Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti | Batman v Superman: Dawn of Justice [50%]

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti | Batman v Superman: Dawn of Justice [50%]

rp BVS 20305.jpg
rp BVS 20305.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Filmová udá­lost roku je tady. Jistě, dalo by se pole­mi­zo­vat, že tím by se dal ozna­čit i sou­boj Captaina a Iron Mana, kte­rý nás čeká zane­dlou­ho, nicmé­ně v hla­vě vět­ši­ny lidí se spí­še zra­ky upí­na­jí smě­rem celo­svě­to­vě zná­mých veli­ká­nů, kte­ří fil­mo­vé plát­no obý­va­jí pod­stat­ně déle, než kole­go­vé od Marvelu. Řeč je samo­zřej­mě o prv­ní fil­mo­vé adap­ta­ci, ve kte­ré pomě­ří své síly muž z oce­li a neto­pý­ří muž z Gothamu. Tahle oče­ká­va­ná komik­so­vá podí­va­ná dneš­ním dnem vstu­pu­je do kin a čeka­jí se od ní vel­ké věci. Daří se poten­ci­ál lát­ky, kte­rá znač­nou část inspi­ra­ce bere v legen­dár­ním Návratu tem­né­ho rytí­ře, zužit­ko­vat napl­no, nebo se reži­sé­ru Zacku Snyderovi nepo­da­ři­lo pře­ko­nat roz­pa­ky z toho­to gla­di­á­tor­ské­ho zápa­su, kte­rý vypa­dal roz­to­div­ně už od prv­ních zábě­rů? Tak či onak, na tenhle film jen tak neza­po­me­ne­te. 

Superman (Henry Cavill) při svém sou­bo­ji s gene­rá­lem Zodem zni­čil znač­nou část měs­ta Metropolis, což si vyžá­da­lo mno­ho obě­tí. Své zná­mé v ten osud­ný den ztra­til také Bruce Wayne (Ben Affleck), kte­rý před lety potí­ral zlo­čin v sou­sed­ním Gothamu coby mas­ko­va­ný Batman. A prá­vě Supermanovo jed­ná­ní v stár­nou­cím mili­ar­dá­ři vyvo­lá potře­bu konat a tak oprá­ší svůj pře­vlek a vydá­vá se po sto­pě zbra­ně, kte­rá mu může pomoct v pří­pad­ném boji s nej­slav­něj­ším mimo­zemš­ťa­nem. Na tuto zbraň má ovšem zálusk i někdo jiný... 

Já chtěl, váž­ně jsem chtěl tomuhle sním­ku fan­dit. Dokonce jsem sle­vil před pro­jek­cí své náro­ky na to, co vlast­ně v kině chci dostat. Přeci jen to není jen o mě ale o všech fanouš­cích a vku­sy tisí­ců lidí se mohou lišit. Nicméně i přes­to je tenhle film jis­tým vlh­kým snem mno­ha komik­so­vých fanouš­ků a pro jiné je to spo­je­ní dvou nej­slav­něj­ších komik­so­vě fil­mo­vých hrdi­nů, kte­ré zná celá pla­ne­ta. A to spo­lu nese jis­tá oče­ká­vá­ní na úro­veň, s jakou by se podob­ná pro­duk­ce, zvláš­tě když je cíle­ná jako pří­má kon­ku­ren­ce stá­le ros­tou­cí­mu Marvelu, měla v kinech pre­zen­to­vat. I pokud však bude­te k novin­ce Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti při­stu­po­vat s čis­tým ští­tem, jed­no je nad slun­ce jas­né. Namísto nastar­to­vá­ní dal­ší­ho fil­mo­vé­ho vesmí­ru tou správ­nou ces­tou je nový film Zacka Snydera spí­še kro­kem zpět, kte­rý může doce­la snad­no zkom­pli­ko­vat růst toho­to uni­ver­za. 
Snyder totiž po rela­tiv­ně cíle­vě­do­mém a pří­mo­čarém Muži z oce­li (kte­rý mimo jiné prá­vě z toho­to důvo­du mno­ho lidí odsu­zo­va­lo) roze­hrá­vá par­tii na dale­ko vět­ším pro­sto­ru. Chce toho zkrát­ka mít ve svém fil­mu hod­ně a při­tom jed­ním vrzem nastar­to­vat celý fil­mo­vý vesmír od DC. To se mu ale moc ve výsled­ku neda­ří a film samot­ný nena­bí­zí moc toho, co by jej z těch­to pře­šla­pů doká­za­lo vyse­kat. 
Po rela­tiv­ně sviž­né ale­spoň do znač­né míry fun­gu­jí­cí úvod­ní hodin­ce, kde se spí­še film zamě­řu­je na civil­ní pro­blémy, spí­še než na glo­bál­ní hroz­by v celo­svě­to­vém měřít­ku, se totiž začne Snyderovi film nesku­teč­ně dro­lit pod ruka­ma. Míra zábě­ru témat, jakou hod­lá fil­mem pokrýt totiž nedo­ká­že jed­not­li­vé hrdi­ny udr­žet pohro­ma­dě a vel­ká část z nich se mění v pro­s­to­du­ché figur­ky, plní­cí naiv­ně svo­ji roli bez jaké­ho­ko­liv dal­ší­ho pro­sto­ru či úlo­hy. Nejhorší pak na tom je to, že podob­ný osud potká i samot­né­ho Supermana, kte­rý se ve fil­mu více­mé­ně jen něko­li­krát mih­ne a spí­še než plno­hod­not­nou posta­vu ve fil­mu při­po­mí­ná spí­še sekun­dár­ní­ho hyba­te­le pří­bě­hu, kte­rý je ve fil­mu vlast­ně jen pro to, aby se ostat­ní měli o čem dvě a půl hodi­ny bavit. Navíc výkon Cavilla v této roli pře­kra­ču­je v závě­ru hra­ni­ci únos­nos­ti a stá­vá se mís­ty až otrav­ným. Zkrátka o tomhle Superman tak úpl­ně není... 
Ale to je jako háze­ní hra­chu o beto­no­vou zeď. Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti zachá­zí se svý­mi hrdi­ny jako s plyt­ký­mi figur­ka­mi bez hloub­ky, kde veš­ke­ré sna­hy vybo­čo­vat půso­bí nesku­teč­ně umě­le a hlou­pě. Což jen pod­tr­hu­je před­sta­vo­vač­ka všech zby­lých čle­nů Justice League, kte­rá pat­ří suve­rén­ně k tomu nej­hor­ší­mu co tahle předra­že­ná hloupost divá­kům v kině nabíd­ne. Nejdůležitější ovšem je, že celý film táh­ne ke dnu roz­to­div­ně prken­ný scé­nář, kte­rý svo­jí sna­hou o dospě­lost, váž­nost a seri­oz­nost témat půso­bí spí­še humor­ně, než že by byl zají­ma­vý. Postavy a jejich pro­blémy jsou vám více­mé­ně šumák a když už vás zaujmou, je to spí­še v tom nega­tiv­ním slo­va smys­lu. Viz nesku­teč­ně na ner­vy jdou­cí Jesse Eisenberg v podiv­ně pře­pra­co­va­né podo­bě hlav­ní neme­sis muže zítř­ka. V otrav­nos­ti mu nicmé­ně zdat­ně sekun­du­je i tře­ba Holly Hunter. Naopak pro sebe si film kra­de Ben Affleck, kte­ré­ho skvě­lé­ho Batmana limi­tu­je pou­ze špat­ný scé­nář Chrise TerriaDavida S. Goyera, kte­rý jeho poje­tí role nedá­vá plný pro­stor. Není ovšem pochyb o tom, že dostane-li jeho sólov­ku sce­náris­tic­ky na sta­rost někdo schop­ný, uvi­dí­me od této ver­ze posta­vy ješ­tě vel­ké věci.          
Co je ovšem hlav­ní pro­blém fil­mu je jeho zby­teč­nost a otrav­nost. Zack Snyder se roz­ho­dl napě­cho­vat do dvou a půl hodi­ny oprav­du mno­ho, nicmé­ně spí­še než jeho nápa­di­tí Watchmeni se zde opa­ku­je situ­a­ce se sním­kem Sucker Punch. V momen­tě kdy se akce roz­je­de ve vět­ším (mimo Batmanovy sólo akce s pár padou­chy), pro­mě­ní se s těží fun­gu­jí­cí komik­sov­ka v digi­tál­ní bor­del, kte­rý pře­de­vším v závě­reč­né čás­ti má do pře­hled­nos­ti hod­ně dale­ko. To co vizu­ál­ně vypa­da­lo ve fil­mu sluš­ně je zahná­no do extré­mu tako­vým způ­so­bem, že to až otra­vu­je, všech­no bou­chá, hla­si­tě explo­du­je a bli­ká a divák se necí­tí úpl­ně dob­ře, pro­to­že ho to ve výsled­ku vlast­ně moc nako­nec ani neza­jí­má. V závě­ru pak k not­né­mu pomr­ká­vá­ní v prů­bě­hu celé­ho fil­mu při­da­jí tvůr­ci ote­vře­né dve­ře pro dal­ší pokra­čo­vá­ní jak vra­ta do stodo­ly a jde­me na titul­ky.   
Podivné je to ve výsled­ku vlast­ně ve všem a hudeb­ní strán­ka není roz­hod­ně vyjím­kou. I když totiž nemá být ten­to film přímým pokra­čo­vá­ním Muže z oce­li ani nola­no­vy tri­lo­gie o Batmanovi, nebrá­ní to Hansi Zimmerovi recyklo­vat sta­ré nápa­dy a moti­vy, v pří­pa­dě Supermanových par­tů pak téměř beze změ­ny. Jistě u Batmana mu u toho pomá­há Tom Holkenborg, nic pře­vrat­né­ho či nové­ho radě­ji neče­kej­te. Potěší tak ve výsled­ku snad jen motiv Wonder Woman, kte­rý se závě­rem fil­mu při­ne­se do depre­siv­ní smě­si důvěr­ně zná­mé­ho ale­spoň tro­chu čer­stvé­ho vzdu­chu, tak­že výsled­ný mix není tak vylo­že­ně tra­gic­ký jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát.
A to je bohu­žel tak asi všech­no. Čekáte-li od Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti vel­ké věci, čeká­te nej­spí­še mar­ně. Místo prvotříd­ní­ho klá­ní dvou nej­zná­měj­ších hrdi­nů, jehož výsled­kem bude vytvo­ře­ní prvotříd­ní­ho super­hr­din­ské­ho týmu, vás čeká v kině dvou­ho­di­no­vé plá­cá­ní na mís­tě,  v důvěr­ně zná­mých tem­ných, suro­vých a mož­ná až pře­hna­ně váž­ných kuli­sách moder­ních komu­ik­so­vých adap­ta­cí, zakon­če­né půl­ho­di­no­vým digi­tál­ním maglaj­zem, kte­rý nábo­jem, napě­tím a pře­hled­nos­tí zamr­zl někde na úrov­ni komik­so­vek deva­de­sá­tých let. Zkrátka vizit­ka nepří­liš vhod­ná pro to, co měla být komik­so­vá udá­lost posled­ních let. Pokud tohle měla být ode­zva DC Comics na kon­ku­ren­ci, pak není divu, že je kon­ku­ren­ce někde úpl­ně jin­de. Chyba jed­no­du­še není na vašem při­jí­ma­či. 

Batman v Supermanovi: Úsvit prů­měr­nos­ti a zby­teč­nos­ti. Zack Snyder nato­čil za nesku­teč­né pení­ze nesku­teč­ný film. Jen ne asi tako­vý, jak mno­ho fanouš­ků dou­fa­lo. Z toho­hle klá­ní svě­tozná­mých komik­so­vých hrdi­nů se nako­nec v kině sta­la digi­tál­ní fraš­ka, kte­rá se sna­ží být o toli­ka věcech, až vlast­ně není o ničem. Znásilňování komik­so­vých před­loh, káno­nu a zaha­lo­vá­ní vše­ho do obla­ku odpor­né­ho digi­tál­ní­ho balas­tu, to jsou jen někte­ré z věcí, díky kte­rým vám zůsta­ne BvS v hla­vě ješ­tě něja­kou dobu. Jediným vítě­zem z toho vše­ho je tak nako­nec snad jen Ben Affleck, jehož Batman by v schop­něj­ších rukou mohl být zatra­ce­ně zají­ma­vá vari­an­ta této posta­vy. Takhle ale ne. Dvě a půl hodi­ny otrav­ných postav, postup­ně se hrou­tí­cí atmo­sfé­ry, něko­li­ka vylo­že­ně špat­ných momen­tů a to vše jen pro­to, abys­te si u pře­pá­le­né­ho závě­ru moh­li říci, že ten začá­tek vlast­ně tak špat­ný ve svět­le toho vše­ho nebyl. Pokud vám tohle sta­čí od něče­ho, co mělo všech­ny před­po­kla­dy pro­to, být nej­zá­sad­něj­ší komiksár­nou za dlou­hé roky, tak smě­le do toho. 

Více na Kritiky.cz
Natalie Portmanová Natalie Portmanová[1][2][3][4][5][6][7] (též se v češtině používá Natalie Portman, hebrejsk...
Novou hru od Hidea Kojimy by mohl vydat exkluzivně Xbox. V těchto dnech údajně probíhají jednání o exkluzivním partnerství. Novou hru od Hidea Kojimy by mohl vydat exkluzivně Xbox. V těchto dnech údajně probíhají jedn...
Pořád jsem to já - Obsah/O filmu - slovy režiséra ...
Dnes neumírej - Poslední Bond Pierce Brosnana James Bond (Pierce Brosnan) se po 14 měsících v zajetí v Jižní Koreji dostává na svobodu. Sp...
Jak vycvičit draka 3 (How to Train Your Dragon: The Hidden World) – Recenze – 70% Do třetice všeho dobrého. Mladého vikingského náčelníka Škyťáka a jeho vesnici stále ohr...

20% Akce

20% Digitální bor­del

20% Prázdné posta­vy

20% Dva nej­slav­něj­ší super­hr­di­no­vé 

20% Scenáristická mizé­rie 

Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti
(Batman v Superman: Dawn of Justice, Batman vs. Superman: Úsvit spra­vod­li­vos­ti)
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2016, 151 min

Režie: Zack Snyder
Předloha: Jerry Siegel (komiks), Joe Shuster (komiks), Bob Kane (komiks), Bill Finger (komiks)
Scénář: Chris Terrio, David S. Goyer
Kamera: Larry Fong
Hudba: Hans Zimmer, Junkie XL
Hrají: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter, Gal Gadot, Tao Okamoto, Ray Fisher, Jason Momoa, Jena Malone, Ezra Miller, Scoot McNairy, Bailey Chase, Callan Mulvey, Michael Cassidy, Christina Wren, Harry Lennix, Dan Amboyer, Nicole Forester, Sammi Rotibi, Ele Bardha, Brian Boland, Rebecca Buller, Gordon Michaels, Jalene Mack, Jay Adams, Joe Cipriano, Marko Caka, Sal Lopez, Michael Shannon, Will Blagrove, Abigail Kuklis, Walbert Beltran, Harley Wallen, Jeffrey Dean Morgan

Kostýmy: Michael Wilkinson

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 24.03.2016 Freeman Ent.
Slovensko V kinech od: 24.03.2016 Continental
USA V kinech od: 25.03.2016 Warner Bros. US


http://www.csfd.cz/film/344871-batman-v-superman-usvit-spravedlnosti/
http://www.imdb.com/title/tt2975590/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27459 s | počet dotazů: 266 | paměť: 69875 KB. | 05.12.2023 - 12:14:51