Kritiky.cz > Horory > Mega Snake (2007)

Mega Snake (2007)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nesmíš se bát hadí­ho srd­ce!!! Aneb dal­ší blbost od spo­leč­nos­ti Nu Image.

Bratři Les a Duff žijí už přes dva­cet let u své mat­ky. Když byli ješ­tě malí, zemřel jejich otec na hadí uštknu­tí a Les má od té doby panic­kou hrů­zu ze všech hadů. Nyní pra­cu­je jako zdra­vot­ník a je zasnou­be­ný se zástup­ky­ní šeri­fa Erin. Zato jeho bra­tr je hady pří­mo posed­lý. Vstoupil po vzo­ru jejich otce do Kristovy církve, jejichž věří­cí se sami paso­va­li na stráž­ce hadů a pořá­da­jí div­né ritu­á­ly. Jednoho dne Duff ukrad­ne v indi­án­ském obcho­dě nádo­bu s malým hadem Uthekou. Tohoto hada pova­žu­jí indi­á­ni za nej­ne­bez­peč­něj­ší­ho na svě­tě, pro­to­že je téměř nesmr­tel­ný a neu­vě­ři­tel­ně nebez­peč­ný. Zatímco se Les se svou dív­kou pohá­dá a roze­jde v míst­ním baru, v jejich domě se had dosta­ne na svo­bo­du a zabi­je Duffa i jejich mat­ku. Jakmile oku­sil živé­ho tvo­ra, začne neu­vě­ři­tel­ně rych­le růst a zabí­jet vše živé v oko­lí. Podnapilý Les ráno zjis­tí, co se sta­lo, ale nikdo jeho báchor­ce o hado­vi nevě­ří. Šerif ho ozna­čí za hlav­ní­ho pode­zře­lé­ho a zatkne ho. Jenže mrtvých zví­řat a nezvěst­ných lidí začne při­bý­vat a Erin si uvě­do­mí, že Les mlu­vil prav­du. Osvobodí ho a spo­leč­ně se vydá­va­jí hada zabít. Jenže to nebu­de vůbec jed­no­du­ché, pro­to­že ten pořád ros­te a navíc se ve měs­tě koná pouť, kte­rá se vel­mi brzy může pro­mě­nit v krva­vou lázeň.

Režie: Tibor Takács
Rok výro­by: 2007
Délka: 90 min
Země: USA

Hrají:
Michael Shanks ... (Les Daniels)
Siri Baruc ... (Erin)
Michal Yannai ... (Fay)
Ben Cardinal ... (Screaming Hawk)
John T. Woods ... (Duff Daniels)
Todd Jensen ... (Big Bo)
...a dal­ší

Už del­ší dobu jsem neměl tu čest vidět dal­ší film od spo­leč­nos­ti Nu Image, kte­rá na svět chr­lí jeden céč­ko­vý horo­ro­vý za dru­hým. Jejich kva­li­tu asi nemu­sím moc roze­bí­rat, pro­to­že snad kaž­dý z vás už něja­ký jejich film viděl. Ani ten­to­krát mě reži­sér­ský anti­ta­lent Tibor Takács nezkla­mal a naser­ví­ro­val mi ‘‘parád­ní podí­va­nou‘‘. Už jsme tu měli Anakondu, Pythona, Boa a kdo­ví co ješ­tě, ale věř­te že Mega Snake je ta nej­vět­ší kra­vi­na, jakou jste dosud s hady vidě­li. Jenomže ona je tak špat­ná, až se vám začne líbit. To je na fil­mech od Nu Image nej­hor­ší. Přestože ty jejich paskvi­ly za moc nesto­jí, pekel­ně se u nich nasmě­je­te a roz­hod­ně se nenu­dí­te. Tedy to je ale­spoň můj pří­pad.

Možná si řek­ne­te, že jsem toho na úvod pro­zra­dil z děje až moc, ale není tomu tak. To, co jsem ve zkrat­ce popsal, se ode­hra­je zhru­ba v prv­ních sedm­nác­ti minu­tách. Samotný scé­nář mě doce­la zau­jal, pro­to­že ač má něko­lik nedo­stat­ků, je oprav­du doce­la zají­ma­vý. Kdyby se natá­če­ní ujal něja­ký jiný reži­sér, tak z toho mohl být pří­jem­ný, prů­měr­ný hadí horor.

Na začát­ku máme mož­nost na chví­li pohléd­nout do minu­los­ti naše­ho hrdi­ny, kdy zjis­tí­me, proč se tolik bojí hadů a jak zemřel jeho otec. Tento krát­ký dějo­vý úsek pat­ří mezi nej­za­jí­ma­věj­ší z celé­ho fil­mu. Přestože trvá jen chví­li, ode­hra­je se v něm men­ší tragé­die, kte­rá je před­zvěs­tí, že by se film mohl ubí­rat dob­rým smě­rem. To vše za dopro­vo­du sluš­né coun­t­ry muzi­ky. Potom se však pře­su­ne­me do rea­li­ty a pro­ži­je­me tro­chu nud­né chví­le s již dospě­lý­mi bra­t­ry, kte­ří pořád byd­lí u své mat­ky. Les je zami­lo­va­ný až po uši, ale nedo­ká­že se v živo­tě roz­hod­nout a pro­to dosta­ne záko­ni­tě kopač­ky. Možná by jsme si řek­li to už by sta­či­lo, ale ona se tahle dojem­ná sto­ry táh­ne až do kon­ce fil­mu a skon­čí jako vždy hap­pyen­dem.

Pořádná akce se dosta­ví tepr­ve s hado­vým úni­kem z nádo­by. Ze začát­ku, dokud byl ješ­tě malý, se daři­lo tvůr­cům nato­čit poměr­ně sluš­né digi­tál­ní efek­ty a had ješ­tě vypa­dal k svě­tu. Dokonce i ten masa­kr domá­cích zví­řat byl lahod­ný na pohled. Jenže jak had ros­tl a ros­tl začal se film měnit v napros­tou fraš­ku. Digitální podo­ba už hada nepři­po­mí­na­la ani omy­lem a co víc, při scé­nách kdy se had vzty­čí nad svou obě­tí je jas­ně na prv­ní pohled vidět, že před her­ci nikdo ve sku­teč­nos­ti není, pro­to­že jdou ve dvou pří­pa­dech vidět jejich odra­zy ve skle, přes­to­že by tam měl být had. No a umě­lou hadí kůži tvo­ře­nou kusem silo­nu pyt­lo­vi­ny radě­ji víc roze­pi­so­vat nebu­du, pro­to­že prá­vě tyto trap­né doplň­ky fil­mu uško­di­ly rov­něž nej­víc.

Ve fil­mu se obje­vi­lo i něko­lik veli­ce zda­ři­lých scén, při kte­rých sem si to oprav­du uží­val. Když puk­la roz­dr­ce­ná hla­va jed­no­ho týp­ka, dostal sem nevý­slov­ný hlad a málem sem pro­švi­hl parád­ní jízdu na hou­sen­ko­vé drá­ze. Začátek hado­va řádě­ní na pou­ti při­po­mí­nal tak tro­chu paro­dii, ale pří­jem­ně jsem se nasmál. Smrt tří zfe­to­va­ných týp­ků a jejich hláš­ky jsou zla­tým hře­bem veče­ra. Za tohle si na chví­li zís­kal Takács mé uzná­ní, kte­ré pod­tr­hl již zmí­ně­nou jízdou na hou­sen­ko­vé drá­ze. Jenže potom se to už zase zvrh­lo v trap­nou podí­va­nou. Finální sou­boj s hadem už radě­ji nebu­du ani komen­to­vat.

Docela mě však pře­kva­pi­la účast tako­vé­ho her­ce, jako je Michael Shanks, kte­ré­ho jis­tě všich­ni bude­te znát ze seri­á­lu Hvězdná brá­na (SG1). Musím se při­znat, že jsem ho ze začát­ku vůbec nepo­znal. Ani jeho výkon však nebyl bůhví­jak úchvat­ný, pro­to­že se sve­zl na pod­prů­měr­ném výko­nu ostat­ních neher­ců. Na dru­hou stra­nu, byl ale zase obklo­pen pěk­ný­mi hereč­ka­mi, kte­ré jsou ozdo­bou fil­mu.

Většina z vás jis­tě řek­ne, že se jed­ná o odpad, ale já s vámi zas až tolik nesou­hla­sím. Přestože film má tolik chyb, že se snad neda­jí ani spo­čí­tat, já jsem se u něj pří­jem­ně poba­vil. Na sním­ky od Nu Image musí­te mít pře­de­vším nála­du a hlav­ně smy­sl pro humor. Jejich díla jsou totiž jen paro­di­e­mi na oprav­do­vé horo­ry. Pokud se chce­te u fil­mu i bavit, tak by jste si díla od této spo­leč­nos­ti nemě­li nechat ujít.

Hodnocení:
Za již zmí­ně­né vtip­né scén­ky, dob­rý roz­jezd a pěk­né hereč­ky dávám slab­ších 40%. Pamatujte si: až někdy uvi­dí­te před sebou hada, nedě­lej­te na něj čiči­či, nebo se naštve a seže­re vás, stej­ně jako hrdi­ny toho­to sním­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • RECENZE – TEMNÉ CESTY27. ledna 2022 RECENZE – TEMNÉ CESTY Autorka: Chevy StevensPřeklad: Eva Hauserová Nakladatelství: OcelotRok vydání v ČR: 2021Vazba: pevná/vázanáPočet stran: 368ISBN: 978-80-88364-12-2Anotace:Již po desetiletí řádí kolem […] Posted in Recenze knih
  • JOHN MOORE7. března 2013 JOHN MOORE John Moore se narodil v Irsku, kde také vyrůstal a studoval. V deseti letech se začal zajímat o fotografii, která se stala jeho celoživotním koníčkem. Pracoval jako kameraman zpravodajství […] Posted in Profily osob
  • Powder Blue [70%]7. září 2010 Powder Blue [70%] http://www.csfd.cz/film/233929-powder-blue/ Příběh čtyř lidí kterým štěstěna zrovna moc nepřála se proplétá v tomto dramatu zasazeném do období vánoc. Prvně je tu životní příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […] Posted in Filmové recenze
  • Snění na polštáři - praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání21. listopadu 2018 Snění na polštáři - praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání Dramatická výchova je nesmírně důležitou součástí života každého dítěte i dospělého. Děti se učí objevovat souvislosti i rozdíly v jejím rozličném zpracování. Pohádky jim umožní hledání […] Posted in Recenze knih
  • Program na duben na Prima Max21. března 2019 Program na duben na Prima Max 1.4.2019 14:00 Velký Hanks T., Heard J., Perkinsová E., MARSHALLOVÁ P. 1.4.2019 16:00 Iluzionista Norton E., Giamatti P., Bielová J., BURGER […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Far Cry 5 - Arcade15. dubna 2018 Far Cry 5 - Arcade Podívejte se na to, jak se hraje mod Arcade ve hře Far Cry 5. https://youtu.be/X7XczRS6bvk Posted in Novinky ze světa her
  • Perempuan Bergaun Merah16. dubna 2023 Perempuan Bergaun Merah Slušná duchařina z Indonésie od režiséra, který má potenciál. Kimo Stamboel poslední dobou stojí za houby a novinka Williama Chandry ( Matianak, sekte) na mne udělala slušný dojem. […] Posted in Krátké recenze
  • Pokrok nezastavíš8. února 2019 Pokrok nezastavíš Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Captain America: Občanská válka | Captain America: Civil War [80%]5. května 2016 Captain America: Občanská válka | Captain America: Civil War [80%] A přeměřování může začít. Před několika týdny do kin vrazilo nejžhavější želízko DC Comics, Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti, které mělo původně v kinech vyzvat právě Občanskou […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40841 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71451 KB. | 22.06.2024 - 18:47:27