Kritiky.cz > Recenze knih > Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková

Ruské byliny A1/A2: Jana Hrčková

stažený soubor
stažený soubor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak nej­lé­pe se nau­čit cizí jazyk a ide­ál­ně i zábav­nou for­mou? Tuto otáz­ku si kla­de snad kaž­dý, kdo se k tomu­to kro­ku chys­tá. Jednu z mož­nos­tí nabí­zí čet­ba knih v ori­gi­ná­le. Asi si hned řek­ne­te, že na to musí­te být pokro­či­lí, abys­te byli schop­nos­ti pře­číst kníž­ku v cizím jazy­ce. Úplně to tak není, jak vás pře­svěd­čí prá­vě kníž­ka od Jany Hrčkové – Ruské byli­ny, urče­ná pří­mo začá­teč­ní­kům.

Ruské byli­ny - jis­tě jste všich­ni tato dvě slo­va zaslech­li při výu­ce čes­ké­ho jazy­ka v době škol­ních let. Pokud tápe­te, co rus­ké byli­ny jsou, pro při­po­me­nu­tí uvá­dím, že jde o žánr rus­kých epic­kých hrdin­ských bás­ní. Ze začát­ku se šíři­ly úst­ním podá­ním, poslé­ze byly psá­ny typic­kým sty­lem a před­ná­še­ny za dopro­vo­du gus­lí. V byli­nách se setká­te s jis­tě dob­ře zná­mým jmé­nem Ilja Muromec, dále s boha­tý­rem Dobryňou Nikitičem a Aljošem Popovičem. Na závěr je při­dá­na i legen­da o Nikitovi Koželuhovi.

Ruské byli­ny jsou kni­hou, jež byla upra­ve­na pro výu­ku rus­ké­ho jazy­ka. Knihu uví­ta­jí nejen ti, co prá­vě zača­li se stu­di­em jazy­ka, ale i ti, kte­ří si ten­to jazyk chtě­jí tro­chu oži­vit, a nechce se jim do tra­dič­ní ces­ty pomo­cí učeb­nic.

Kniha je urče­na pro začá­teč­ní­ky, pro kte­ré byly tex­ty také upra­ve­ny, pře­de­vším jazyk byl sku­teč­ně zjed­no­du­šen. Výhodou kni­hy je i zrca­dlo­vý pře­klad, kte­rý je pro čte­ná­ře kon­t­ro­lou, zda tex­tu správ­ně poro­zu­mě­li i pří­pad­nou pomůc­kou, pokud někte­rým slo­víč­kům nero­zu­mí. Po pře­čte­ní kaž­dé byli­ny násle­du­je dvoj­strán­ka se cvi­če­ní­mi a poznám­ka­mi k byli­nám, kdy si zpět­ně ově­ří­te poro­zu­mě­ní tex­tu.

Na webo­vých strán­kách Albatros Media si může­te stáh­nout audi­o­na­hráv­ku ve for­má­tu MP3, kte­rou namlu­vi­li rodi­lí mluv­čí. Kromě psa­né podo­by si bude­te osvo­jo­vat i správ­nou výslov­nost a into­na­ci, kte­rá je v ruš­ti­ně pře­ci jen tro­chu odliš­ná od češ­ti­ny.

Po zku­še­nos­tech s obdob­ný­mi dvoj­ja­zyč­ný­mi kni­ha­mi v ang­lič­ti­ně urče­né začá­teč­ní­kům či mír­ně pokro­či­lým, kte­rým jsem pro spous­tu nových slo­ví­ček a slo­ži­tý jazyk téměř nero­zu­mě­la a poslé­ze i čte­ní vzda­la, jsem byla k rus­kým byli­nám urče­ným pro začá­teč­ní­ky vcel­ku skep­tic­ká.

Nicméně jsem byla pře­kva­pe­na, a to roz­hod­ně mile. Sama jsem si ově­ři­la, že jazyk bylin je sku­teč­ně hod­ně zjed­no­du­še­ný, navíc poro­zu­mě­ní pomá­há i znač­ná podob­nost čes­kých slov s rus­ký­mi díky sku­teč­nos­ti, že oba jazy­ky jsou ze slo­van­ské jazy­ko­vé vět­ve. Asi nej­vět­ší pro­blém je pro čte­ná­ře azbu­ka, pokud již k její­mu dekó­do­vá­ní nedo­chá­zí auto­ma­tic­ky.

Právě nahráv­ku hod­no­tím snad jako jedi­né mínus jinak pove­de­né kni­hy. Tempo řeči rodi­lé­ho mluv­čí­ho je dost rych­lé, tak­že začá­teč­ník bude mít dost vel­ký pro­blém jej sle­do­vat. Číst kníž­ku záro­veň s posle­chem je v pod­sta­tě nemož­né, zvlášť pokud čte­nář nemá azbu­ku úpl­ně auto­ma­ti­zo­va­nou a čte spí­še ješ­tě po sla­bi­kách a ne ply­nu­le jako v latin­ce. Mluvčí měl pro začá­teč­ní­ka zvo­lit o mno­ho poma­lej­ší tem­po, zvlášť když při­hléd­ne­me k vel­ké roz­díl­nos­ti gra­fic­ké podo­by latin­ky a azbu­ky, s níž se člo­věk postup­ně sží­vá, než si pře­vod z jed­né podo­by do dru­hé plně zau­to­ma­ti­zu­je. Vhodnější by toto tem­po řeči bylo v nahráv­ce až pro mír­ně pokro­či­lé.

Přesto kni­hu hod­no­tím pozi­tiv­ně a sku­teč­ně ji dopo­ru­ču­ji i začá­teč­ní­kům pro svůj jed­no­du­chý jazyk a při­mě­ře­ný počet nových slo­ví­ček.

Kniha je sym­pa­tic­ká nejen svou obál­kou, ale i ozdo­bou jed­not­li­vých strá­nek, kdy mís­ty jsou i obráz­ky. Navíc má pří­jem­ný for­mát, kte­rý lze vzít všu­de s sebou a pono­řit se do pří­bě­hu o rus­kých boha­tý­rech a pro­cvi­čo­vat tak ten­to vcel­ku blíz­ký jazyk češ­ti­ně.


Nakladatelství: Edika, v roce 2016

Knihu si lze objed­nat zde.

Žánr: dvoj­ja­zyč­né kni­hy, rus­ký jazyk

Hodnocení: 90%

Autor: Jana Hrčková

Počet stran: 88


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61649 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72055 KB. | 25.04.2024 - 16:12:22