Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jack a Jill | Jack and Jill [20 %]

Jack a Jill | Jack and Jill [20 %]

rp jack and jill.jpg
rp jack and jill.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jack a Jill
http://www.csfd.cz/film/268601-jack-a-jill/
http://www.imdb.com/title/tt0810913/
USA Jack and Jill
Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 09.02.2012 Falcon
V kinech SR od: 05.01.2012 ITAFilm
Režie: Dennis Dugan
Scénář: Steve Koren, Adam Sandler, Ben Zook
Hudba: Rupert Gregson-Williams
Hrají: Adam Sandler, Al Pacino, Katie Holmes, Dana Carvey, Allen Covert, Eugenio Derbez, Shaquille O’Neal, Tim Meadows, Santiago Segura, Valerie Mahaffey, David Spade, Nick Swardson, Norm MacDonald, Geoff Pierson, Gad Elmaleh, Drew Carey, John McEnroe, Billy Blanks, Vince Offer, Georgia Hatzis, Peter Dante, Jonathan Loughran, Dennis Dugan, Rob Schneider, Johnny Depp
Komedie | USA, 2011, 91 min

Adam Sandler pla­tí ješ­tě stá­le za kome­di­ál­ní­ho kla­si­ka, nej­vět­ší iko­nu ame­ric­ké­ho kome­di­ál­ní­ho expor­tu. Bohužel v posled­ních letech kva­li­ta jeho sním­ků znač­ně kolísá. U člo­vě­ka kte­rý začí­nal na dement­ních kome­di­ích, přes kte­ré se dostal do v rám­ci mož­nos­tí úchyl­né, avšak zábav­né pro­duk­ce, se toto může zdát jako poně­kud zbrk­lý výrok. Avšak poté, co u jeho posled­ní­ho fil­mu člo­věk vzpo­me­ne na anál­ní zná­sil­ně­ní Hitlera ana­na­sem u samot­né­ho sata­na, jako výjev vytří­be­né­ho a sofis­ti­ko­va­né­ho humo­ru, něco je špat­ně. Ale člo­věk si za to může sám. Jack a Jill jsou totiž jas­ná ukáz­ka toho, že dou­fat v zázra­ky je v dneš­ní době vel­mi ris­kant­ní pod­nik a tomu, koho neod­ra­dí pekel­né trai­le­ry, tomu není pomo­ci. Pro ty, co nera­di čeka­jí, zde je sumari­za­ce celé­ho člán­ku.   

Jack žije cel­kem spo­ko­je­ný život. Má spo­ko­je­nou rodi­nu a vede úspěš­nou reklam­ní agen­tu­ru, kte­rá se zabý­vá toče­ním reklam­ních spo­tů pro zná­mé fir­my. Jejich nej­vět­ší kli­ent si ale prá­vě při­ká­zal sehnat do své­ho nové­ho spo­tu legen­du Hollywoodu, her­ce Al Pacina. Jakoby nesta­čil ten­to téměř nespl­ni­tel­ný úkol v prá­ci, Jackovi dojíž­dí na prázd­ni­ny jeho dvoj­če, sest­ra Jill. Celé díku­vzdá­ní tak bude muset trpět své­ho otrav­né­ho sou­ro­zen­ce. To však ješ­tě netu­ší, že Jill neplá­nu­je jen tak rych­le odjet. Pokusí se pro­to při­jít s plá­nem, jak zase na něja­ký čas dostat sest­ru ze své­ho živo­ta, aby mohl pokra­čo­vat ve svém nor­mál­ním živo­tě. Bohužel pro něj, jeho cíl v prá­ci, Al Pacino, si vyhlíd­ne Jill jako svo­ji ide­ál­ní part­ner­ku a ne nebe­re jako odpo­věď. 
Ano, Al Pacino. V novém fil­mu Adama Sandlera hra­je jed­nu z důle­ži­tých rolí sám Kmotr, Zjizvená tvář a mno­ho dal­ších iko­nic­kých postav. Možná už tady by se hodi­lo roze­brat, jak k něče­mu tako­vé­mu moh­lo dojít. Ano pení­ze jsou sice moc­ným láka­dlem, nicmé­ně co je moc to je pří­liš. Ale zastav­me se na chví­li u samot­né­ho hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty. Sandler totiž jako­by vyčer­pal v Trestné lavi­ci zbyt­ky potřeb o vari­a­ci postav a v posled­ní době hra­je stá­le doko­la tu stej­nou posta­vu, ako­rát s jiným nápi­sem na jme­nov­ce. Ne, že by tomu někdy bylo jinak (teď si dovo­lím igno­ro­vat dvě váž­něj­ší polo­hy kte­ré před­ve­dl), nicmé­ně v posled­ní době je to pros­tě až pří­liš oka­tý zved­nu­tý pro­střed­ní­ček smě­rem k davu lidí pro­tes­tu­jí­cích před stu­di­em s ban­ne­ry s nápi­sy „Co takhle něco jiné­ho, Adame?“. Originality by se tu totiž člo­věk nedo­ře­zal. Sandler se vykrá­dá co to jde, zatím­co se při­tom tvá­ří svým kuli­šác­kým výra­zem s nadě­jí, že mu to vyjde. Tentokráte ješ­tě navíc ve dvoj­ná­sob­né por­ci sebe sama, nej­spí­še pro­to, že se mu nechtě­lo volat někte­ré­mu ze svých kama­rá­dů, ať mu tu střih­ne jeho potroublou sest­ru. Rob Schneider nej­spí­še na víc než na cameo neměl čas.     

Ono ač se to mož­ná nezdá, psát něco na adre­su Jack a Jill a držet si při­tom urči­tou úro­veň zdra­vé­ho rozu­mu je téměř nad­lid­ský úkol. Stejně jako nena­dá­vat na to, jak si někdo něco tak stu­pid­ní­ho a infan­til­ní­ho mohl dovo­lit vůbec vypus­tit do kin. Nemá smy­sl to ten­to­krát pro­ta­ho­vat a říci to na rovi­nu. Jack a Jill sice nepat­ří mezi nej­hor­ší sním­ky co jsem kdy viděl, nicmé­ně roz­hod­ně pat­ří mezi ty, kte­ré u mě vyvo­la­ly potře­bu si mís­to sle­do­vá­ní děje píchat pro­piskou do oka. Ne snad pro­to, že by tam ze sebe všich­ni děla­li debi­la nebo se  tro­pi­ly pro­va­ře­né infan­til­ní vtíp­ky, ale hlav­ně pro­to, že Jack a Jill jsou hodi­na a půl čis­té­ho pek­la, kte­ré­mu k doko­na­los­ti chy­bí snad jen ta por­ce fekál­ní­ho humo­ru.  Všechno ostat­ní tu už totiž je. Včetně Dunkacci­na.   

Adam Sandler stri­kes back! Ti co si mys­le­li, že už to nejde, spad­nout ješ­tě hlou­bě­ji do útrob nevku­su, dosta­li jed­nu pří­mo na klec. Jack a Jill jsou totiž těž­ce výva­ro­vá sláta­ni­na plná nevkus­né­ho humo­ru, absur­dit a dvo­ji­té por­ce nepří­jem­né­ho Sandlera. Ke vše­mu je tu navíc Al Pacino, kte­rý musel být hod­ně zou­fa­lý, že vzal tako­vou­to roli. Pro sní­mek totiž není mož­né najít omlu­vu. Špatný film kte­rý dělí od napros­té­ho odpad­nu snad jen fakt, že tak špat­né aby nemoh­lo být hůř to ješ­tě neby­lo. (A to není výzva Adame!) 

Hodnocení: 20%


Podívejte se na hodnocení Jack a Jill na Kinoboxu.

Koktejl :
100 % Adam Sandler

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,88100 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72073 KB. | 13.04.2024 - 09:01:31