Kritiky.cz > Horory > Páramo, El (2011)

Páramo, El (2011)

rp Paramo11 cover.jpg
rp Paramo11 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Speciální kolum­bij­ské vojen­ské koman­do je vyslá­no do hor­ské základ­ny, aby zjis­ti­lo pří­či­nu pře­ru­še­ní spo­je­ní. Na to co zde na ně čeká, však neby­li nikdy vycvi­če­ni. Místo par­ty­zá­nů se tu totiž budou muset utkat hlav­ně se svým zdra­vým rozu­mem.

Speciální jed­not­ka kolum­bij­ských vojá­ků je vyslá­na do hor­ské vojen­ské základ­ny, se kte­rou armá­da ztra­ti­la před něko­li­ka dny kon­takt. Předpokládá se, že jí pře­pad­li par­ty­zá­ni. Vojáci mají za úkol základ­nu obsa­dit a počkat na posi­ly. Když však dora­zí na mís­to, najdou mís­to opuš­tě­né, míst­nos­ti celé od krve, ale zbra­ně a muni­ce jsou pořád na svém mís­tě. Což jim nedá­vá žád­ný smy­sl. K jejich vel­ké­mu pře­kva­pe­ní však nalez­nou i jed­no­ho pře­ži­vší­ho. Je jím spou­ta­ná žena, kte­rou někdo zaži­va zaz­dil v jed­né z budov. Během výsle­chu jim však nic neřek­ne a když násle­du­jí­cí noci ute­če a zabi­je jed­no­ho z nich dojde jim, že udě­la­li vel­kou chy­bu. V nale­ze­ném dení­ku se totiž o ní píše jako o čaro­děj­ni­ci, kte­rá ovlá­dá čer­nou magii. Vojáci začnou pro­pa­dat para­noi a navzá­jem si pře­stá­va­jí důvě­řo­vat. Celá základ­na se totiž pono­ří do hus­té­ho mlž­né­ho opa­ru, ve kte­rém začnou jeden po dru­hém umí­rat.

Režie: Jaime Osorio Marquez
Rok výro­by: 2011
Délka: 107 min
Země: Kolumbie/Argentina/Španělsko
Alternativní název: The Squad
Hrají:
Juan Pablo Barragán…(Ponce)
Alejandro Aguilar…(Cortez)
Juan David Restrepo…(Ramos)
Nelson Camayo…(Fiquitiva)
Andres Torres…(Arango)
…a dal­ší

Filmů z kolum­bij­ské pro­duk­ce jsem zatím moc nevi­děl, tak­že jsem se na prvo­ti­nu Jaimeho Osoria Marqueze doce­la těšil. Zvláště když jde o horor s váleč­nou téma­ti­kou, kte­rých zas tolik není. Bohužel vět­ši­na z nich se točí oko­lo vel­mi podob­né záplet­ky, kte­rá už začí­ná být posled­ní dobou dost okou­ka­ná. Všichni kdo zna­jí napří­klad Deathwatch, nebo Outpost ví, o čem mlu­vím. I zde se totiž dočká­me vojen­ské jed­not­ky, kte­rá dora­zí do objek­tu, jenž „ovlá­dá“ zlo a násled­ně jeden po dru­hém umí­ra­jí. Jen se tu ten­to­krát nedo­čká­me němec­kých zom­bí­ků, nebo démo­nů. Kolumbijci se na to roz­hod­li jít rafi­no­va­ně a spí­še než krva­vou podí­va­nou nás pohos­ti­li psy­cho­lo­gic­kou hrou, kte­rá začí­ná osvo­bo­ze­ním nezná­mé ženy. Byla však oprav­du čaro­děj­ni­ce, nebo jen vojá­kům pros­tě hráblo?

Nejvíce bych oce­nil výběr pro­stře­dí, kte­ré mělo na vytvo­ře­ní potřeb­né atmo­sfé­ry nej­vět­ší vliv. Národní park  Parque de los Nevados se uká­zal býti tou správ­nou vol­bou. Navíc reži­sér neo­plý­val zrov­na ani moc vel­kým roz­poč­tem, což nás zřej­mě uchrá­ni­lo od zby­teč­ných spe­ci­ál­ních efek­tů a on si tak musel vysta­čit pou­ze s umě­lou mlhou, přítmím a dra­ma­tic­kou záplet­kou. Bohužel oprav­do­vé psy­cho, kte­ré by se nám zažra­lo do mor­ků kos­tí se mu vytvo­řit nepo­da­ři­lo. Mohla za to i zdlou­ha­vá a hlav­ně dost nevy­rov­na­ná sto­páž. Místo stup­ňu­jí­cí­ho se napě­tí jsme se tu totiž dost čas­to setká­va­li se zby­teč­ně dlou­hý­mi dia­lo­gy (hád­ka­mi vojá­ků), což dost zdr­žo­va­lo od tem­pa pří­bě­hu.
Čím víc se navíc blí­žil konec, tím mi při­šlo, jako­by mu zača­la dochá­zet i nápa­di­tost. Místo aby nám kame­ra­man nabí­dl detail­něj­ší zábě­ry na umí­rá­ní vojá­ků, tak se začal věno­vat oko­lí a násled­ný střih nás ochu­dil o to nej­dů­le­ži­těj­ší, co jsme vidět chtě­li. Pohled na již nechyb­ná těla totiž niko­ho neoch­ro­mí, když nevi­dí­me, jak k tomu došlo. Dá se to sice při­číst nezku­še­nos­ti reži­sé­ra, ale prá­vě podob­né prv­ky mě u sle­do­vá­ní El Páramo hod­ně štva­li. Pořád jsem si při­pa­dal o něco ochu­ze­ný a nedo­ká­zal jsem si jeho sle­do­vá­ní užít, tak jak bych chtěl. Bohužel musím kon­sta­to­vat, že tohle roz­hod­ně žád­ná jiho­a­me­ric­ká bom­ba není. Spíš oby­čej­ný prů­měr, kte­rý vám brzy po své skon­če­ní vyšumí z pamě­ti.

Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64148 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72012 KB. | 19.04.2024 - 19:05:02