Kritiky.cz > Horory > Hard Ride to Hell (2010)

Hard Ride to Hell (2010)

rp Hard Ride to Hell 2010.jpg
rp Hard Ride to Hell 2010.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Motorkářský gang oče­ká­va­jí­cí pří­chod Antikrista, kte­ré­mu chut­ná lid­ské maso a krev, jo tak tomu je lep­ší se vyhnout při návštěvě Texasu…

Tessa nedáv­no potra­ti­la a tak se necha­la pře­mlu­vit svým pří­te­lem Dannym, jeho bra­t­rem a dvě­ma kama­rá­dy, aby s nimi vyra­zi­la na výlet kara­va­nem do Texasu a při­šla na jiné myš­len­ky. Jedou mimo sezó­nu, tak­že kemp je téměř opuš­tě­ný, což jim vyho­vu­je. Setkávají se zde jen s potul­ným pro­dej­cem nožů Bobem, kte­rý je varu­je, aby byli opa­tr­ní. V oko­lí se totiž ztra­ti­lo něko­lik lidí a brzy se uká­že, že jeho varo­vá­ní bylo opráv­ně­né. Hned prv­ní večer se totiž sta­nou svěd­ky sata­nis­tic­ké­ho ritu­á­lu a násled­né krva­vé­ho řádě­ní gan­gu motor­ká­řů, jejichž vůd­ce Jefé se pova­žu­je za nesmr­tel­né­ho a ovlá­dá čer­nou magii. A jak už to tak bývá, sku­pin­ka přá­tel neu­jde jejich pozor­nos­ti a nastá­vá boj o pře­ži­tí. Lidské maso a oče­ká­vá­né zro­ze­ní Antikrista je totiž hna­cím moto­rem pro gang násil­ní­ků, kte­ří se neza­sta­ví před ničím…Český název: Cesta do pekel

Režie: Penelope Buitenhuis

Rok výro­by: 2010

Délka: 94 min

Země: USA

 

Hrají:

Laura Mennell...(Tessa)

Brendan Penny...(Danny)

Katharine Isabelle...(Kerry)

Miguel Ferrer...(Jefé)

Brent Stait...(Bob)

...a dal­ší


Kanadská reži­sér­ka a scé­nárist­ka Penelope Buitenhuis točí vět­ši­nou pro tele­viz­ní úče­ly a její fil­my mnoh­dy nedis­po­nu­jí pří­liš vel­kým roz­poč­tem a i z toho důvo­du se vět­ši­na z nich netě­ší pří­liš vel­ké divác­ké obli­bě ani hod­no­ce­ní. Nejde ani tak o to, že by byli svým pří­bě­hem až tolik neza­jí­ma­vé, ale jejich finál­ní zpra­co­vá­ní bývá dost čas­to oprav­du sla­bé. A ten­to kou­sek je toho bohu­žel zdár­ným pří­kla­dem. Přestože se tu obje­vi­lo něko­lik zná­mých tvá­ří, ani ony nedo­ká­za­ly film posu­nout ale­spoň do vod prů­mě­ru.

 

Objeví se tu sice mís­ty vcel­ku sluš­ná atmo­sfé­ra a ani gore není vylo­že­ně mar­né, bohu­žel atmo­sfé­ra i tem­po fil­mu byli jako jíz­da na hor­ské drá­ze. Některé pasá­že nesku­teč­ně nudi­ly, jiné byly doce­la zají­ma­vé, nechy­bí v nich nási­lí, krev a naho­ta, umře tu i vět­ši­na posta­va, ale stej­ně tak se zde dočká­me i celé řady otrav­ných dia­lo­gů, hys­te­ric­kých výle­vů a dost věcí je tu vylo­že­ně pře­kom­bi­no­va­ných.

 

Už jsem si zvy­kl, že v Texasu žije asi nej­víc nej­růz­něj­ších mago­rů (tedy ale­spoň co se fil­mů týče) a zdej­ší motor­kář­ský gang taky nevy­pa­dal úpl­ně mar­ně. Jen si to chtě­lo s nimi více pohrát. Všechno ale vsa­di­li na uje­tost pro­da­va­če nožů, kte­rý pat­řil k tomu nej­lep­ší­mu, co nám ten­to film nabí­dl. Rozhodně se mi líbil víc, jak uje­če­ná posta­va Katharine Isabelle, kte­rá mi lez­la nesku­teč­ně na ner­vy. Nebyla však jedi­ná. Cesta do pekel tak sice zůsta­la před bra­na­mi prů­mě­ru, ale vylo­že­ná ztrá­ta času to taky není. Pár slib­ných momen­tů – scén by se tu našlo.


Hodnocení:

40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37286 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72012 KB. | 22.04.2024 - 07:59:46