Kritiky.cz > Horory > Mega Shark vs. Giant Octopus (2009)

Mega Shark vs. Giant Octopus (2009)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ledové krá­lov­ství ze své­ho sevře­ní pro­pus­tí po mno­ha tisí­ci letech dvě pra­vě­ké mon­stra, kte­ré začnou oka­mži­tě ničit vše co jim zkří­ží ces­tu.

Podmořská vědec­ká ponor­ka říze­ná Emmou a jejím kole­gou Vincem, prá­vě sle­du­je cho­vá­ní velryb. Z niče­ho nic se však tito vel­cí kytov­ci začnou cho­vat div­ně a nará­žet do ledov­ců. Způsobil to taj­ný armád­ní hlu­bin­ný sonar LFAS. Nikdo však netu­ší, že otře­sy vysvo­bo­di­li z ledo­vých oko­vů dvě pra­vě­ké mon­stra. Ta se ihned cho­pí dru­hé šan­ce a začnou poží­rat a ničit vše, co jim zkří­ží ces­tu. Profesor Sanders spo­leč­ně s Emmou a japon­ským kole­gou Seijim musí rych­le vymys­let způ­sob, jak oba netvo­ry zasta­vit co mož­ná nejdřív. Megalodon a obří Octopus mezi­tím způ­so­bí obrov­ské ško­dy a neza­sta­ví je ani žád­ná armád­ní zbraň, kte­rá na ně byla pou­ži­tá. Jejich jedi­nou šan­cí je při­jít na to, jak obrá­tit oba tvo­ry pro­ti sobě.

Český název: Megažralok vs. Obří cho­bot­ni­ce
Režie: Jack Perez
Rok výro­by: 2009
Délka: 90 min
Země: USA

Hrají:
Deborah Gibson ...(Emma MacNeil )
Vic Chao ... (Seiji Shimada )
Sean Lawlor ... (Lamar Sanders )
Lorenzo Lamas ... (Allan Baxter )
Jonathan Nation ... (Vince )
... a dal­ší

Vůbec jsem před puš­tě­ním toho­to fil­mu neo­če­ká­val, že bych jej mohl chvá­lit a ono ejhle. Přestože ho má na svě­do­mí mé ‘‘oblí­be­né‘‘ Asylum a jde o pod­prů­měr­nou podí­va­nou, tak já se u jeho sle­do­vá­ní moc nenu­dil, spíš jsem si to se smí­chem uží­val. Samozřejmě je film plný blbos­tí, nelo­gic­kých scén, pře­mrš­tě­ných ata­ků mon­ster a kla­sic­ké­ho opa­ko­vá­ní scén, ale mís­ty se tvůr­cům poda­ři­lo nato­čit oprav­du něko­lik uni­kát­ních směš­ných zábě­rů na kte­ré asi nikdy neza­po­me­nu. Je to snad vůbec popr­vé, kdy jsem zažil u asy­lác­ké­ho fil­mu, že doká­zal vytvo­řit náznak zají­ma­vé atmo­sfé­ry, kte­rý jim vydr­žel až dokon­ce. Bohužel zápor­né věci opět pře­vy­šu­jí ty klad­né a tak i ten­to film poma­lu, ale jis­tě smě­řu­je do odpad­ních vod.

Ocenil jsem hlav­ně sna­hu či spí­še samot­nou myš­len­ku posta­vit pro­ti sobě dva obá­va­né pra­vě­ké vlád­ce moří. Jenže vět­ši­na dneš­ních mon­ster horo­rů se potý­ká se stej­ným nedu­hem a tím jsou digi­tál­ní efek­ty. Nejde už o žád­nou pocti­vou ruč­ní prá­ci, ale jen počí­ta­čo­vé ani­ma­ce, kte­ré vypa­da­jí ve finá­le otřes­ně. Zvláště když je má na sta­ros­ti tako­vý máchal jako Scott Wheeler. Zatímco Octopus vypa­dá v někte­rých scé­nách doce­la dob­ře a roz­hod­ně mě z obou mon­ster zau­jal nej­víc, tak Megalodon je doslo­va kata­stro­fou. Filmy s pře­rost­lým žra­lo­kem vět­ši­nou dopad­nou otřes­ně a ani ten­to­krát tomu neby­lo jinak. Už jsem vyděl hod­ně pře­mrš­tě­ných scén, jako tře­ba vybuchu­jí­cí pira­ně, chroch­ta­jí­cí žra­lo­ky atd., ale aby doká­zal žra­lok vysko­čit a sežrat doprav­ní leta­dlo, nebo pře­kous­nout most v San Franciscu to už bylo moc i na mne. Tyhle scé­ny jsou sice trap­né, ale ale­spoň se u nich zasmě­je­te. Někteří však spí­še jen tak zavr­tí hla­vou a zauva­žu­jí jest­li to nebu­de lep­ší vypnout.

Dalším vel­kým nedu­hem podob­ných kous­ků jsou neu­stá­le se opa­ku­jí­cí zábě­ry. Na to je Asylum spe­ci­a­lis­ta a k naší smů­le si vždy vybí­ra­jí ty nej­hor­ší scé­ny. Na to jsme si však už u nich za ty roky zvyk­li. Asi nej­pů­so­bi­věj­ší scé­nou z celé­ho fil­mu je závě­reč­ný sou­boj obou mon­ster, kte­rý se jim z čás­ti doce­la i pove­dl a já si tuhle pasáž pus­til něko­li­krát. Nezoufejte však, že už je nikdy neu­vi­dí­te! Ono totiž vznik­lo minu­lý rok pokra­čo­vá­ní, kte­ré dopadlo stej­ně ‘‘úspěš­ně‘‘ ba ješ­tě hůře než ten­to díl.

Docela zají­ma­vým tahem bylo obsa­ze­ní něko­li­ka zná­mých tvá­ří. Odpadlík Lorenzo Lamas si už hod­ně dlou­hou dobu neza­hrál v ničem dob­rém a vět­ši­nou se obje­vu­je jen v pod­prů­měr­ných fil­mech. Neustále se sna­ží oprášit svou zašlou slá­vu, ale to už se mu zřej­mě nepo­da­ří. Hlavně když bude spo­lu­pra­co­vat s tako­vý­mi spo­leč­nost­mi jako je Asylum a Nu Image. Tentokrát se však o zába­vu sta­ral hlav­ně on a jeho hláš­ky. Zdatně mu však kon­ku­ro­va­la i popo­vá krás­ka Debbie Gibson, kte­rá kdy­si doce­la hod­ně frče­la. Nyní se však muse­la spo­ko­jit i s podob­nou rolí, pro­to­že kšef­ty se asi zrov­na dva­krát nehr­nou.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57846 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72192 KB. | 24.05.2024 - 13:27:58