Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Poslední závod - 75 %

Poslední závod - 75 %

Poslední závod
Poslední závod
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krkonoše před prv­ní svě­to­vou vál­kou byl chudý kraj, kde se stře­tá­val čes­ký živel s němec­kým. Bohumil Hanč (Kryštof Hádek) byl nej­slav­něj­ší čes­ký lyžař své doby, vyhrá­val závo­dy doma i v zahra­ni­čí. Všestranný spor­to­vec Emerich Rath (Marek Adamczyk/Oldřich Kaiser) se jako jedi­ný Němec zúčast­ňo­val čes­kých závo­dů, ostat­ní Němci z Krkonoš je z naci­o­nál­ních důvo­dů boj­ko­to­va­li. Hanč a Rath se pro­to dob­ře zna­li a setka­li se i na star­tu význam­né­ho závo­du v břez­nu roku 1913. Po prv­ním kole se poča­sí na hře­be­nech prud­ce zhor­ši­lo, vypuk­la sně­ho­vá váni­ce a všich­ni postup­ně vzda­li. Hanč zůstal na tra­ti sám, závod o prv­ní mís­to se ovšem změ­nil v závod o holý život......

Historických fil­mů u nás za posled­ní dobu vzni­ká poměr­ně dost a to i přes­to, že vět­ši­nou nejsou těmi nej­vět­ší­mi komerč­ní­mi hity. Historické fil­my jsou ovšem potře­ba, pro­to­že doká­ží odvy­prá­vět význam­né pří­běhy his­to­rie, kte­ré by se nemě­li opo­me­nout. Jako prá­vě pří­běh Bohumila Hanče, Václava Vrbaty a Emericha Ratha. Zkušený sce­náris­ta a doku­men­tár­ní reži­sér Tomáš Hodan se toho­to zná­mé­ho pří­bě­hu cho­pil a za cíl si kla­dl, aby šlo o věr­né pře­vy­prá­vě­ní osu­dů této tro­ji­ce. Poslední závod ovšem pře­de­vším vypo­ví­dá o době, ve kte­ré se ode­hrá­vá (obdo­bí 20. sto­le­tí v letech 1913-1958) a o hrdin­ství či odva­ze. Hodan navíc zvlá­dl nato­čit inten­ziv­ní dra­ma, kte­ré doká­že to nej­zá­sad­něj­ší. Dokáže v divá­ko­vi něco pro­bu­dit.

Nejen pro Hodana, ale i pro­du­cen­ty či před­sta­vi­te­le Hanče Kryštofa Hádka šlo o srd­co­vou zále­ži­tost a to je přes­ně v prů­bě­hu ze samot­né­ho fil­mu cítit. Kamera Jana Baseta Střítěžského pra­cu­je s maleb­ným kouz­lem hor, kte­ré doká­že udr­žet i v momen­tech, kdy se na plát­ně obje­vu­je mlha. Film se natá­čel v auten­tic­kých mís­tech, přes­ně tam, kde se před 110 lety pří­běh ode­hrá­val. Krom auten­ti­ci­ty to celé ješ­tě více při­dá­vá na síle, pro­to­že v momen­tech, kdy před­sta­vi­te­lé závod­ní­ků v bru­tál­ní zimě lyžu­jí jim divák to závo­dě­ní z plných sil a pev­nou vůli napros­to věří. Celé to pod­tr­hu­je inten­zi­tu, nepří­jem­nost  a pře­de­vším napě­tí, kte­ré fun­gu­je výčet­ně i přes fakt, že člo­věk již dáv­no tuší, jak pří­běh Hanče, Vrbaty a Ratha bude eska­lo­vat.

Poslední závod
Photo © Nikolas Tusl

U historických/alespoň čás­teč­ně živo­to­pis­ných fil­mů se vždy může snad­no vyskyt­nout oba­va spo­čí­va­jí­cí v tom, zda daný film může onu dél­ku utáh­nout. Příběh Hanče je ovšem roz­ší­řen o rodin­né dra­ma, kte­ré ješ­tě více umoc­ňu­je emo­ce z toho, jak se Hančův pří­běh násled­ně vyví­jí. Kryštof Hádek ani po letech nezkla­má­vá a do (dle svých slov) srd­co­vé zále­ži­tos­ti dal herec­ky napros­to vše, kdy mu člo­věk věří přes­ně tu tra­gic­kou situ­a­ci, ve kte­ré se jeho posta­va nachá­zí a to, jak se osud jeho posta­vy vyví­jí v jeho podá­ní půso­bí vel­mi pře­svěd­či­vě. Hádkův výkon tak ve finá­le jen zasti­ňu­je všech­ny ostat­ní (i když to nezna­me­ná, že by film byl plný malých her­ců), stej­ně tak výraz­ný je snad jen Oldřich Kaiser jako star­ší ver­ze Emericha Ratha. Právě pasá­že z roku 1958 odha­lu­je Rathův tra­gic­ký  pří­běh a nazna­ču­je, že se vlast­ně s dobou nic nemě­ní. Mění se poli­tic­ké sys­témy, lidé u moci, ale někte­ré věci se pros­tě nemě­ní. Především nespra­ve­dl­nost. Život samot­né­ho Emericha Ratha by nej­spíš vysta­čil na samot­ný film, narou­bo­vá­ní na zná­mé ´´ star­ší ver­ze jed­né posta­vy vypra­ví o osu­dech své­ho mlad­ší­ho já ´´ ovšem v tom­to podá­ní půso­bí o pozná­ní pře­svěd­či­vě­ji než ve srov­ná­ní s vět­ši­nou sou­čas­né kon­ku­ren­ce. A člo­věk při­tom snad­no při­mhou­ří oko nad tím, že by měl Marek Adamczyk zestár­nout do podo­by Oldřicha Kaisera.

Poslední závod se v prů­bě­hu více a více stá­vá fil­mem o vlas­te­nec­tví, kdy se na něj dá uva­lit i tako­vý pohled, že ´´ sna­ha o při­hřá­tí polívčič­ky ´´ a hrdost někdy není ces­ta správ­ným smě­rem. Do poza­dí toho, že Němci boj­ko­to­va­li čes­ké závo­dy film vlast­ně film moc dva­krát neša­há, jde mu pře­de­vším o tra­gic­ký pří­běh Hanč, Vrbaty a Ratha. Hudba Jakuba Kudláče při­tom doká­že přes­ně umoc­nit ty správ­né emo­ce, vizu­ál je sku­teč­ně pěk­ný a pře­de­vším Hodan doká­že sku­teč­ně pra­co­vat s emo­ce­mi. Dost mož­ná půso­bi­vě­ji než vět­ši­na lokál­ní kon­ku­ren­ce za posled­ní dobu. Celý film navíc sku­teč­ně půso­bí dojmem, že není při­krášlen a vypo­ví­dá sku­teč­ný pří­běh bez příkras, kte­ré by něko­mu více voně­li. Spíše než původ­ně zamyš­le­ný sur­vi­vor sní­mek je tak Poslední závod spí­še sku­teč­ně výpo­vě­di o jed­né (vlast­ně dvou) době/dobách a i o tom, že něco se ve sku­teč­nos­ti oprav­du nemě­ní. A i díky tomu­to ohle­du si Poslední závod zaslou­ží divác­kou pozor­nost.

Poslední závod
Photo © Nikolas Tusl

Poslední závod je pove­de­ná zále­ži­tost, kte­rá doká­že vypo­ví­dat o vývo­ji spo­leč­nos­ti, doká­že odvy­prá­vět fas­ci­nu­jí­cí i tra­gic­ký pří­běh a pře­de­vším sku­teč­ně emo­ci­o­nál­ně rezo­no­vat. Kdyby všech­na his­to­ric­ká dra­ma­ta u nás dopadla zhru­ba takhle, svět by byl mož­ná hned o pozná­ní vese­lej­ší mís­to. Poslední závod totiž v prů­bě­hu doká­že i vyvo­lat pocit, že jde o film, kte­rý by se na tako­vých zahra­nič­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech roz­hod­ně neztra­til.....


Photo © Nikolas Tusl


Podívejte se na hodnocení Poslední závod na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Poslední závod – Recenze – 70 %29. března 2022 Poslední závod – Recenze – 70 % České sportovní drama Poslední závod přišlo do kin 24. března 2022, tedy přesně v den 109. výročí tragicky ukončeného běžkařského závodu na 50 kilometrů, jenž se konal v Krkonoších roku […] Posted in Filmové recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 218. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 2 Ten kdo nezná Krále Šumavy, tak kdyby vůbec nebyl. Snad všichni by měli znát tajemného převaděče na hraničních horách. Druhý díl nám konečně přináší trochu akce, trochu mrtvol, ale […] Posted in TV Recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje13. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje Do našich televizí se vrací slavný "Král Šumavy". Není to naštěstí ten slavný „komunistický“ Král Šumavy z roku 1959, ale je to  nový třídílný seriál, který od premiéry během dalších dvou […] Posted in TV Recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 327. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 3 Začneme tím, že to měla být pouze trojdílná série. Jak je vidět, tak Voyu neschází drzost, aby natočila trojdílnou sérii s tím, aby v posledním díle všichni viděli jasné naznačení, že není […] Posted in TV Recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k Posted in Videa
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Tonda, Slávka a kouzelné světlo – Recenze – 80 %12. listopadu 2023 Tonda, Slávka a kouzelné světlo – Recenze – 80 % Český animovaný snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo, natočený v koprodukci se Slovenskem a Maďarskem, upomíná sice na tradici československé loutkové animace z dob Jiřího Trnky, zároveň […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21869 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72355 KB. | 22.05.2024 - 14:04:32