Kritiky.cz > Horory > Hostel (2005)

Hostel (2005)

rp Hostel 28200529.jpg
rp Hostel 28200529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 V Bratislavě zaži­je­te oprav­do­vé dob­ro­druž­ství se vším všu­dy. Tedy to ale­spoň sli­bu­jí tvůr­ci toho­to fil­mu!
Dva ame­rič­tí turis­té Paxton a Josh se vydá­va­jí do Evropy zažít pořád­né dob­ro­druž­ství. Na svých do cestách pot­ka­jí Oliho, kte­rý se je roz­hod­ne dopro­vá­zet. Chlapci tou­ží­cí si uží­vat sexu, alko­ho­lu a drog v co nej­vyš­ší míře se necha­jí zlá­kat nezná­mým mla­dí­kem, kte­rý jim dopo­ru­čí pro ně nezná­mou Bratislavu. A tak se naše tro­ji­ce uby­tu­je v malém hos­te­lu, plném nadr­že­ných holek a rado­ván­ky mohou zapo­čít. Když se však jeho dva přá­te­lé postup­ně ztra­tí, začne Paxtonovi dochá­zet, že s tím­to mís­tem není něco v pořád­ku. Nemá ani tuše­ní, že se dosta­li do spá­rů lovec­ké­ho klu­bu bohá­čů, kte­ří jsou ochot­ni utra­tit vel­kou část­ku peněz jen pro­to, aby moh­li v neda­le­ké továr­ně mučit bez­bran­né lidi. Bolest a utr­pe­ní může zapo­čít!!!

Režie: Eli Roth
Rok výro­by: 2005
Délka: 94 min
Země: USA
Hrají:
Jay Hernandez...(Paxton)
Derek Richardson...(Josh)
Eythor Gudjonsson...(Oli)
Barbara Nedeljáková...(Natalya)
Jana Kaderábková...(Světlana)
Jan Vlasák...(The Dutch Businessman)
...a dal­ší
 Asi jen málo­kte­rý horo­ro­vý fan­da nezná ten­to „kon­tro­verz­ní“ film Eliho Rotha. Proč kon­tro­verz­ní? Nedá se říci, že by byl až tak bru­tál­ní jak se o něm na inter­ne­tu poví­dá (poví­da­lo), ale našim sou­se­dům Slovákům pěk­ně zve­dl „kufr“. Přece jenom se z vět­ší čás­ti natá­čel u nás, o čemž svěd­čí i vel­ká účast našich čes­kých her­ců / mode­lek, ale děj je situ­o­ván na Slovensko, kte­ré­mu to moc na obli­bě turis­tů poté nepři­da­lo. Přitom v tom bylo zce­la nevi­ně. To ovšem niko­ho neza­jí­má a poprav­dě ani mě ne. Já se těšil na sli­bo­va­ný masa­kr, kte­ré­ho se mi ovšem dosta­lo v dosti malé míře. Což mě dost zkla­ma­lo.
Zvláště když divák musí doslo­va pro­tr­pět úvod­ní půl­ho­di­nu, během kte­ré se toho moc zají­ma­vé­ho nedě­je. Snad jen nadr­že­ní nác­ti­le­tí si uži­jí něja­ké ty odha­le­ná dám­ská poprsí. Možná k tomu dopo­mohl i fakt, že mi tro­ji­ce mla­dí­ků moc sym­pa­tic­ká neby­la, ale to je jed­no. Jistě potě­ší hity Michala Davida, kte­ré se tu obje­ví, či návště­va láz­ní, ale to bylo sak­ra málo. Naštěstí se film potom roz­jel a já si ho tak mohl začít koneč­ně uží­vat. Na scé­ně se obje­vi­lo něja­ké to muče­níč­ko, ovšem žád­ný „masa­kr“ se ani tak neko­nal.
Režisér se sice sna­žil aby vše vypa­da­lo dost suro­vě a nechut­ně – pře­de­vším pak ta část zba­vo­vá­ní se umu­če­ných těl, ovšem horo­ro­vé mazá­ky už tohle moc nevzru­šu­je. Zvláště když kame­ra před tím nej­dů­le­ži­těj­ším zábě­rem uhne stra­nou. Zakrvácené stě­ny, zvrat­ky a bolest­né výkři­ky – to už začí­ná být poma­lu klišé. Následný úprk z továr­ny byl taky hod­ný pou­smá­ní. Přesto znám mno­hem hor­ší fil­my s podob­nou téma­ti­kou, tak­že se nako­nec při­klo­ním k prů­měr­né­mu hod­no­ce­ní. Přece jenom se mi líbi­la tvůr­čí myš­len­ka, kte­rou ovšem Eli dotá­hl do kon­ce jen napůl.
Hodnocení:
50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,23539 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72191 KB. | 21.05.2024 - 22:46:46