Kritiky.cz > Horory > Ambulance, The (1990)

Ambulance, The (1990)

rp Ambulance2C The 28199029.png
rp Ambulance2C The 28199029.png
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Touto sanit­kou by jste se urči­tě svést nechtě­li. Kdo se v ní ocit­ne, totiž vět­ši­nou zmi­zí beze sto­py...
Když si Josh vyhlé­dl pohled­nou nezná­mou ženu a roz­ho­dl se s ní navá­zat kon­takt, ješ­tě netu­šil do jaké šla­mas­ti­ky se to prá­vě namo­čil. Do dneš­ní­ho dne se poměr­ně sluš­ně živil kres­le­ním komik­sů, ale o pořád­nou žen­skou už dlou­ho neza­va­dil. Teď hod­lá vyu­žít svůj šarm a i přes oči­vid­nou neli­bost ženy s ní začne flir­to­vat. Té se však udě­lá pří­mo na uli­ci špat­ně a naštěs­tí kolem prá­vě pro­jíž­dí sanit­ka. Ta Cheryl jak se žena jme­nu­je nalo­ží a odve­ze. Josh jí ješ­tě sta­čí slí­bit, že se za ní po prá­ci sta­ví do nemoc­ni­ce, kam vůz míří. Když však dojde do nemoc­ni­ce zjis­tí, že dnes niko­ho tako­vé­ho nepří­jmu­li. Zmatený Josh zajde vše nahlá­sit na poli­cii, ale detek­tiv Spencer se mu vysmě­je. Historce o sanit­ce kte­rá uná­ší lidi pros­tě nevě­ří. Josh začne pát­rat na vlast­ní pěst, ale v jeho oko­lí začnou mizet dal­ší lidi a i on sám se oci­tá ve vel­kém nebez­pe­čí. Pro poli­cii se stá­vá hlav­ním pode­zře­lým a jedi­ná kdo mu začí­ná věřit je poli­cist­ka Sandra. Společně se pus­tí do boje pro­ti nebez­peč­né ban­dě, kte­rá uná­ší lidi kvů­li nebez­peč­ným vědec­kým expe­ri­men­tům…

Český název: Ambulance
Režie: Larry Cohen
Rok výro­by: 1990
Délka: 91 min
Země: USA
Hrají:
Eric Roberts...(Josh Baker)
Megan Gallagher...(Sandra Malloy)
James Earl Jones...(Spencer)
Red Buttons...(Elias Zacharai)
Eric Braeden...(doktor)
Janine Turner...(Cheryl)
...a dal­ší
Tu a tam se ten­to nepří­liš zná­mý film obje­ví v tele­vi­zi a je dle mého zby­teč­ně opo­mí­jen. Larry Cohen sice nedo­ká­zal stvo­řit neza­po­me­nu­tel­ný fil­mo­vý záži­tek, ale pokud jste fan­dy ponurých detek­tiv­ních pří­bě­hů, mož­ná v Ambulanci nalez­ne­te zalí­be­ní. Tento kou­sek je totiž spí­še kla­sic­kou detek­tiv­kou, nebo chcete-li thrille­rem, než­li čis­to­krev­ným horo­rem. Jelikož je však ozna­če­ný i tím­to žánrem, urči­tě své mís­to na tom­to blo­gu má. Je ovšem potře­ba říci, že kla­dy a zápo­ry jsou tu na veli­ce rov­no­cen­né úrov­ni a v žád­ném pří­pa­dě se nejed­ná o bůhví­jak úžas­nou podí­va­nou.
Atmosféra nám sice mís­ty nabíd­ne i sluš­nou dáv­ku napě­tí a něko­lik pove­de­ných akč­ních scén, ale taky spous­tu úsměv­ných situ­a­cí, při kte­rých nejed­no­mu divá­ko­vi zůsta­ne rozum stát. Po detek­tiv­ní strán­ce se však scé­nář doce­la pove­dl a hlav­ně jsem tu nena­ra­zil na něja­ká výraz­něj­ší hlu­chá mís­ta. Bylo to však zapří­či­ně­no i tím, že se tu obje­vi­lo něko­lik oprav­du vtip­ných pasá­ží a hlá­šek. Nehty si tu však urči­tě kvů­li ner­vo­zi­tě kou­sat nebu­de­te. To ani omy­lem. Film má však cel­kem poklid­né tem­po a pře­žít se to dá úpl­ně bez úho­ny.
Hlavní domé­nou fil­mu jsou samot­né herec­ké výko­ny někte­rých zúčast­ně­ných. Jeho jas­ným tahou­nem se pro mě stal Eric Roberts, jenž zde před­ve­dl jeden z nej­lep­ších výko­nů, jaké jsem měl šan­ci od něj vidět. Ten totiž vět­ši­nou ve svých rolích zrov­na moc nevá­lí a své zná­měj­ší sestře nesa­há ani po kot­ní­ky. Další zají­ma­vou posta­vou tu je sta­rý novi­nář Elias, kte­rý mě doká­zal oprav­du roze­smát a to hned něko­li­krát. Red Buttons ho zahrál s obrov­ským pře­hle­dem. Ambulance tak v mém žeb­říč­ku zaujmu­la neut­rál­ní mís­to v prů­měr­ných fil­mech, kte­ré si občas pus­tím zase zno­vu.
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92642 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71572 KB. | 18.06.2024 - 11:02:10