02.2024 - 02:55:55