Kritiky.cz > Horory > Mad Monster, The (1942)

Mad Monster, The (1942)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vlčí krev smí­chá­me s lid­skou a vznik­ne z toho muž-vlk. Dokážeme jej však zkro­tit?

Doktor Cameron během dneš­ní noci hod­lá dovést svůj „šíle­ně geni­ál­ní“ výzkum do úspěš­né­ho kon­ce. Hodlá všem uká­zat, že sku­teč­ně doká­že vstřík­nu­tím vlčí krve do lid­ské­ho sub­jek­tu, pro­mě­nit infi­ko­va­nou oso­bu v muže-vlka (lépe řeče­no vlkodla­ka). Jako pokus­né mor­če si vybral své­ho pro­s­to­du­ché­ho zahrad­ní­ka, kte­rý se během něko­li­ka minut sku­teč­ně pro­mě­ní v zarost­lé mon­strum. V dok­to­ro­vě mys­li se zro­dí ďábel­ský plán a svůj výtvor vyu­ži­je k osob­ní pomstě. Terčem se mají stát jeho čty­ři býva­lí kole­go­vé, kte­ří se neu­stá­le vysmí­va­li jeho před­cho­zím neú­spě­chům. Něco však nedo­mys­lel. Jak dlou­ho doká­že udr­žet zdi­vo­če­lé­ho Petra na uzdě, než se jeho zuři­vost obrá­tí pro­ti němu samé­mu?

Režie: Sam Newfield
Rok výro­by: 1942
Délka: 77. min
Země: USA
Hrají:
George Zucco ………………..(Dr. Lorenzo Cameron)
Anne Nagel …………………..(Lenora Cameron)
Glenn Strange …………………(Petro)
Johnny Downs ………………...(Tom Gregory)
Mae Busch …………………….( Susan)
…a dal­ší

Pojďme se pono­řit do toho­to ponuré­ho pří­bě­hu, tedy ale­spoň jak se na prv­ní pohled zdá. Hustá mlha se poma­lu sná­ší pod koru­ny stro­mů, ptá­ci cvr­li­ka­jí a vlčí vytí se roz­lé­há kra­jem. Tohle všech­no zpo­čát­ku vytvo­ři­lo sluš­ně se roz­ví­je­jí­cí atmo­sfé­ru, kte­rá sluš­ně dopl­ňo­va­la úvod­ní pro­mě­nu člo­vě­ka ve vlkodla­ka. Ještě v těch­to oka­mži­cích jsem pev­ně dou­fal, že půjde o dal­ší ze sta­rých vlkod­la­čích skvos­tů, ale potom při­šel postup­ně úpa­dek. Nevím, mož­ná za to moh­la teh­dej­ší doba, mora­li­zo­vá­ní lidí, nedo­sta­tek finan­cí, nebo jen malá odva­ha reži­sé­ra, ale film se nikam pořád­ně neza­čal roz­ví­jet. Přišlo mi to celé jako blou­dě­ní v kru­hu, kdy divák sle­du­je dal­ší a dal­ší pro­mě­ny, ale nic navíc nedo­sta­ne.
Ona záplet­ka s pomstou vypa­da­la oprav­du slib­ně, jen­že co z toho, když se buď jed­not­li­vé úto­ky ode­hrá­va­li mimo kame­ry, nebo při­po­mí­na­li spí­še jakousi gro­tes­ku. Jestli tohle mělo něko­mu nahnat hrů­zu to oprav­du nevím. Ono puto­vá­ní z mís­ta na mís­to, z bará­ku do bará­ku zača­lo po něja­ké době být pěk­ný vopruz a něja­ké pro­kr­ve­ní pořád nena­stá­va­lo. Začal jsem se postup­ně nudit a potom už jen stá­le čas­tě­ji sle­do­val, kdy bude konec.  
Asi nej­víc mě zau­jal tvůr­čí nápad, že pone­cha­jí pro­mě­ně­né­ho Petra v jeho oša­ce­ní. Ve vět­ši­ně vlkod­la­čích fil­mů totiž tvor ze sebe všech­no oble­če­ní str­há, nebo jej pros­tě svle­če. Jeho podo­ba cel­ko­vě vypa­da­la poně­kud jinak i přes plno­vous a špi­ča­té zuby bylo mož­no pořád vidět lid­ské obry­sy tvá­ře. Bohužel jeho cho­vá­ní už tak okouz­lu­jí­cí neby­lo a mís­to abych sle­do­val nelí­tost­nou bes­tii, tak jsem si při­pa­dal jako při šmí­ro­vá­ní roz­di­vo­če­né­ho berán­ka.
The Mad Monster není vylo­že­ně hroz­ným fil­mem, ale ani žád­ným sta­rým skvos­tem, po kte­rém bych musel šahat ješ­tě někdy zno­vu. Ve své době mož­ná byl doce­la oblí­be­ný (ame­ric­ké pub­li­kum má cel­kem div­né chout­ky), ale v porov­ná­ní s o rok star­ším    The Wolf Man (1941) je to pod­prů­měr­ný film.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99256 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71598 KB. | 18.06.2024 - 10:56:27