Kritiky.cz > Horory > 13B: Fear Has a New Address (2009)

13B: Fear Has a New Address (2009)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nikdy si neku­puj­te byt s čís­lem 13!

Stavební inže­nýr Manohar si spo­leč­ně se svým bra­t­rem vez­mou půjč­ku, aby své rodi­ně zajis­ti­li poho­dl­né býva­ní. Nastěhují se do vel­ké­ho domu a jejich hníz­deč­kem se sta­ne byt čís­lo 13B. Jenže zane­dlou­ho se kolem Manohara začnou dít div­né věci. Jako by se mu smů­la při­le­pi­la na paty. Ke vše­mu se sta­nou všech­ny ženy v domác­nos­ti doslo­va posed­lé novým tele­viz­ním seri­á­lem, kte­rý vždy začí­ná v 13.00 na kaná­le 13. Ze začát­ku je nechá­pe a má jim za zlé, že pořád jen vyse­dá­va­jí u tele­vi­ze, ale když náho­dou shléd­ne jeden díl zjis­tí, že posta­vy z tele­vi­ze pro­ží­va­jí auten­tic­ké momen­ty jako on sám. Vše co se ode­hra­je na obra­zov­ce se zane­dlou­ho sku­teč­ně sta­ne. Zpočátku má sice jis­té pochy­by, ale když začne jít do tuhé­ho a jeho žena málem zemře je mu jas­né, že byt ovlá­da­jí nad­při­ro­ze­né síly. Se vším se svě­ří své­mu zná­mé­mu inspek­to­ro­vi Shivovi a spo­leč­ně začnou pát­rat po tvůr­cích podiv­né tele­no­ve­ly. K jejich zdě­še­ní však zjis­tí, že žád­ný tako­vý pořad nee­xis­tu­je. Vše musí mít něja­kou spo­ji­tost s bytem 13B a jeho minu­los­tí. Krůček po krůč­ku začnou odkrý­vat děsi­vé tajem­ství, kte­ré bylo ukry­to 30 dlou­hých let.

Režie: Vikram K. Kumar
Rok výro­by: 2009
Délka: 138 min
Země: Indie
Alternativní název: Yavarum Nalam

Hrají:
Madhavan ... (Manohar)
Neetu Chandra ... (Priya)
Poonam Dhillon ... (Sushma)
Murli Sharma ... (Inspektor Shiva)
Sachin Khedekar ... (Dr. Shinde)
... dal­ší

Indie už vypro­du­ko­va­la během řady let něco přes stov­ku horo­ro­vých fil­mů, ale jen málo­kte­rý z nich se dostal až k nám. Já sám jich mám doma asi něco kolem dva­ce­ti – tři­ce­ti, ale tohle je tepr­ve moje tře­tí zku­še­nost, kte­rou jsem nedáv­no absol­vo­val. Tato země se totiž ve svých sním­cích doce­la liší od ostat­ních asij­ských horo­ro­vých „vel­mo­cí“ a ne vždy se jejich pří­běhy divá­kům líbí. Jejich zvlášt­ní poje­tí a pře­de­vším způ­sob pre­zen­ta­ce je mnoh­dy veli­ce kri­ti­zo­ván, stej­ně jako kopí­ro­vá­ní zahra­nič­ních fil­mů. Tentokrát jsem však byl oprav­du hod­ně pře­kva­pe­ný, a to nejen dél­kou fil­mu, ale pře­de­vším záplet­kou samot­nou.

Samozřejmě nemůžu tvr­dit, že bych se zde nenu­dil, pro­to­že někte­ré pasá­že a pře­de­vším samot­ný začá­tek jsou takřka o ničem a slou­ží pou­ze jako tak­zva­ná zdr­žo­vač­ka roz­je­té atmo­sfé­ry. Místy to vzdá­le­ně při­po­mí­na­lo asij­skou tele­no­ve­lu, a to nemám na mys­li tu, co zde uvi­dí­me v TV. Spořádaná rodin­ka neu­stá­le řeší samé kra­vi­ny, ženy půso­bí uřva­ným dojem, muži jsou zase pří­liš nevý­raz­ní a jedi­né co vám při­jde zvlášt­ní, je výtah, jenž nechce milé­ho Manohara povo­zit a div­ná fot­ka v mobi­lu. Zhruba po tři­ce­ti minu­tách jsem chtěl film odpís­kat a vypnout, ale jsem nako­nec rád, že jsem to neu­dě­lal. Následně se totiž zača­la odkrý­vat sku­teč­ná pod­sta­ta fil­mu a postup­né pood­krý­vá­ní pří­bě­hu mís­ty sku­teč­ně doká­že vytvo­řit hod­ně solid­ní atmo­sfé­ru, kte­rá se mi vry­la do pamě­ti.

Polo roman­tic­ký úvod totiž koneč­ně nahra­dí mys­te­ri­óz­ní pro­střed­ní část, kte­rá se poz­dě­ji pře­mě­ní v čis­to­krev­nou ducha­ři­nou říz­nu­tou troš­kou toho kri­mi. Chipsy a tyčin­ky roz­hod­ně bude­me potře­bo­vat i nadá­le, pro­to­že zby­teč­né nata­ho­vá­ní nebu­de chy­bět ani zde. Tyto mís­ta jsou vypl­ně­na dlou­hý­mi sho­ty (před­sta­va­mi) hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­ré mají divá­kům zob­ra­zit indic­ké poje­tí nehas­nou­cí lás­ky, ale i obav ze ztrá­ty nej­bliž­ší­ho. Kdykoliv se totiž tvůr­ci poku­sí lehce při­tvr­dit, je to jen oprav­du malý záchvěv a horo­ro­vá atmo­sfé­ra se brzy opět vytra­tí do ztra­ce­na. Když se však do celé věci při­ple­te i inspek­tor Shiva, nastá­vá sku­teč­ný obrat k lep­ším zítř­kům. V tu chví­li totiž pozná­me pra­vou pří­či­nu toho, co se ode­hrá­vá v 13B a chloup­ky na těle se začnou poma­lu, ale jis­tě zve­dat. Ani zde si však neod­pus­tím troš­ku rýp­nout do tvůr­ců, pro­to­že vše pro­zra­zu­jí­cí fla­shback je dle mého názo­ru zby­teč­ně dlou­hý a tak troš­ku poka­zil finál­ní rozuz­le­ní. To se zde totiž poně­kud netra­dič­ně na asij­ské fil­my pří­liš neko­ná. Tedy lépe řeče­no není pří­liš zají­ma­vě nato­če­no a divák si už stej­ně udě­lal o pár minut dří­ve sám obrá­zek o tom, jak to celé dopad­ne.

Herecké výko­ny jsou zde roz­díl­né jako noc a den. Zatímco někte­ří her­ci poda­li sluš­né – prů­měr­né výko­ny, tak zby­tek byl oprav­du hroz­ný. I to se zřej­mě pro­mít­lo na nepří­liš vel­ké obli­bě celé­ho fil­mu. Jak jsem již pozna­me­nal výše, tak mi při­šla nepři­mě­ře­ná i zby­teč­ná dél­ka fil­mu, ale to je věc vku­su. Docela mě pře­kva­pi­lo, když jsem se dozvě­děl, že se v blíz­ké době chys­tá ame­ric­ký rema­ke toho­to fil­mu. Nevím jest­li to má být pro Indy poklo­na a nebo spí­še pohro­ma. Každopádně ten­to kou­sek za shléd­nu­tí sto­jí. Především pak skvě­lý hudeb­ní dopro­vod a kame­ra zaslou­ží uzná­ní.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Titulky k Medici: Masters of Florence S02E08 - Mass8. dubna 2019 Titulky k Medici: Masters of Florence S02E08 - Mass Máme tu závěrečný díl. Podaří se Pazziovým a jejich spojencům zabít Lorenza a Giuliana a vládnout Florencii? Titulky pro vás přeložila kvakkv. Posted in Titulky
  • Titulky k The Magicians S05E08 - Garden Variety Homicide2. března 2020 Titulky k The Magicians S05E08 - Garden Variety Homicide Až se na epizodu podíváte, dejte nám zpětnou vazbu. Napište, jak se vám titulky či samotná epizoda líbila. Neváhejte také v diskuzi pod titulky probrat dění v aktuálním díle. Problematický […] Posted in Titulky
  • Uccello dalle piume di cristallo, L' (1970)7. ledna 2012 Uccello dalle piume di cristallo, L' (1970) Argentův vpád do tajemného gialla byl určitě velkým oživením tohoto žánru. Americký spisovatel Sam Dalmas se vydává na večerní procházku Římem, která jak se záhy ukáže se pro něj stane […] Posted in Horory
  • Papírový dům (Netflix verze) - Série 5 (2021) (série)9. prosince 2021 Papírový dům (Netflix verze) - Série 5 (2021) (série) Konec jedné velké Éry. End Game mezi seriály a je to velmi důstojné, seriózní, velkolepé a působivé 5 leté zakončení něčeho, co mi změnilo život, změnilo pohled na filmy, co mě emocionálně […] Posted in Krátké recenze
  • Sestra (2008)24. února 2009 Sestra (2008) Zhruba po měsíci jsem se vypravil do kina. Tentokráte na film dle románu J. Topolu s názvem "Sestra". Přiznám se bez mučení, že výše zmiňovaný román neměly mé oči tu čest vidět, takže můj […] Posted in Filmové recenze
  • #1928: Temné metro 3 - 55 %6. března 2019 #1928: Temné metro 3 - 55 % Temné metro 3 (Dark Metro 3)Vydalo nakladatelství ZonerPress v brožované vazbě v roce 2008. Původně vyšlo jako "Dark Metro 3" v roce 2008. České vydání má 160 stran a prodává se v plné […] Posted in Recenze komiksů
  • MICHAL VIEWEGH (1962)25. září 2014 MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a […] Posted in Profily osob
  • Pták v kleci27. března 2015 Pták v kleci K posledním lidským svobodám patří vybírat si své vlastní postoje. (Victor Frankl) Slyšel jsem otázku: "Proč pták v kleci zpívá?" Svým způsobem jsme všichni ptáci v klecích, ale máme […] Posted in Domácí rady
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Kletba Růžového pantera18. dubna 2022 Kletba Růžového pantera Prokletí Růžového pantera je komediální film z roku 1983, který je pokračováním série filmů o Růžovém panterovi, kterou na počátku 60. let 20. století vytvořil Blake Edwards. Film byl […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60025 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71810 KB. | 23.07.2024 - 14:24:30